REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 631

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pełnienia

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pełnienia (Dz. U. poz. 882), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pełnienia (Dz. U. poz. 1811).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pełnienia (Dz. U. poz. 1811), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. T. Szymański


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pełnienia]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 631)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie organizacji służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pełnienia

Na podstawie art. 153 ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) funkcjonariusz - funkcjonariusza Straży Granicznej w służbie kandydackiej;

2) czas służby - czas, w którym funkcjonariusz uczestniczy w zajęciach służbowych lub wykonuje powierzone mu obowiązki służbowe;

3) czas pozasłużbowy - czas wolny od zajęć służbowych i wykonywania obowiązków służbowych, pozostawiony do dyspozycji funkcjonariusza;

4) dni wolne od zajęć służbowych - niedziele, święta państwowe oraz inne dni wolne od służby ustalone na podstawie odrębnych przepisów;

5)2) terenowa komórka organizacyjna - wydział, kompanię, pluton, grupę.

§ 2. Służba w systemie skoszarowanym pełniona jest przez całą dobę.

§ 3. 1.3) Organizację służby w systemie skoszarowanym ustalają:

1) Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej i komendant dywizjonu Straży Granicznej - w podległych jednostkach organizacyjnych;

2) kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej - w podległych komórkach organizacyjnych.

2. Ustalając organizację służby w systemie skoszarowanym, określa się dzienny tok służby oraz wyznacza miejsce zakwaterowania i przebywania funkcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zasady pełnienia przez funkcjonariuszy służby granicznej, prowadzenia działań granicznych oraz wykonywania czynności administracyjno-porządkowych regulują odrębne przepisy.

§ 4. 1. Przełożeni, o których mowa w § 3 ust. 1, określając dzienny tok służby, kierują się zadaniami stawianymi funkcjonariuszom, warunkami zakwaterowania, możliwościami bazy szkoleniowo-rekreacyjnej oraz ustaleniami zawartymi w obowiązujących programach szkolenia.

2. Dzienny tok służby określa w szczególności godziny:

1) pobudki i capstrzyku;

2) przerw na posiłki;

3) apeli;

4) szkoleń programowych;

5) obsługi uzbrojenia i sprzętu;

6) prac porządkowo-gospodarczych;

7) czasu pozasłużbowego.

3. W dziennym toku służby uwzględnia się:

1) 8-godzinny czas snu w ciągu doby;

2) organizację żywienia z przerwami między posiłkami do 6 godzin, z wyjątkiem okresu pomiędzy kolacją a śniadaniem;

3) czas pozasłużbowy od 2 do 4 godzin w dni, które nie są dniami wolnymi od zajęć służbowych.

§ 5. 1. Funkcjonariusze pełnią służbę zgodnie z dziennym tokiem służby, o którym mowa w § 4 ust. 2.

2. Nie wyznacza się do pełnienia służb funkcjonariuszy zawieszonych w czynnościach służbowych, można ich jednak wyznaczać do prac porządkowo-gospodarczych na terenie obiektów Straży Granicznej.

3.2) W szczególnie uzasadnionych okolicznościach kierownik terenowej komórki organizacyjnej, za zgodą przełożonego, o którym mowa w § 3 ust. 1, lub jego zastępców, może zarządzić zmiany w dziennym toku służby obowiązującym podległych mu funkcjonariuszy.

§ 6. 1.4) Kierownik terenowej komórki organizacyjnej może zorganizować w czasie pozasłużbowym dodatkowe zajęcia szkoleniowe dla podległych mu funkcjonariuszy uzyskujących niezadowalające wyniki na studiach lub w szkoleniu, dopuszczających się zaniedbań w służbie lub zaniedbań w utrzymaniu uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia.

2. Czas zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać jednorazowo więcej niż połowę czasu pozasłużbowego.

3. W czasie pozasłużbowym funkcjonariusz obowiązany jest przebywać w miejscu zakwaterowania. W innych miejscach na terenie obiektów Straży Granicznej funkcjonariusz może przebywać po uzyskaniu zgody dowódcy drużyny lub wyższego przełożonego, a w czasie ich nieobecności - zgody służby dyżurnej.

4. O wyjściu do innego miejsca na terenie obiektów Straży Granicznej funkcjonariusz jest obowiązany powiadomić służbę dyżurną.

§ 7. 1. W dni wolne od zajęć służbowych:

1) nie ogłasza się pobudki, funkcjonariusze wstają w ustalonym czasie;

2) nie przeprowadza się apeli, można jednak przeprowadzać zbiórki w celu sprawdzenia stanu osobowego funkcjonariuszy;

3)5) nie prowadzi się szkolenia programowego; w uzasadnionych przypadkach przełożeni, o których mowa w § 3 ust. 1, mogą zarządzić przeprowadzenie dodatkowych zajęć szkoleniowych.

2.6) Czas dodatkowych zajęć szkoleniowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie może przekraczać 5 godzin dziennie.

§ 8. 1.2) Kierownik terenowej komórki organizacyjnej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem dziennego toku służby przez podległych mu funkcjonariuszy.

2.7) Przełożeni, o których mowa w § 3 ust. 1, organizują doraźny nadzór służbowy nad przestrzeganiem dziennego toku służby w podległych im jednostkach lub komórkach organizacyjnych.

§ 9. 1.8) Funkcjonariusza kwateruje się na terenie jednostki organizacyjnej, w której pełni służbę.

2. Utrzymanie porządku w miejscu zakwaterowania należy do obowiązków zakwaterowanych tam funkcjonariuszy. Prowadzenie prac porządkowych w miejscu zakwaterowania nie zwalnia od wykonywania innych obowiązków i zajęć służbowych.

3. Sprzątanie poranne kończy się przed rozpoczęciem apelu porannego, a wieczorne - przed capstrzykiem.

§ 10. W czasie pozasłużbowym funkcjonariusze mogą:

1) w miejscu zakwaterowania i w innych wyznaczonych miejscach przebywać bez kurtek lub w ubiorze sportowym;

2) poza obiektami Straży Granicznej nosić ubrania cywilne.

§ 11. 1. Funkcjonariusze spożywają posiłki w miejscu do tego wyznaczonym. W uzasadnionych przypadkach spowodowanych brakiem możliwości przygotowania posiłków w obiektach Straży Granicznej, przełożony, o którym mowa w § 3 ust. 1, może zezwolić na inny sposób żywienia.

2. Jakość przygotowywanych posiłków oraz ich zgodność z jadłospisem, a także utrzymanie higieny ich przygotowania i spożywania regulują przepisy w sprawie gospodarki żywnościowej w Straży Granicznej.

§ 12. 1. Funkcjonariusze mogą w celach pozasłużbowych opuszczać teren jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której pełnią służbę, po złożeniu ślubowania i za zgodą właściwych przełożonych na podstawie przepustki stałej lub jednorazowej.

2. W uzasadnionych przypadkach przełożeni, o których mowa w § 3 ust. 1, mogą udzielić przepustek jednorazowych funkcjonariuszom, którzy nie złożyli ślubowania.

§ 13. 1. Przepustkę stałą funkcjonariusz otrzymuje w dniu złożenia ślubowania.

2. Przepustka stała uprawnia do przebywania poza jednostką organizacyjną Straży Granicznej:

1) w dni powszednie - w czasie pozasłużbowym, do pół godziny przed capstrzykiem,

2) w dni powszednie poprzedzające dni wolne od zajęć służbowych - do pół godziny przed capstrzykiem następnego dnia lub ostatniego dnia wolnego od zajęć służbowych

- z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Zgodę na wyjście na przepustkę stałą udziela:

1) funkcjonariuszom pełniącym służbę w kompanii lub plutonie - dowódca plutonu, w którym pełnią służbę, lub przełożeni dowódcy plutonu;

2)2) pozostałym funkcjonariuszom - kierownik terenowej komórki organizacyjnej, w której pełnią służbę, wyznaczony przez niego funkcjonariusz w służbie przygotowawczej lub stałej oraz przełożeni kierownika terenowej komórki organizacyjnej.

4. Zgody na wyjście funkcjonariusza na przepustkę stałą nie udziela się w:

1) okresie zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych;

2) czasie wykonywania kary dyscyplinarnej zakazu opuszczania miejsca zakwaterowania.

5. Zgody na wyjście na przepustkę stałą można odmówić funkcjonariuszowi w przypadku:

1) dopuszczenia się przez funkcjonariusza naruszenia dyscypliny służbowej lub innych zaniedbań w służbie albo osiągnięcia niezadowalających wyników w szkoleniu;

2) zaistnienia ważnych potrzeb służbowych.

6. Przepustka jednorazowa uprawnia do przebywania poza jednostką organizacyjną Straży Granicznej w okresie, na który została wystawiona, i jest równoznaczna ze zwolnieniem od zajęć służbowych w tym czasie.

7.2) Uprawnionym do udzielenia przepustki jednorazowej na prośbę funkcjonariusza jest:

1) na okres do 24 godzin - dowódca plutonu, szef kompanii, a w przypadku funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 3 pkt 2, wyznaczony przez kierownika terenowej komórki organizacyjnej funkcjonariusz w służbie przygotowawczej lub stałej;

2) na okres do 72 godzin - dowódca kompanii, kierownik terenowej komórki organizacyjnej w przypadku funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 3 pkt 2, oraz wyżsi przełożeni.

8. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych interesem służby, kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej może tymczasowo wstrzymać, częściowo lub całkowicie, wyjścia funkcjonariuszy na przepustki.

9. O wyjściu na przepustkę i o powrocie z niej funkcjonariusz melduje służbie dyżurnej, która odnotowuje fakt wyjścia i powrotu w książce ewidencji wychodzących z koszar.

§ 14. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia9).


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pełnienia (Dz. U. poz. 1811), które weszło w życie z dniem 1 października 2023 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 lipca 2002 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-25
  • Data wejścia w życie: 2024-04-25
  • Data obowiązywania: 2024-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA