REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 599

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie wykazu stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników tego Urzędu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (Dz. U. z 2024 r. poz. 94) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, zwanym dalej „Urzędem Komisji”;

2) wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Urzędu Komisji, w tym stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk.

§ 2. [Ustalenie wykazu stanowisk w Urzędzie Komisji]

Ustala się następujący wykaz stanowisk obowiązujący w Urzędzie Komisji:

1) dyrektor generalny;

2) dyrektor;

3) główny księgowy;

4) zastępca dyrektora;

5) naczelnik;

6) kierownik;

7) koordynator;

8) radca prawny;

9) audytor wewnętrzny;

10) inspektor ochrony danych osobowych;

11) inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, zwany dalej „inspektorem bhp”;

12) informatyk;

13) główny specjalista;

14) starszy specjalista;

15) specjalista;

16) starszy archiwista;

17) archiwista;

18) kierowca;

19) starszy referendarz;

20) referendarz;

21) pracownik gospodarczy.

§ 3. [Ustalenie tabeli wymaganych kwalifikacji i stawek uposażenia zasadniczego pracowników]

Ustala się tabelę wymaganych kwalifikacji i stawek uposażenia zasadniczego pracowników, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Ustalenie uposażenia zasadniczego]

Pracownikowi przysługuje uposażenie zasadnicze ustalane na podstawie wykazu, o którym mowa w § 2, i tabeli wymaganych kwalifikacji i stawek uposażenia zasadniczego pracowników, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. [Godzinowa stawka uposażenia zasadniczego]

Godzinową stawkę uposażenia zasadniczego wynikającą z zaszeregowania pracownika określonego stawką miesięczną ustala się, dzieląc miesięczną stawkę uposażenia zasadniczego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 6. [Regulacje dotyczące pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy]

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy uposażenie zasadnicze i inne składniki uposażenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 7. [Dodatek funkcyjny]

1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym przysługuje, odpowiednio do zajmowanego stanowiska, dodatek funkcyjny ustalany zgodnie z tabelą stawek dodatku funkcyjnego, określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego przysługującą pracownikowi określa Przewodniczący Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, zwany dalej „Przewodniczącym Komisji”.

§ 8. [Dodatek za pracę w porze nocnej]

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do uposażenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej uposażenia zasadniczego nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

§ 9. [Dodatek specjalny]

Przewodniczący Komisji, w ramach posiadanych środków na uposażenia, może przyznać pracownikowi dodatek specjalny w wysokości do 50 % uposażenia zasadniczego. Przyznanie i wysokość dodatku specjalnego są uzależnione od charakteru, złożoności i efektów pracy.

§ 10. [Dodatek za wieloletnią pracę]

1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę na podstawie i w wysokości określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917).

2. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się udokumentowane przez pracownika, wszystkie poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Pracownikowi, który jednocześnie pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się również okres zatrudnienia u innego pracodawcy - do dnia poprzedzającego nawiązanie stosunku pracy z Urzędem Komisji.

4. Pracownikowi, który wykonuje pracę w Urzędzie Komisji w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez innego pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się również okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu bezpłatnego - do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

5. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje uposażenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu uposażenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty uposażenia. Jeżeli nabycie prawa do dodatku za wieloletnią pracę lub prawa do tego dodatku w wyższej wysokości nastąpiło:

1) pierwszego dnia miesiąca - dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty uposażenia za dany miesiąc;

2) w ciągu miesiąca - dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty uposażenia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku.

§ 11. [Dodatkowy fundusz nagród dla pracowników]

1. Tworzy się dodatkowy fundusz nagród dla pracowników, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3 % planowanych uposażeń osobowych, pozostający w dyspozycji Przewodniczącego Komisji.

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez Przewodniczącego Komisji, w ramach posiadanych środków na uposażenia.

§ 12. [Termin zastosowania stawek uposażenia zasadniczego]

Stawki uposażenia zasadniczego pracowników określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania uposażenia zasadniczego pracowników należnego od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 13. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników tego Urzędu (Dz. U. poz. 1536).

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [TABELA WYMAGANYCH KWALIFIKACJI I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 599)

Załącznik nr 1

TABELA WYMAGANYCH KWALIFIKACJI I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Uposażenie zasadnicze

(kwota w złotych)

wykształcenie

i dodatkowe kwalifikacje

staż pracy

(w latach)

1

dyrektor generalny

wyższe magisterskie

8

11 000-19 000

2

dyrektor

wyższe magisterskie

5

9000-17 000

3

główny księgowy

według przepisów odrębnych

-

9000-17 000

4

zastępca dyrektora

wyższe magisterskie

3

8000-15 000

5

naczelnik

wyższe

2

7000-12 000

6

kierownik

wyższe

2

6000-11 000

7

koordynator

wyższe

1

6000-11 000

8

radca prawny

według przepisów odrębnych

-

8000-15 000

9

audytor wewnętrzny

według przepisów odrębnych

-

7000-11 000

10

inspektor ochrony danych osobowych

według przepisów odrębnych

-

5000-10 000

11

inspektor bhp

według przepisów odrębnych

-

5000-9000

12

informatyk

wyższe

1

7000-14 000

13

główny specjalista

wyższe

2

6000-11 000

14

starszy specjalista

wyższe

1

4500-10 000

15

specjalista

wyższe

-

4500-9000

16

starszy archiwista

wyższe

1

4500-8000

17

archiwista

średnie albo średnie branżowe

-

4300-7000

18

kierowca

według przepisów odrębnych

3

4500-9000

19

starszy referendarz

średnie albo średnie branżowe

1

4300-7500

20

referendarz

średnie albo średnie branżowe

-

4300-6500

21

pracownik gospodarczy

średnie albo średnie branżowe

-

4300-6500

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko

Stawka dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)

1

dyrektor generalny

2000-6000

2

dyrektor

1000-4000

3

główny księgowy

500-1500

4

zastępca dyrektora

300-1500

5

naczelnik

250-1000

6

kierownik

200-1000

7

koordynator

150-500

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-19
  • Data wejścia w życie: 2024-05-04
  • Data obowiązywania: 2024-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA