REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 616

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 312 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób i tryb ustalania i wypłacania żołnierzom obrony terytorialnej, zwanym dalej „żołnierzami OT”, którzy pełnili terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, żołnierzom aktywnej rezerwy, zwanym dalej „żołnierzami AR”, oraz żołnierzom pasywnej rezerwy, zwanym dalej „żołnierzami PR”, świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód lub przychód dla żołnierzy rozliczających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej, zwanego dalej „świadczeniem pieniężnym”.

§ 2. [Czas pełnienia służby]

Czas:

1) pełnienia przez żołnierzy OT terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie,

2) pełnienia przez żołnierzy AR służby w rezerwie aktywnej,

3) odbywania przez żołnierzy PR ćwiczeń wojskowych

- za który wypłaca się im świadczenie pieniężne, dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym jednostki wojskowej, wskazując daty i liczbę dni pełnienia tej służby w danym miesiącu.

§ 3. [Podstawa ustalenia świadczenia pieniężnego]

1. Podstawę ustalenia świadczenia pieniężnego stanowią odpowiednio:

1) kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto otrzymanego przez żołnierza OT, żołnierza AR i żołnierza PR, zwanych dalej „żołnierzami”, ze stosunku pracy lub stosunku służbowego uzyskanego za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym była pełniona służba;

2) średnia miesięczna kwota dochodu lub przychodu dla żołnierzy rozliczających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym okres pełnienia służby;

3) kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 oraz z 2023 r. poz. 1450), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy; w przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego dochód z pracy współwłaściciela liczy się zgodnie z jego udziałem we współwłasności.

2. W przypadku gdy okresy pozostawania w stosunku pracy lub stosunku służbowym albo prowadzenia działalności gospodarczej są krótsze niż okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, podstawę wymiaru świadczenia pieniężnego ustala się proporcjonalnie.

§ 4. [Wydanie żołnierzowi zaświadczenia]

1. Na wniosek żołnierza, zawierający imię, nazwisko i numer PESEL:

1) pracodawca - w przypadku żołnierza pozostającego w stosunku pracy lub w stosunku służbowym,

2) naczelnik urzędu skarbowego - w przypadku żołnierza prowadzącego działalność gospodarczą,

3) wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w przypadku żołnierza prowadzącego działalność rolniczą

- wydaje temu żołnierzowi zaświadczenie, w którym podaje jego imię, nazwisko i numer PESEL oraz wysokość kwot, o których mowa w § 3 ust 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wysokość świadczenia pieniężnego ustala się za liczbę dni przebywania żołnierza na urlopie bezpłatnym stwierdzonym w zaświadczeniu wystawionym przez pracodawcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, wydają zaświadczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez żołnierza.

§ 5. [Dołączenie zaświadczenia do wniosku o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego]

Do wniosku o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego, zawierającego imię, nazwisko, stopień wojskowy oraz numer PESEL, dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w § 4.

§ 6. [Świadczenie pieniężne w przypadku gdy kwota dziennego świadczenia pieniężnego jest wyższa niż kwota określona na podstawie art. 312 ust. 3 ustawy o obronie Ojczyzny]

Jeżeli kwota dziennego świadczenia pieniężnego jest wyższa niż kwota określona na podstawie art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, żołnierzowi wypłaca się świadczenie pieniężne w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty określonej na podstawie art. 312 ust. 3 tej ustawy i liczby dni pełnienia czynnej służby wojskowej w danym miesiącu.

§ 7. [Łączna wypłata świadczenia pieniężnego z uposażeniem należnym żołnierzowi z tytułu pełnienia służby]

Świadczenie pieniężne może być wypłacone łącznie z uposażeniem należnym żołnierzowi z tytułu pełnienia służby.

§ 8. [Stosowanie przepisów]

Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy (Dz. U. poz. 1112), które utraciło moc z dniem 30 marca 2024 r. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1872).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-23
  • Data wejścia w życie: 2024-04-24
  • Data obowiązywania: 2024-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA