REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2221

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 2442), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 1748).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 1748), które stanowią:

„§ 2. Do raportów z wykorzystania środków finansowych złożonych i nieocenionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 27 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2221)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1)

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Na podstawie art. 402 pkt 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanym dalej „instytutami Sieci”, środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanych dalej „środkami finansowymi”, w tym szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie, zwanym dalej „wnioskiem”, oraz warunki i tryb ich rozliczania, w tym szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie z ich wykorzystania, zwanym dalej „raportem”.

§ 2. Przy przyznawaniu środków finansowych uwzględnia się następujące szczegółowe kryteria:

1) wielkość przychodów instytutu Sieci, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku:

a) ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych,

b) z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098 oraz z 2023 r. poz. 1672), lub know-how związanego z tymi wynikami, zwanej dalej „komercjalizacją”,

c) ze sprzedaży produktów, w tym usług innych niż usługi, o których mowa w lit. a;

2) wysokość środków finansowych uzyskanych przez instytut Sieci w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku na finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez podmioty krajowe;

3) wysokość kosztów planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań mających na celu poprawę efektywności prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

3a)2) wysokość kosztów i zakładane efekty planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań mających na celu optymalizację działalności tego instytutu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwaną dalej „optymalizacją”;

3b)2) wysokość kosztów i zakładane efekty planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań mających na celu zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu tego instytutu, w tym wpływających na przedmiot jego działania, zwane dalej „reorganizacją”;

4) wysokość kosztów planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań mających na celu rozwój zawodowy pracowników pionu badawczego;

5) wysokość kosztów i zakładane efekty planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań związanych z komercjalizacją;

6) wysokość planowanych na dany rok kosztów utrzymania infrastruktury badawczej i informatycznej instytutu Sieci;

7) wysokość kosztów planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań związanych z łączeniem, podziałem lub likwidacją;

8) wysokość planowanych na dany rok kosztów działalności bieżącej instytutu Sieci, innych niż koszty, o których mowa w pkt 3-7;

9) zakres planowanych w instytucie Sieci na dany rok badań naukowych i prac rozwojowych, ich zakładane efekty, a także ich znaczenie dla rozwoju gospodarki i innowacyjności oraz dla osiągania celów wskazanych w strategiach działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i realizacji kierunków działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz wyznaczonych przez Radę Centrum Łukasiewicz na dany rok.

§ 3. 1. Dyrektor instytutu Sieci przygotowuje wniosek i przekazuje go do zaopiniowania do Prezesa Centrum Łukasiewicz, zwanego dalej „prezesem”:

1)3) przy użyciu systemu teleinformatycznego wskazanego przez prezesa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum Łukasiewicz albo na elektroniczną skrzynkę podawczą, jeżeli system teleinformatyczny nie został wskazany przez prezesa;

2) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

3)4) w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, na który środki finansowe mają zostać przyznane.

2.5) Prezes wydaje opinię dotyczącą wysokości środków finansowych określonej we wniosku do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który środki te mają zostać przyznane.

3. Prezes wydając opinię bierze pod uwagę kryteria, o których mowa w § 2. Opinia zawiera uzasadnienie i rekomendację co do wysokości środków finansowych.

4.6) Prezes przekazuje opinię dyrektorowi instytutu Sieci w terminie 5 dni od dnia jej wydania, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 4. Dyrektor instytutu Sieci, po zaopiniowaniu wniosku przez prezesa, składa go do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”:

1) na elektroniczną skrzynkę podawczą;

2) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

3)7) w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który środki finansowe mają zostać przyznane.

§ 5. 1. Wniosek zawiera:

1) dane instytutu Sieci:

a) nazwę,

b) adres,

c) imię, nazwisko i funkcję osoby wskazanej do kontaktu w postępowaniu o przyznanie środków finansowych;

2) wnioskowaną wysokość środków finansowych;

3) wielkość przychodów instytutu Sieci w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku:

a) ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych,

b) z komercjalizacji,

c) ze sprzedaży produktów, w tym usług innych niż usługi, o których mowa w lit. a;

4) wysokość środków finansowych uzyskanych przez instytut Sieci w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku na finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez podmioty krajowe;

5) opis planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań mających na celu poprawę efektywności prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, wysokość kosztów tych działań, szczegółowe uzasadnienie kosztów i harmonogram realizacji tych działań;

5a)8) opis planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań mających na celu optymalizację, w tym ich zakładanych efektów, wysokość kosztów tych działań, szczegółowe uzasadnienie kosztów i harmonogram realizacji tych działań;

5b)8) opis planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań związanych z reorganizacją, w tym ich zakładanych efektów, wysokość kosztów tych działań, szczegółowe uzasadnienie kosztów i harmonogram realizacji tych działań;

6) opis planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań mających na celu rozwój zawodowy pracowników pionu badawczego, wysokość kosztów tych działań, szczegółowe uzasadnienie kosztów i harmonogram realizacji tych działań;

7) opis planowanych w instytucie Sieci na dany rok badań naukowych i prac rozwojowych, w tym ich zakładanych efektów, a także ich znaczenia dla rozwoju gospodarki i innowacyjności oraz dla osiągania celów wskazanych w strategiach działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i realizacji kierunków działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz wyznaczonych przez Radę Centrum Łukasiewicz na dany rok;

8) opis planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań związanych z komercjalizacją, w tym ich zakładanych efektów, wysokość kosztów tych działań i szczegółowe uzasadnienie kosztów;

9) liczbę pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w instytucie Sieci wraz z wysokością kosztów ich wynagrodzeń, według stanu na dzień złożenia wniosku;

10)9) wysokość planowanych na dany rok kosztów utrzymania infrastruktury badawczej i informatycznej instytutu Sieci, z wyodrębnieniem wysokości kosztów, które mają być finansowane ze środków finansowych, oraz informację o poziomie wykorzystania tej infrastruktury, w tym przez podmioty tworzące Sieć Badawczą Łukasiewicz, według stanu na dzień złożenia wniosku;

11) opis planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań związanych z łączeniem, podziałem lub likwidacją, wysokość kosztów tych działań, szczegółowe uzasadnienie kosztów i harmonogram realizacji tych działań;

12)10) wysokość planowanych na dany rok kosztów działalności bieżącej instytutu Sieci, innych niż koszty, o których mowa w pkt 5-6 i 8-11, istotnych z punktu widzenia jego działalności, nie wyższych niż 25% sumy kosztów, o których mowa w pkt 5-6 i 8-11.

2. Do wniosku dołącza się opinię prezesa, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 6. 1. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w § 4 pkt 3, pozostawia się bez rozpoznania, a wniosek niespełniający wymagań, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 oraz w § 5, pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli braki nie zostaną usunięte w trybie określonym w ust. 2.

2. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 oraz w § 5, minister wzywa dyrektora instytutu Sieci do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 7. W decyzji o przyznaniu środków finansowych minister wskazuje wysokość środków finansowych przekazanych instytutowi Sieci w transzach miesięcznych, o których mowa w art. 417 pkt 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 8. Warunkami rozliczenia środków finansowych są:

1) złożenie raportu;

2) zgodność zakresu zrealizowanych działań, na które środki finansowe zostały przyznane, z treścią wniosku i decyzją o ich przyznaniu;

3) prawidłowość wydatkowania środków finansowych, z uwzględnieniem rocznego planu finansowego instytutu Sieci.

§ 9. 1. Dyrektor instytutu Sieci, któremu zostały przyznane środki finansowe, przygotowuje raport i przekazuje go do zaopiniowania do prezesa:

1)11) przy użyciu systemu teleinformatycznego wskazanego przez prezesa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum Łukasiewicz albo na elektroniczną skrzynkę podawczą, jeżeli system teleinformatyczny nie został wskazany przez prezesa;

2) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

3)12) w terminie do końca lutego roku następującego po roku przekazania środków finansowych.

2.13) Prezes wydaje opinię dotyczącą prawidłowości rozliczenia środków finansowych do dnia 10 kwietnia roku następującego po roku przekazania środków finansowych instytutowi Sieci.

3. Prezes wydając opinię bierze pod uwagę warunki, o których mowa w § 8. Opinia zawiera uzasadnienie i rekomendację co do rozliczenia środków finansowych.

4.14) Prezes przekazuje opinię dyrektorowi instytutu Sieci w terminie 5 dni od dnia jej wydania, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 10. 1. Dyrektor instytutu Sieci, któremu zostały przyznane środki finansowe, po zaopiniowaniu raportu przez prezesa, składa go ministrowi w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POLon, w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 353 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Raport zawiera:

1) nazwę instytutu Sieci, któremu zostały przyznane środki finansowe;

2) numer decyzji;

3) informację o kosztach działalności bieżącej instytutu Sieci w okresie objętym raportem, w tym kosztach:

a) działań zrealizowanych w celu poprawy efektywności prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,

aa)15) działań zrealizowanych w celu optymalizacji,

ab)15) działań związanych z reorganizacją,

b)16) wynagrodzeń pracowników pionu badawczego i pracowników pionu wsparcia,

ba)17) rozwoju zawodowego pracowników pionu badawczego,

c) utrzymania infrastruktury badawczej i informatycznej,

d) działań związanych z komercjalizacją,

e) działań związanych z łączeniem, podziałem lub likwidacją,

f)18) innych niż koszty, o których mowa w lit. a-e, na pokrycie których instytutowi Sieci zostały przyznane środki finansowe;

4) opis zrealizowanych w instytucie Sieci w okresie objętym raportem działań w celu poprawy efektywności prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

4a)19) opis zrealizowanych w instytucie Sieci w okresie objętym raportem działań związanych z optymalizacją, w tym ich efektów;

4b)19) opis zrealizowanych w instytucie Sieci w okresie objętym raportem działań związanych reorganizacją, w tym ich efektów;

5) opis zrealizowanych w instytucie Sieci w okresie objętym raportem działań w celu rozwoju zawodowego pracowników pionu badawczego;

6) opis prowadzonych w instytucie Sieci w okresie objętym raportem badań naukowych i prac rozwojowych, w tym ich efektów, a także ich znaczenia dla rozwoju gospodarki i innowacyjności oraz dla osiągania celów wskazanych w strategiach działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i realizacji kierunków działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz wyznaczonych przez Radę Centrum Łukasiewicz na dany rok;

7) opis zrealizowanych w instytucie Sieci w okresie objętym raportem działań związanych z komercjalizacją, w tym ich efektów;

8) informację o poziomie wykorzystania w okresie objętym raportem infrastruktury badawczej i informatycznej instytutu Sieci, w tym przez podmioty tworzące Sieć Badawczą Łukasiewicz;

9) opis zrealizowanych w instytucie Sieci w okresie objętym raportem działań związanych z łączeniem, podziałem lub likwidacją;

9a)20) informację o wysokości i sposobie wykorzystania w okresie objętym raportem środków finansowych, o których mowa w art. 368a ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

9b)20) opis zrealizowanych w instytucie Sieci w okresie objętym raportem innych działań niż działania, o których mowa w pkt 4-7, 9 i 9a, na realizację których instytutowi Sieci zostały przyznane środki finansowe;

10) informację o wysokości środków finansowych niewykorzystanych przez instytut Sieci w okresie objętym raportem i harmonogram ich wydatkowania.

3. Do raportu dołącza się opinię prezesa, o której mowa w § 9 ust. 2.

§ 11. 1. Niezłożenie raportu albo złożenie go po terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 353 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce skutkuje nierozliczeniem środków finansowych, a złożenie raportu niespełniającego innych niż termin jego złożenia wymagań, o których mowa w § 10, niekompletnego lub sporządzonego nieprawidłowo skutkuje nierozliczeniem środków finansowych, jeżeli braki nie zostaną usunięte w trybie określonym w ust. 2 lub 3.

2. W przypadku złożenia raportu niespełniającego innych niż termin jego złożenia wymagań, o których mowa w § 10, lub niekompletnego minister wzywa dyrektora instytutu Sieci, któremu zostały przyznane środki finansowe, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje nierozliczenie środków finansowych.

3. W przypadku stwierdzenia, że złożony raport został sporządzony nieprawidłowo, minister wzywa dyrektora instytutu Sieci, któremu zostały przyznane środki finansowe, do uzupełnienia lub poprawienia raportu w wyznaczonym terminie, z pouczeniem, że niezłożenie uzupełnionego lub poprawionego raportu w tym terminie spowoduje nierozliczenie środków finansowych.

§ 12. W przypadku wątpliwości co do:

1) zgodności zakresu zrealizowanych działań, na które środki finansowe zostały przyznane, z treścią wniosku i decyzją o ich przyznaniu,

2) prawidłowości wykorzystania środków finansowych

- minister wzywa dyrektora instytutu Sieci do przedłożenia wyjaśnień na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieprzedstawienie w tym terminie spowoduje nierozliczenie środków finansowych.

§ 13.21) Minister dokonuje oceny raportu w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku przekazania środków finansowych.

§ 14. 1. Po dokonaniu oceny raportu minister informuje dyrektora instytutu Sieci o rozliczeniu albo nierozliczeniu środków finansowych.

2. W przypadku nierozliczenia środków finansowych minister wzywa dyrektora instytutu Sieci do zwrotu przyznanych środków finansowych w całości albo w części.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrotu środków finansowych dokonuje się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi za okres od dnia przekazania środków finansowych do dnia ich zwrotu.

§ 15. 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na 2020 r. dyrektor instytutu Sieci przygotowuje i przekazuje do zaopiniowania do prezesa w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.

2. Dyrektor instytutu Sieci, po zaopiniowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez prezesa, składa go do ministra w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

§ 16. W decyzji o przyznaniu środków finansowych na 2020 r. minister wskazuje wysokość środków finansowych przekazanych instytutowi Sieci w transzach miesięcznych w wysokości 1/10 kwoty subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d i g ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przekazanej w 2019 r. instytutowi badawczemu, który stał się tym instytutem Sieci, lub temu instytutowi Sieci jako powstałemu z przekształcenia instytutu badawczego.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia22).


1) Obecnie działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 1748), które weszło w życie z dniem 27 sierpnia 2022 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Dodana przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Dodana przez § 1 pkt 6 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Dodana przez § 1 pkt 6 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 grudnia 2019 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA