REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 641

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1496) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2244 oraz z 2023 r. poz. 1122) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 3 w lit. b w tiret drugim w części wspólnej kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „albo” oraz dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

„- przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy finansowej w ramach interwencji, o której mowa w art. 77 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.2)), objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwanej dalej „umową o przyznaniu pomocy w ramach interwencji”, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2029 r., nie więcej niż w 4 etapach, a każdy z etapów będzie realizowany przez okres od 90 do 180 dni, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy w ramach interwencji.”;

2) w § 3 w pkt 2 w lit. b dodaje się przecinek oraz dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) umowie o przyznaniu pomocy w ramach interwencji”;

3) w § 8:

a) w ust. 1 w pkt 1 liczbę „120 000” zastępuje się liczbą „150 000”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę z najniższą ceną lub kosztem lub ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych przez podmiot, któremu udzielono wsparcia.”;

4) w § 10:

a) w ust. 2 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „albo” oraz dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) po zrealizowaniu operacji lub jej etapu, o których mowa w umowie o przyznaniu pomocy w ramach interwencji.”,

b) w ust. 3 w pkt 2:

- po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

„ba) dokumenty, o których mowa w umowie o przyznaniu pomocy w ramach interwencji,”,

- w lit. c przed wyrazem „działania” dodaje się wyrazy „oświadczenie, że”,

c) w ust. 5 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) określonym w umowie o przyznaniu pomocy w ramach interwencji.”,

d) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w terminie 90 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2015/1831, albo w terminie określonym w umowie o przyznaniu pomocy finansowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra, po zrealizowaniu całego zadania, albo w terminie określonym w umowie o przyznaniu pomocy w ramach interwencji, po zrealizowaniu całego zadania - w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2.”.

§ 2. [Zastosowanie przepisów do czasowego wsparcia finansowego]

Do udzielenia i wypłaty wsparcia finansowego, o którym mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35, Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136, Dz. Urz. UE L 102 z 17.04.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 148 z 08.06.2023, str. 130.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA