REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 623

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych]

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 147 i 2041) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-6 w brzmieniu:

„2. W ramach oceniania bieżącego:

1) z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w:

a) ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w klasach realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel nie zadaje uczniowi:

- pisemnych prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą,

- praktyczno-technicznych prac domowych

- do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych,

b) ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i ogólnokształcącej szkole baletowej w klasach realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;

2) z zajęć edukacyjnych artystycznych w:

a) ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w klasach I-III i szkole muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia w klasach I-III nauczyciel nie zadaje uczniowi pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych,

b) ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w klasach IV-VIII, szkole muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia w klasach IV-VI, szkole muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia i szkole baletowej w klasach I-V nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

3. Pisemne lub praktyczno-techniczne prace domowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b albo w ust. 2 pkt 2 lit. b, nie są obowiązkowe dla ucznia i nie ustala się z nich oceny.

4. Przepisów:

1) ust. 2 pkt 2 lit. a nie stosuje się do zajęć edukacyjnych artystycznych przedmiotu głównego oraz chóru, orkiestry lub zespołu instrumentalnego;

2) ust. 3 nie stosuje się do zajęć edukacyjnych artystycznych:

a) przedmiotu głównego,

b) fortepianu dodatkowego, kształcenia słuchu oraz chóru, orkiestry lub zespołu instrumentalnego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia,

c) fortepianu dla rytmiki i improwizacji fortepianowej w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia,

d) tańca współczesnego, tańca ludowego i charakterystycznego, tańca dawnego i partnerowania w klasach I-V szkoły baletowej.

5. Ćwiczenia usprawniające motorykę małą, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, są obowiązkowe dla ucznia i nauczyciel może ustalić z nich ocenę.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b albo w ust. 2 pkt 2 lit. b, nauczyciel sprawdza wykonaną przez ucznia pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową i przekazuje mu informację, o której mowa w ust. 1.”;

2) w § 20 w ust. 2 i w § 21 w ust. 2 skreśla się wyrazy „religię lub etykę,”.

§ 2. [Dostosowanie statutów szkół]

Szkoły artystyczne dostosują statuty szkół, uwzględniając przepisy niniejszego rozporządzenia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Sienkiewicz


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2718).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-23
  • Data wejścia w życie: 2024-04-24
  • Data obowiązywania: 2024-04-24

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA