REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 626

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 63a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych zawartych w adnotacji w sprawie przekazania egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego, o której mowa w art. 62b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „adnotacją w sprawie zbiegu”;

2) sposób sporządzania adnotacji w sprawie zbiegu;

3) sposób dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym.

§ 2. [Dane niezbędne do prowadzenia łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego zawarte w adnotacji w sprawie zbiegu]

Danymi niezbędnymi do prowadzenia łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego zawartymi w adnotacji w sprawie zbiegu, innymi niż określone w art. 62b § 1a pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „ustawą”, są:

1) dane:

a) organu egzekucyjnego przekazującego egzekucję do rzeczy albo prawa majątkowego:

- nazwa,

- adres siedziby,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (numer REGON),

- numer rachunku bankowego,

- adres do doręczeń elektronicznych,

- numer telefonu,

b) organu egzekucyjnego albo komornika sądowego, do którego jest przekazywana egzekucja do rzeczy albo prawa majątkowego:

- nazwa,

- adres siedziby,

c) zobowiązanego będącego:

- osobą fizyczną:

- - imię i nazwisko,

- - adres miejsca zamieszkania,

- - numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), NIP lub numer REGON, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, a jeżeli numer PESEL, NIP i numer REGON nie są znane organowi egzekucyjnemu, to imię ojca i imię matki zobowiązanego oraz data jego urodzenia albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,

- osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną:

- - nazwa,

- - adres siedziby,

- - NIP, numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,

d) zarządcy przedsiębiorstwa w spadku:

- imię i nazwisko,

- adres do korespondencji,

e) opiekuna albo kuratora zobowiązanego, jeżeli dla zobowiązanego została ustanowiona opieka albo kuratela:

- imię i nazwisko,

- adres do korespondencji,

f) przedstawiciela ustawowego zobowiązanego, jeżeli w imieniu zobowiązanego działa przedstawiciel ustawowy:

- imię i nazwisko,

- adres do korespondencji,

g) małżonka zobowiązanego, jeżeli odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka, w przypadku gdy dane małżonka zobowiązanego są zawarte w dokumencie stanowiącym podstawę zastosowania środka egzekucyjnego:

- imię i nazwisko,

- adres miejsca zamieszkania,

- numer PESEL lub NIP, jeżeli małżonek zobowiązanego taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,

h) podmiotu, na który zostało przeniesione prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową zabezpieczającymi należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, w przypadku gdy dane tego podmiotu są zawarte w dokumencie stanowiącym podstawę zastosowania środka egzekucyjnego:

- imię i nazwisko albo nazwa,

- adres miejsca zamieszkania albo siedziby,

- numer PESEL, NIP, numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli podmiot ten taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,

i) podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami czynność ta została uznana za bezskuteczną wobec tego wierzyciela, w przypadku gdy dane tego podmiotu są zawarte w dokumencie stanowiącym podstawę zastosowania środka egzekucyjnego:

- imię i nazwisko albo nazwa,

- adres miejsca zamieszkania albo siedziby,

- numer PESEL, NIP, numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli podmiot ten taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,

j) wierzyciela:

- imię i nazwisko albo nazwa,

- adres miejsca zamieszkania albo siedziby,

- numer PESEL, NIP, numer REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu,

- numer rachunku bankowego,

k) pełnomocnika podmiotu, o którym mowa w lit. c, d i g-j, jeżeli został ustanowiony:

- imię i nazwisko albo nazwa,

- adres wskazany w pełnomocnictwie,

l) podmiotu, na którego rachunek bankowy ma być przekazana kwota uzyskana w egzekucji, w przypadku gdy kwota ta nie podlega przekazaniu wierzycielowi:

- imię i nazwisko albo nazwa,

- adres miejsca zamieszkania albo siedziby,

- numer rachunku bankowego;

2) numer tytułu wykonawczego i data jego wystawienia;

3) oznaczenie, numer i data sporządzenia dokumentu stanowiącego podstawę zastosowania środka egzekucyjnego;

4) data dokonania zajęcia rzeczy albo prawa majątkowego;

5) określenie zajętej rzeczy albo prawa majątkowego;

6) stawka odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie;

7) informacja o wysokości:

a) opłaty egzekucyjnej, która zostałaby pobrana w przypadku całkowitego:

- wyegzekwowania należności w dniu sporządzenia adnotacji w sprawie zbiegu,

- uzyskania należności w dniu sporządzenia adnotacji w sprawie zbiegu,

b) kosztów egzekucyjnych, o których mowa w art. 115 § 1 pkt 1-1c i pkt 1d lit. a ustawy, w rozbiciu na ich rodzaje;

8) wysokość kwoty uzyskanej wskutek zajęcia rzeczy albo prawa majątkowego, do których nastąpił zbieg egzekucji, oraz data jej uzyskania, w przypadku gdy kwota ta nie została wypłacona wierzycielowi przed przekazaniem adnotacji w sprawie zbiegu;

9) informacja o:

a) zwolnieniu wierzyciela z kosztów egzekucyjnych na mocy odrębnych przepisów,

b) wstrzymaniu czynności egzekucyjnej bądź wstrzymaniu albo zawieszeniu postępowania egzekucyjnego,

c) zabezpieczeniu dochodzonego obowiązku hipoteką lub zastawem

- ze wskazaniem numeru tytułu wykonawczego, którego okoliczności te dotyczą;

10) numer tytułu wykonawczego:

a) w którym wskazany jest podmiot, o którym mowa w pkt 1 lit. g-i,

b) na podstawie którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w którym w imieniu zobowiązanego działa przedstawiciel ustawowy, opiekun albo kurator,

c) na podstawie którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w którym ustanowiony został pełnomocnik podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lit. c, d i g-j;

11) data sporządzenia adnotacji w sprawie zbiegu.

§ 3. [Schemat adnotacji w sprawie zbiegu]

Adnotacja w sprawie zbiegu jest sporządzana według schematu XML.

§ 4. [Dokonywanie doręczeń z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego]

1. Doręczeń pomiędzy:

1) organami egzekucyjnymi,

2) organem egzekucyjnym niebędącym naczelnikiem urzędu skarbowego a komornikiem sądowym

- dokonuje się z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699).

2. Organ egzekucyjny będący naczelnikiem urzędu skarbowego dokonuje doręczeń komornikowi sądowemu za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

§ 5. [Odpowiednie stosowanie przepisu § 2 pkt 7]

1. Przepisy § 2 pkt 7 stosuje się do postępowań egzekucyjnych wszczętych od dnia 25 marca 2024 r.

2. Do postępowań egzekucyjnych wszczętych w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 24 marca 2024 r. stosuje się przepisy § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2).

§ 6. [Wyłączenie stosowania przepisu § 2]

W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli:

1) adnotacja w sprawie zbiegu zawiera dane, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym;

2) do adnotacji, o której mowa w pkt 1, została dołączona informacja:

a) zawierająca dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. i - jeżeli w dokumencie stanowiącym podstawę zastosowania środka egzekucyjnego są zawarte dane podmiotu, o którym mowa w tym przepisie,

b) o wysokości opłaty, o której mowa w § 2 pkt 7 lit. a.

§ 7. [Dokonywanie doręczeń między organami egzekucyjnymi oraz między organem egzekucyjnym niebędącym naczelnikiem urzędu skarbowego a komornikiem sądowym]

1. Do doręczeń pomiędzy:

1) organami egzekucyjnymi,

2) organem egzekucyjnym niebędącym naczelnikiem urzędu skarbowego a komornikiem sądowym

- dokonywanych przed dniem, w którym ostatni z podmiotów, pomiędzy którymi dokonywane jest doręczenie, stał się obowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 247).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ egzekucyjny przekazujący egzekucję do rzeczy albo prawa majątkowego w adnotacji w sprawie zbiegu zamiast adresu do doręczeń elektronicznych wskazuje adres elektroniczny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556 i 1059).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-24
  • Data wejścia w życie: 2024-04-25
  • Data obowiązywania: 2024-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA