REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 606

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz. U. poz. 354 oraz z 2000 r. poz. 147) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) główny księgowy,”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komendantowi wojewódzkiemu, głównemu księgowemu, zastępcy komendanta wojewódzkiego i komendantowi posterunku przysługuje dodatek funkcyjny.”;

3) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Strażnikowi pełniącemu w czasie wykonywania czynności służbowych dodatkowo funkcję operatora bezzałogowego statku powietrznego przysługuje dodatek w wysokości do 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.”;

4) w § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wzór odznaki służbowej i legitymacji służbowej strażnika Państwowej Straży Rybackiej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 5 do rozporządzenia wzór legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy przejściowe]

1. Wydana na podstawie przepisów dotychczasowych:

1) legitymacja służbowa strażnika Państwowej Straży Rybackiej,

2) legitymacja strażnika Społecznej Straży Rybackiej

- zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Wydana na podstawie przepisów dotychczasowych odznaka służbowa strażnika Państwowej Straży Rybackiej może być stosowana do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH STRAŻNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 606)

Załącznik nr 1

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH STRAŻNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

Komendant wojewódzki

XVII-XXI

8

wyższe

5

2

Główny księgowy

XVII-XX

7

określone odrębnymi przepisami

3

Zastępca komendanta wojewódzkiego

XVI-XX

7

wyższe

4

średnie średnie branżowe

5

4

Komendant posterunku

XIV-XVIII

5

średnie średnie branżowe

5

5

Starszy strażnik

VII-XVI

-

średnie średnie branżowe

2

zasadnicze zawodowe zasadnicze branżowe

4

6

Strażnik

V-XIII

-

zasadnicze zawodowe zasadnicze branżowe

2

7

Młodszy strażnik

III-X

-

zasadnicze zawodowe zasadnicze branżowe

-

Załącznik 2. [WZÓR ODZNAKI SŁUŻBOWEJ I LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ STRAŻNIKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI SŁUŻBOWEJ I LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ STRAŻNIKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ

WZÓR ODZNAKI SŁUŻBOWEJ STRAŻNIKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ

image

Odznaka służbowa strażnika - jest wykonana ze stopu metali, ma kształt koła o średnicy 60 mm, z obwódką w kolorze srebrnym. W centralnym miejscu odznaki, w wyodrębnionym srebrną obwódką kole, na czerwonym tle znajduje się biały wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Całość otacza ciemnozielony otok z majuskułowym napisem w kolorze srebrnym: „PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA”, przerwany dołem prostokątem ze srebrnym, ciemniejszym obramowaniem i srebrnym, jaśniejszym tłem. Dolne kąty prostokąta stykają się z wewnętrzną krawędzią srebrnej obwódki koła. W prostokąt są wpisywane cyfry arabskie w kolorze czarnym: dwie pierwsze cyfry oznaczają numer województwa, a po ukośniku w kolorze czarnym kolejne cyfry arabskie wskazują numer indywidualny strażnika.

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ STRAŻNIKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ

AWERS

REWERS

image

image

 1. Legitymacja służbowa strażnika Państwowej Straży Rybackiej ma formę karty identyfikacyjnej w formacie ID-1 o wymiarach 85,60 × 53,98 mm, wykonanej z poliwęglanu.

2. Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1) tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego;

2) druk reliefowy;

3) mikrodruki;

4) linie giloszowe oraz teksty w polu zdjęcia;

5) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym;

6) oznaczenie indywidualne nanoszone w procesie produkcji dokumentu.

3. W lewej górnej części awersu legitymacji służbowej strażnika Państwowej Straży Rybackiej znajduje się miejsce na wizerunek twarzy strażnika Państwowej Straży Rybackiej, który jest przedstawiany w kolorze czarno-białym, w taki sposób, że twarz zajmuje 70-80 % pola przeznaczonego na wizerunek strażnika, sporządzony na podstawie fotografii o wymiarach 35 × 45 mm. Fotografia powinna być wykonana na jednolitym jasnym tle, posiadać dobrą ostrość, przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

4. Na awersie legitymacji służbowej strażnika Państwowej Straży Rybackiej umieszcza się:

1) nazwę miasta wojewódzkiego;

2) dane określające:

a) nr legitymacji, stanowiący numer służbowy strażnika, który składa się z czterech cyfr - 00/00 (nr województwa / numer indywidualny strażnika),

b) nr dokumentu, który składa się z czterech cyfr - 0000,

c) imię,

d) nazwisko,

e) stanowisko służbowe.

5. Na rewersie legitymacji służbowej strażnika Państwowej Straży Rybackiej umieszcza się:

1) napisy:

a) ważna do,

b) wydana przez;

2) adnotację o treści:

„W przypadku znalezienia legitymacji należy zwrócić ją do najbliższej jednostki Państwowej Straży Rybackiej lub Policji.”.

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI STRAŻNIKA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI STRAŻNIKA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ

AWERS

image

REWERS

image

WZÓR NADRUKU HOLOGRAMU

image

1. Legitymacja strażnika Społecznej Straży Rybackiej ma formę karty identyfikacyjnej w formacie ID-1 o wymiarach 85,60 × 53,98 mm. Blankiet wykonany jest z polichlorku winylu (PVC) o właściwościach fizykochemicznych zgodnych z normą ISO/IEC 7810 w zakresie wymagań dla kart identyfikacyjnych w formacie ID-1.

2. Poddruk blankietu legitymacji jest wykonany w technice cyfrowej lub offsetowej w standardzie CMYK (4 + 4) - na awersie i rewersie. Po procesie personalizacji karta jest chroniona zewnętrzną folią laminacyjną.

3. W procesie zadrukowywania blankietu legitymacji (poddruk cyfrowy lub offsetowy) są nanoszone następujące elementy:

1) poddruk blankietu legitymacji z tłem giloszowym jest wykonany w technice cyfrowej lub offsetowej. Kolory użyte w projekcie i drukowane to:

C-80 M-9 Y-88 K-60, C-28 M-4 Y-31 K-21, C-23 M-3 Y-25 K-17, C-0 M-0 Y-0 K-0, C-26 M-11 Y-14 K-4, C-87 M-38 Y-48 K-13,

a) wypełnienie tonalne liniowe:

od koloru C-28 M-4 Y-31 K-21 do koloru C-80 M-9 Y-88 K-60,

b) gilosze w kolorach:

od koloru C-57 M-0 Y-18 K-0 do koloru C- 85 M-31 Y-42 K-5,

c) gilosze w kolorach:

od koloru C-58 M-0 Y-19 K-0 do koloru C-80 M-26 Y-38 K-4,

d) na awersie na dwóch paskach w kolorach C-23 M-3 Y-25 K-17 oraz C-26 M-11 Y-14 K-4 przebiegających przez całą szerokość legitymacji tekst „SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA” w kolorze białym o modulowanej wielkości czcionki Century Gothic Bold,

e) na awersie logo Społecznej Straży Rybackiej w kształcie owalu - w odległości 3,6 mm od prawej krawędzi legitymacji (±1 mm) i 7 mm od górnej krawędzi legitymacji (±1 mm), w kolorach:

- tekst „SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA” - C-0 M-0 Y-0 K-10,

- wizerunek ryby - C-0 M-0 Y-0 K-10,

- tło - C-0 M-0 Y-0 K-50, C-0 M-0 Y-0 K-70, C-65 M-55 Y-51 K-52, C-64 M-54 Y-51 K-51,

f) w tle kształt ryby pobranej z logo Społecznej Straży Rybackiej składający się z nałożonych na siebie krzywych w kolorach: C-85 M-31 Y-42 K-5, C-57 M-0 Y-18 K-0, C-26 M-11 Y-14 K-4. Obrys kształtu w kolorze białym o grubości 0,5 pkt,

g) w tle litery SSR w kolorze C-26 M-11 Y-14 K-4 składające się dodatkowo z nałożonych na siebie krzywych w kolorach: C-85 M-31 Y-42 K-5, C-57 M-0 Y-18 K-0, C-80 M-9 Y-88 K-60. Obrys kształtu w kolorze białym o grubości 0,5 pkt;

2) pole zdjęcia na awersie - 6 mm od lewej krawędzi legitymacji (±1 mm) i 19 mm od górnej krawędzi legitymacji (±1 mm) - o wymiarach 26 × 21 mm, jest przeznaczone na umieszczanie czarno-białego zdjęcia (w rozdzielczości co najmniej 300 dpi).

4. Legitymacja strażnika Społecznej Straży Rybackiej zawiera:

1) na awersie napisy:

a) „SPOŁECZNA” - w odległości 4 mm od lewej krawędzi legitymacji (±1 mm) i 3,4 mm od górnej krawędzi legitymacji (±1 mm) - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 15,9 pkt z białym konturem o szerokości 0,27 mm,

b) „STRAŻ RYBACKA” - w odległości 4 mm od lewej krawędzi legitymacji (±1 mm) i 7,8 mm od górnej krawędzi legitymacji (±1 mm) - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 13,6 pkt z białym konturem o szerokości 0,27 mm,

c) „NR LEGITYMACJI” - w odległości 4,7 mm od lewej krawędzi legitymacji (±1 mm) i 14,8 mm od górnej krawędzi legitymacji (±1 mm) - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 5 pkt, z białym konturem o szerokości 0,18 mm,

d) „IMIĘ”, „NAZWISKO”, „ORGAN WYDAJĄCY”, „DATA WYDANIA” - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 5 pkt z białym konturem o szerokości 0,09 pkt,

e) zwrot „JEST STRAŻNIKIEM SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ POWIATU” - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 7 pkt;

2) na awersie nanoszone w procesie personalizacji następujące dane:

a) numer jednostkowy legitymacji umieszczony w odległości 21,8 mm od lewej krawędzi legitymacji (±1 mm) i 14,2 mm od górnej krawędzi legitymacji (±1 mm), w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 9 pkt, składający się z siedmiu cyfr - 00/00/000 (nr województwa / nr powiatu / nr indywidualny strażnika),

b) imię i nazwisko - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 8 pkt,

c) nazwa powiatu, w którym osoba otrzymująca legitymację jest strażnikiem - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic 7 pkt,

d) organ wydający - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 6,5 pkt, zwrot rozbity na 2 wiersze,

e) data wydania - w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold 7 pkt;

3) na rewersie umieszczony napis:

a) w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold Kursywa 4,8 pkt, z białym konturem o szerokości 0,09 pkt o treści:

„Na podstawie art. 25 ust. 1 w zw. z art. 23 pkt 1-3 i 4 lit. b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym strażnik Społecznej Straży Rybackiej jest uprawniony do:

1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;

2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;

3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;

4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia do odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.”,

b) w kolorze czarnym, krój czcionki Century Gothic Bold Kursywa 4,8 pkt, z białym konturem o szerokości 0,09 pkt o treści:

„Legitymacja ważna na rok:”.

5. Na legitymację nanosi się corocznie, w miejscach oznaczonych, hologram koloru srebrnego o wymiarach 12 × 12 mm i grubości 10 μm, który ulega bezpowrotnemu zniszczeniu przy próbie oderwania od podłoża.

6. Na hologram w sposób trwały i nieusuwalny nanosi się w kolorze czarnym rok ważności legitymacji (na wzorze oznaczony jako XXXX) oraz litery SSR.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA