REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 624

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. poz. 811).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. poz. 811), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 624)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

z dnia 7 października 2011 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

Na podstawie art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Pracy, zwanego dalej „Funduszem”, oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób.

§ 2. Obsługę finansowo-księgową środków Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. Obsługę finansowo-księgową środków Funduszu przekazanych przez dysponenta Funduszu na wyodrębniony dla środków Funduszu rachunek bankowy, samorządom województw, samorządom powiatów, Ochotniczym Hufcom Pracy, wojewodom oraz innym jednostkom realizującym zadania finansowane ze środków Funduszu i mającym, na podstawie odrębnych przepisów albo umów zawartych na ich podstawie z dysponentem Funduszu, obowiązek utworzenia wyodrębnionych rachunków bankowych z przeznaczeniem dla środków Funduszu, prowadzą ich właściwe organy lub jednostki organizacyjne.

§ 4. 1. Dysponent Funduszu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej zatwierdza plan finansowy Funduszu sporządzany według zadań oraz organów i jednostek realizujących te zadania, zwany dalej „planem finansowym według zadań”, określający kwoty środków Funduszu na finansowanie zadań przez samorządy województw, samorządy powiatów, Ochotnicze Hufce Pracy, wojewodów oraz urząd obsługujący ministra właściwego do spraw pracy i inne jednostki, o których mowa w § 3, z uwzględnieniem kwot wynikających z rocznego planu finansowego Funduszu, zwanego dalej „planem finansowym Funduszu”.

2. Plan finansowy według zadań obejmuje:

1) kwoty środków Funduszu na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń;

2) kwoty środków Funduszu (limity) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;

3) kwoty środków Funduszu (limity) na realizację innych zadań fakultatywnych;

4) kwoty środków Funduszu na realizację innych zadań finansowanych z Funduszu.

2a. Kwota środków Funduszu (limit) na realizację przez samorządy powiatów programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań jest przekazywana przez dysponenta Funduszu miesięcznie w wysokości 1/12 limitu rocznego.

2b. Dysponent Funduszu, na podstawie pisemnego wniosku starosty (prezydenta miasta), może w danym miesiącu przekazać środki Funduszu w kwocie wyższej niż określona w ust. 2a.

2c. Przepis ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio do przekazywania środków Funduszu na realizację przez samorządy powiatów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Do czasu zatwierdzenia przez dysponenta Funduszu planu finansowego według zadań, podstawą wydatkowania środków Funduszu jest projekt planu finansowego według zadań sporządzany na podstawie projektu planu finansowego Funduszu.

4. W okresie, o którym mowa w ust. 3, kwota środków Funduszu (limit) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań jest przekazywana przez dysponenta Funduszu miesięcznie w wysokości nie niższej niż 1/12 limitu rocznego, jednak nie wyższej niż 2/12 limitu rocznego.

4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do przekazywania środków Funduszu na realizację przez samorządy powiatów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Dysponent Funduszu zawiadamia na piśmie marszałków województw, starostów (prezydentów miast), komendanta Ochotniczych Hufców Pracy oraz wojewodów o wysokości ustalonych kwot środków Funduszu (limitów), jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie realizowanych przez nich zadań.

5a. Kwota środków Funduszu (limit) z przeznaczeniem na finansowanie w województwie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań jest dzielona pomiędzy samorządy powiatów w terminie miesiąca od dnia uzyskania od dysponenta Funduszu zawiadomienia na piśmie o jej wysokości.

5b. Marszałek województwa, w terminie 7 dni od dnia dokonania podziału, o którym mowa w ust. 5a, zawiadamia na piśmie dysponenta Funduszu o wysokości kwot środków Funduszu ustalonych według kryteriów przyjętych przez sejmik województwa na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, realizowanych przez samorządy powiatów. Do zawiadomienia dołącza się kryteria podziału tych kwot przyjęte przez sejmik województwa.

5c. Na złożony w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego wniosek starosty (prezydenta miasta), zaopiniowany przez marszałka województwa, dysponent Funduszu może wyrazić zgodę na zwiększenie kwoty środków Funduszu ustalonej dla samorządu powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej o część kwoty środków Funduszu ustalonej dla samorządu powiatu na finansowanie innych zadań fakultatywnych, jeżeli jej wykorzystanie w danym roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne.

5d. W przypadku powstania po dniu 30 listopada poprzedniego roku budżetowego nowego powiatowego urzędu pracy lub w przypadku zmiany po tym dniu obszaru działania powiatowego urzędu pracy, starostowie (prezydenci miast) sprawujący zwierzchnictwo nad tymi urzędami pracy przedstawiają marszałkowi województwa, na jego wniosek, informacje o dokonanych uzgodnieniach dotyczących przejęcia zobowiązań z poprzednich okresów oraz o proponowanym podziale środków Funduszu na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów.

5e. W przypadku niedokonania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku marszałka województwa uzgodnień, o których mowa w ust. 5d, decyzję o kwotach środków Funduszu przysługujących na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów podejmuje dysponent Funduszu na wniosek marszałka województwa.

6. (uchylony).

7. Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, podmioty wymienione w ust. 5 opracowują plan finansowy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej i przekazują dysponentowi Funduszu w terminie wskazanym w tym zawiadomieniu.

§ 5. 1. Dysponent Funduszu może upoważnić marszałków województw, starostów (prezydentów miast), komendanta Ochotniczych Hufców Pracy oraz wojewodów do dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzeniu nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do uzasadnionych potrzeb, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia ustalonych kwot środków Funduszu (limitów), o których mowa w § 4 ust. 5.

2. (uchylony).2)

3. (uchylony).2)

§ 6. 1. Środki Funduszu niewykorzystane w roku budżetowym, pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych samorządów województw, wojewodów oraz Ochotniczych Hufców Pracy, pozostają na tych rachunkach do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego w kwotach nie wyższych niż wynikające z konieczności uregulowania zobowiązań poprzedniego roku budżetowego.

2. Środki Funduszu niewykorzystane w roku budżetowym, pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych samorządów powiatów, pozostają na tych rachunkach z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń.

3. Środki Funduszu przekazane przez dysponenta Funduszu na podstawie umów, o których mowa w § 3, niewykorzystane w roku budżetowym podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Funduszu na zasadach określonych w tych umowach.

§ 7. 1. Środki finansowe przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu województwa lub samorządu powiatu przez inne niż dysponent Funduszu organy, organizacje i podmioty, z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, stanowią przychód Funduszu.

2. Dysponent Funduszu, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta), zwiększa ustaloną dla samorządu województwa lub samorządu powiatu kwotę środków Funduszu (limitu), o których mowa w § 4 ust. 5, o środki, o których mowa w ust. 1, po spełnieniu wymogów określonych w art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.3)).

§ 8. 1. Środki Funduszu stanowiące rezerwę będącą w dyspozycji dysponenta Funduszu, zwaną dalej „rezerwą”, są naliczane w roku budżetowym w wysokości określonej w przepisach w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie i przyznawane zgodnie z przeznaczeniem określonym w tych przepisach.

2. Wojewoda, marszałek województwa, starosta (prezydent miasta) oraz Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy, ubiegający się o środki rezerwy, składają do dysponenta Funduszu wniosek określający w szczególności:

1) wysokość wnioskowanej kwoty;

2) rodzaj i zakres zadań mających być przedmiotem finansowania;

3) opis zakładanych efektów.

3. Starosta (prezydent miasta), który otrzymał środki rezerwy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, sporządza informację dotyczącą wydatkowania przyznanych środków oraz efektywności zatrudnieniowej i kosztowej ich wykorzystania i przekazuje tę informację marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 maja kolejnego roku budżetowego.

4. Marszałek województwa przekazuje dysponentowi Funduszu, nie później niż do końca I półrocza kolejnego roku budżetowego, informacje starostów (prezydentów miast) dotyczące wydatkowania środków, o których mowa w ust. 3, oraz efektywności zatrudnieniowej i kosztowej ich wykorzystania.

§ 9. Kierownicy jednostek, o których mowa w § 3, realizując zadania finansowane ze środków Funduszu, są obowiązani, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych jednostki, do:

1) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków Funduszu przekazanych przez dysponenta Funduszu oraz kosztów ponoszonych z tych środków;

2) właściwego dokumentowania przychodów i kosztów Funduszu;

3) udostępniania do kontroli dokumentów dotyczących przychodów i kosztów Funduszu przedstawicielom dysponenta Funduszu oraz innym upoważnionym organom i instytucjom;

4) przekazywania dysponentowi Funduszu informacji, o których mowa w § 10, umożliwiających sporządzenie przez dysponenta Funduszu sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) przekazywania dysponentowi Funduszu informacji o posiadanym stanie środków Funduszu, zapotrzebowania na te środki w bieżącym i następnych miesiącach, a także innych danych i informacji niezbędnych dla zapewnienia płynności finansowej Funduszu;

6) przekazywania dysponentowi Funduszu, zgodnie z ustalonym przez dysponenta Funduszu terminem i zakresem danych, informacji o uzyskanych efektach realizowanych usług, instrumentów rynku pracy i innych działań finansowanych z Funduszu;

7) przekazywania dysponentowi Funduszu, zgodnie z ustalonym przez dysponenta Funduszu terminem, rozliczenia wykorzystanych środków rezerwy Funduszu.

§ 10.4) 1. Kierownicy jednostek tworzących publiczne służby zatrudnienia, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz Ochotnicze Hufce Pracy, na podstawie ewidencji księgowej, sporządzają informacje z wykonania planu finansowego Funduszu i przekazują dysponentowi Funduszu za okres od początku roku budżetowego do:

1) 31 marca danego roku budżetowego, w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku budżetowego;

2) końca kolejnego miesiąca od kwietnia do listopada danego roku budżetowego, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym w danym roku budżetowym;

3) 31 grudnia danego roku budżetowego, w terminie do dnia 21 stycznia następnego roku budżetowego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują planowane i osiągnięte przychody oraz planowane i poniesione koszty, a także stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane w postaci elektronicznej, opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, i przekazywane dysponentowi Funduszu na elektroniczną skrzynkę podawczą, ze wskazaniem tytułu, nazwy jednostki przekazującej informację oraz okresu, którego te informacje dotyczą.

§ 11. 1. Starosta (prezydent miasta), po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady rynku pracy, może zlecić bankom i innym instytucjom dokonywanie ze środków Funduszu wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób, jeżeli koszty ich wypłaty nie przekroczą 0,8 % wypłaconych kwot.

2. Na umotywowany wniosek starosty (prezydenta miasta) dysponent Funduszu może wyrazić zgodę na sfinansowanie ze środków Funduszu kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych, o których mowa w ust. 1, przez banki i inne instytucje, jeżeli koszty ich wypłaty nie przekroczą 1 % wypłaconych kwot.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).6)


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

2) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. poz. 811), które weszło w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 października 2011 r.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi (Dz. U. poz. 41), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. poz. 415, 416, 850, 1056, 1367 i 1654, z 2009 r. poz. 33, 595, 742, 800, 964, 1035, 1052, 1278 i 1706, z 2010 r. poz. 146, 531, 1578, 1593, 1700, 1725 i 1726 oraz z 2011 r. poz. 235, 622, 1016, 1206 i 1211).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-23
  • Data wejścia w życie: 2024-04-23
  • Data obowiązywania: 2024-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA