REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 642

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie inspekcji jachtu morskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1666 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje, terminy, tryb i zakres przeprowadzania inspekcji jachtów morskich, w zależności od rodzaju i długości jachtu oraz używania jachtu zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa, w tym rodzaje jachtów, na których nie przeprowadza się inspekcji;

2) elementy, jakie zawiera instrukcja bezpieczeństwa jachtu morskiego, oraz wytyczne dotyczące jej opracowania oraz stosowania;

3) sposób weryfikowania przez organ inspekcyjny prawidłowości opracowania i sprawdzenia wpływu stosowania instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego na poziom ryzyka wystąpienia zagrożeń zidentyfikowanych w związku z prowadzoną działalnością lub uprawianą żeglugą;

4) wzór karty bezpieczeństwa jachtu morskiego.

§ 2. [Jednostki wyłączone z inspekcji]

1. Inspekcji nie przeprowadza się na:

1) jachtach regatowych rozumianych jako jachty morskie przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadających klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy, oraz wiosłowych łodziach regatowych, pod warunkiem że wymienione jednostki są używane wyłącznie podczas treningów lub regat na akwenach znajdujących się pod stałą obserwacją i osłoną ratowniczą;

2) rowerach wodnych, kajakach, deskach z żaglem, pontonach pneumatycznych bez napędu, bez względu na wielkość, oraz na innych podobnych jednostkach pływających o długości do 5 m, pod warunkiem że uprawiają żeglugę na polskich obszarach morskich w odległości do 2 mil morskich od linii brzegu morskiego tylko w porze dziennej rozumianej jako okres od wschodu do zachodu słońca;

3) jachtach rekreacyjnych o długości do 15 m;

4) skuterach wodnych;

5) jachtach morskich okresowo wyłączonych z eksploatacji, pod warunkiem złożenia oświadczenia o okresowym wyłączeniu jachtu z eksploatacji.

2. Skutery wodne przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji w ramach prowadzenia działalności, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą”, podlegają przeglądom dokonywanym przez uznaną organizację sprawującą nadzór techniczny nad statkiem zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy albo podmiot upoważniony do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy.

3. Oświadczenie o okresowym wyłączeniu jachtu morskiego z eksploatacji zawiera:

1) dane jachtu: numer rejestracyjny, nazwę oraz port macierzysty jachtu;

2) dane armatora: imię i nazwisko albo nazwę i adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) okres wyłączenia jachtu z eksploatacji;

4) informację o miejscu i warunkach postoju jachtu uzgodnionych z właścicielem lub podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację nabrzeża lub miejsca postojowego albo informację o wyslipowaniu;

5) podpis armatora.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, armator składa do organu inspekcyjnego wraz z pisemną zgodą właściciela jachtu, jeżeli armator nie jest właścicielem tego jachtu.

5. Jachty rekreacyjne o długości do 15 m mogą zostać poddane inspekcji na wniosek armatora złożony do organu inspekcyjnego.

§ 3. [Inspekcja jachtu rekreacyjnego oraz komercyjnego]

1. Jacht rekreacyjny niezależnie od długości oraz jacht komercyjny o długości do 15 m podlegają inspekcji:

1) wstępnej;

2) pośredniej;

3) odnowieniowej;

4) doraźnej.

2. Jacht komercyjny o długości przekraczającej 15 m podlega inspekcji:

1) wstępnej;

2) rocznej;

3) pośredniej;

4) odnowieniowej;

5) doraźnej.

§ 4. [Inspekcja wstępna]

Inspekcję wstępną przeprowadza się:

1) przed rozpoczęciem żeglugi - na jachcie nowo wybudowanym, przebudowanym lub odbudowanym, a także na jachcie, który nie miał wydanej karty bezpieczeństwa;

2) po utracie ważności karty bezpieczeństwa, w trakcie okresowego wyłączenia statku z eksploatacji, jeżeli to wyłączenie trwało co najmniej 1 rok.

§ 5. [Inspekcja roczna]

1. Inspekcję roczną przeprowadza się corocznie, w okresie od trzech miesięcy przed upływem każdej daty rocznicowej karty bezpieczeństwa do trzech miesięcy po upływie tej daty.

2. Inspekcji rocznej nie przeprowadza się w roku, w którym została przeprowadzona inspekcja pośrednia.

§ 6. [Inspekcja pośrednia]

Inspekcję pośrednią przeprowadza się w okresie:

1) od trzech miesięcy przed upływem drugiej albo trzeciej daty rocznicowej karty bezpieczeństwa do trzech miesięcy po upływie tej daty - w przypadku jachtów podlegających inspekcji rocznej;

2) między drugą a trzecią datą rocznicową karty bezpieczeństwa - w przypadku jachtów niepodlegających inspekcji rocznej.

§ 7. [Inspekcja odnowieniowa]

1. Inspekcję odnowieniową przeprowadza się przed datą upływu ważności karty bezpieczeństwa albo nie później niż w ciągu 1 roku od tej daty.

2. W przypadku gdy inspekcja odnowieniowa została zakończona:

1) nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą upływu ważności karty bezpieczeństwa albo

2) w ciągu 1 roku po upływie daty ważności karty bezpieczeństwa

- przeprowadzenie jej nie powoduje zmiany daty rocznicowej nowej karty bezpieczeństwa.

3. W przypadku gdy inspekcja odnowieniowa została zakończona w okresie powyżej trzech miesięcy przed datą upływu ważności karty bezpieczeństwa, data rocznicowa nowej karty bezpieczeństwa będzie taka sama jak dzień i miesiąc zakończenia inspekcji.

§ 8. [Inspekcja doraźna]

W przypadkach określonych w art. 20 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy między innymi rodzajami inspekcji przeprowadza się inspekcję doraźną.

§ 9. [Zakres przedmiotowy inspekcji wstępnej, rocznej, pośredniej i odnowieniowej]

1. Inspekcje wstępna, roczna, pośrednia i odnowieniowa obejmują sprawdzenie, czy:

1) na jachcie morskim znajdują się oryginały dokumentów potwierdzających dokonanie przeglądów, o których mowa w art. 25 ust. 1 albo art. 26 ust. 1 ustawy, oraz sprawdzenie ich ważności;

2) stan techniczny jachtu morskiego odpowiada stanowi opisanemu w dokumentach potwierdzających dokonanie przeglądów, o których mowa w art. 25 ust. 1 albo art. 26 ust. 1 ustawy;

3) jacht morski spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy;

4) wszystkie urządzenia na jachcie morskim są sprawne i gotowe do natychmiastowego użycia.

2. Inspekcje roczna, pośrednia i odnowieniowa oprócz czynności, o których mowa w ust. 1, obejmują dodatkowo sprawdzenie, czy:

1) na jachcie morskim znajduje się oryginał karty bezpieczeństwa;

2) zostały wykonane polecenia wydane na podstawie wyników poprzedniej inspekcji.

§ 10. [Zakres przedmiotowy inspekcji doraźnej]

Inspekcja doraźna obejmuje czynności podejmowane w zależności od okoliczności, które zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy spowodowały konieczność przeprowadzenia tej inspekcji.

§ 11. [Wyłączenie jachtu rekreacyjnego oraz jachtu komercyjnego spod inspekcji pośredniej]

1. Jacht rekreacyjny o długości do 24 m i jacht komercyjny o długości do 15 m nie podlegają inspekcji pośredniej, jeżeli na wniosek armatora złożony do organu inspekcyjnego są używane z wykorzystaniem opracowanej przez armatora instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego, zwanej dalej „instrukcją bezpieczeństwa”.

2. Armator jachtu, o którym mowa w ust. 1, corocznie, w okresie od trzech miesięcy przed upływem daty rocznicowej karty bezpieczeństwa do trzech miesięcy po upływie tej daty, przesyła do organu inspekcyjnego informację o stanie technicznym jachtu morskiego i jego wyposażeniu, wskazując elementy, które zostały sprawdzone, naprawione lub wymienione, oraz czynności kontrolne i konserwacyjne podjęte przez armatora podczas weryfikacji stanu technicznego jachtu w celu zapewnienia jego należytego utrzymania eksploatacyjnego, oraz dokumenty potwierdzające dokonanie przeglądów, o których mowa w art. 25 ust. 1 albo art. 26 ust. 1 ustawy.

3. W przypadku gdy informacja, o której mowa w ust. 2, wymaga poprawienia lub uzupełnienia, organ inspekcyjny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wzywa na piśmie armatora do jej poprawienia lub uzupełnienia, wskazując elementy do poprawienia lub uzupełnienia oraz nowy termin przesłania informacji.

4. W przypadku negatywnego wyniku inspekcji odnowieniowej lub doraźnej lub nieprzesłania do organu inspekcyjnego informacji, o której mowa w ust. 2, jacht, o którym mowa w ust. 1, w kolejnym cyklu inspekcyjnym rozumianym jako okres między dwiema kolejnymi inspekcjami odnowieniowymi podlega dodatkowo inspekcji pośredniej przeprowadzanej w okresie nie dłuższym niż trzy lata odpowiednio po przeprowadzeniu inspekcji odnowieniowej lub doraźnej albo po dniu, w którym upłynął termin przekazania informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 2.

§ 12. [Wyłączenie jachtu komercyjnego używanego zgodnie z wytycznymi instrukcji spod inspekcji rocznej]

1. Jacht komercyjny o długości przekraczającej 15 m i nieprzekraczającej 24 m nie podlega inspekcji rocznej, jeżeli na wniosek armatora złożony do organu inspekcyjnego jest używany z wykorzystaniem opracowanej przez armatora instrukcji bezpieczeństwa.

2. W kolejnym cyklu inspekcyjnym jacht, o którym mowa w ust. 1, podlega inspekcji pośredniej, a następnie podlega tylko inspekcji odnowieniowej.

3. Armator jachtu, o którym mowa w ust. 1, corocznie, w okresie od trzech miesięcy przed upływem daty rocznicowej karty bezpieczeństwa do trzech miesięcy po upływie tej daty, przesyła do organu inspekcyjnego informację o stanie technicznym jachtu morskiego i jego wyposażeniu, wskazując elementy, które zostały sprawdzone, naprawione lub wymienione, oraz czynności kontrolne i konserwacyjne podjęte przez armatora podczas weryfikacji stanu technicznego jachtu w celu zapewnienia jego należytego utrzymania eksploatacyjnego, oraz dokumenty potwierdzające dokonanie przeglądów, o których mowa w art. 25 ust. 1 albo art. 26 ust. 1 ustawy.

4. W przypadku gdy informacja, o której mowa w ust. 3, wymaga poprawienia lub uzupełnienia, organ inspekcyjny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wzywa na piśmie armatora do jej poprawienia lub uzupełnienia, wskazując elementy do poprawienia lub uzupełnienia oraz nowy termin przesłania informacji.

5. W przypadku negatywnego wyniku inspekcji wstępnej, pośredniej, odnowieniowej lub doraźnej lub nieprzesłania do organu inspekcyjnego informacji, o której mowa w ust. 3, jacht, o którym mowa w ust. 1, podlega inspekcji rocznej w dwóch kolejnych latach – odpowiednio po przeprowadzeniu inspekcji wstępnej, pośredniej, odnowieniowej lub doraźnej albo po dniu, w którym upłynął termin przekazania informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 3.

§ 13. [Zakres przedmiotowy inspekcji wstępnej obejmującej jacht morski]

1. W przypadku jachtu morskiego używanego z wykorzystaniem opracowanej przez armatora instrukcji bezpieczeństwa inspekcja wstępna obejmuje czynności, o których mowa w § 9 ust. 1, a także sprawdzenie, czy:

1) instrukcja bezpieczeństwa zawiera elementy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) zidentyfikowano zagrożenia i sposób, w jaki osoby znajdujące się na jachcie morskim mogą zostać poszkodowane, oraz czy przeprowadzono ocenę ryzyka i określono działania lub środki zapobiegawcze, dzięki którym używanie jachtu morskiego z wykorzystaniem instrukcji bezpieczeństwa zapobiega lub zmniejsza do akceptowalnego poziomu ryzyko wystąpienia zagrożeń w związku z rodzajem prowadzonej działalności albo uprawianej żeglugi.

2. Inspekcje pośrednia, odnowieniowa i doraźna jachtu morskiego używanego z wykorzystaniem instrukcji bezpieczeństwa obejmują dokonanie czynności, o których mowa w § 9 ust. 1, a także sprawdzenie, czy:

1) od dnia ostatniej inspekcji do instrukcji bezpieczeństwa wprowadzono zmiany oraz czy ta instrukcja:

a) jest aktualna,

b) zawiera wszystkie elementy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

c) zawiera opis rodzaju prowadzonej działalności albo uprawianej żeglugi zgodny ze stanem faktycznym,

d) zawiera informacje, które mają wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, w szczególności właściwie identyfikuje zagrożenia związane z rodzajem prowadzonej działalności albo uprawianej żeglugi oraz zmniejszenie związanego z nimi ryzyka w odniesieniu do środków minimalizujących ryzyko wystąpienia tych zagrożeń;

2) informacja o stanie technicznym jachtu morskiego i jego wyposażenia została przesłana przez armatora organowi inspekcyjnemu w okresie od trzech miesięcy przed upływem każdej daty rocznicowej karty bezpieczeństwa do trzech miesięcy po upływie tej daty i zawiera informacje o elementach, o których mowa w § 11 ust. 2 albo § 12 ust. 3;

3) stan techniczny jachtu i jego wyposażenia odpowiada stanowi technicznemu określonemu w informacji, o której mowa w pkt 2.

3. Inspekcja roczna albo pośrednia w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 3 albo § 12 ust. 4, obejmują czynności, o których mowa w ust. 2 oraz w § 9 ust. 1.

§ 14. [Zakres przedmiotowy inspekcji obejmujących jacht komercyjny używany do holowania sprzętu pływającego]

W przypadku jachtu komercyjnego używanego do holowania sprzętu pływającego inspekcje wstępna, roczna, pośrednia, odnowieniowa i doraźna oprócz czynności, o których mowa w § 9 ust. 1, obejmują także sprawdzenie posiadania i stosowania instrukcji producenta dotyczącej warunków holowania i przewozu osób.

§ 15. [Instrukcja bezpieczeństwa]

Elementy, które zawiera instrukcja bezpieczeństwa jachtu morskiego, oraz wytyczne dotyczące jej opracowania oraz stosowania są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 16. [Czynności zmierzające do wykonania inspekcji jachtu morskiego]

1. Jacht morski zgłoszony do inspekcji armator przygotowuje do sprawnego i bezpiecznego jej przeprowadzenia.

2. W przypadku jachtu morskiego używanego z wykorzystaniem instrukcji bezpieczeństwa armator przekazuje tę instrukcję organowi inspekcyjnemu jednocześnie ze zgłoszeniem jachtu morskiego do inspekcji.

3. Przed przystąpieniem do inspekcji jachtu morskiego używanego z wykorzystaniem instrukcji bezpieczeństwa organ inspekcyjny zapoznaje się z instrukcją bezpieczeństwa jachtu.

4. W przypadku gdy instrukcja bezpieczeństwa jachtu morskiego zgłoszonego do inspekcji nie zawiera elementów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, organ inspekcyjny wzywa na piśmie armatora do jej poprawienia lub uzupełnienia.

5. Organ inspekcyjny wyznacza termin inspekcji wstępnej jachtu morskiego używanego z wykorzystaniem instrukcji bezpieczeństwa po otrzymaniu od armatora instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego poprawionej lub uzupełnionej zgodnie z jego wytycznymi zawartymi w wezwaniu, o którym mowa w ust. 4.

§ 17. [Protokół z czynności prowadzonych w ramach inspekcji]

1. Z przeprowadzonej inspekcji jachtu morskiego, w tym jachtu morskiego używanego z wykorzystaniem instrukcji bezpieczeństwa, organ inspekcyjny sporządza protokół, który podpisują inspektor inspekcji państwa bandery i armator jachtu morskiego albo jego przedstawiciel.

2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje armator jachtu morskiego albo jego przedstawiciel, a drugi dołącza się do akt sprawy.

3. Do protokołu wpisuje się polecenia dla kapitana oraz armatora jachtu morskiego wydane na podstawie wyników przeprowadzonej inspekcji oraz określa sposób i wyznacza termin ich wykonania.

4. Armator jachtu morskiego albo jego przedstawiciel przed podpisaniem protokołu może zgłosić organowi inspekcyjnemu pisemne zastrzeżenia do ustaleń protokołu.

5. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń protokołu organ inspekcyjny:

1) uwzględnia zastrzeżenia i dokonuje zmian w protokole albo

2) odmawia uwzględnienia zmian w protokole.

6. Armator jachtu morskiego zgłasza na piśmie wykonanie poleceń wydanych na podstawie wyników przeprowadzonej inspekcji organowi inspekcyjnemu, który je wydał, w sposób przez ten organ określony i w terminie przez niego wyznaczonym.

§ 18. [Wzór karty bezpieczeństwa]

Wzór karty bezpieczeństwa jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 19. [Karty bezpieczeństwa wydane według dotychczasowych przepisów]

Karty bezpieczeństwa wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w terminach w nich określonych.

§ 20. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Infrastruktury: D. Klimczak


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego (Dz. U. poz. 1407), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 261).

Załącznik 1. [ELEMENTY, JAKIE ZAWIERA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA JACHTU MORSKIEGO, ORAZ WYTYCZNE DOTYCZĄCE JEJ OPRACOWYWANIA ORAZ STOSOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 10 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 642)

Załącznik nr 1

ELEMENTY, JAKIE ZAWIERA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA JACHTU MORSKIEGO, ORAZ WYTYCZNE DOTYCZĄCE JEJ OPRACOWYWANIA ORAZ STOSOWANIA

I. Elementy, jakie zawiera instrukcja bezpieczeństwa jachtu morskiego

1. Dane armatora: nazwa albo imię i nazwisko i dane kontaktowe: adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także, jeżeli to możliwe, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

2. Opis procedury przekazywania na ląd informacji dotyczącej liczby osób na jachcie morskim, przechowywania tej informacji na lądzie oraz przekazywania jej w razie potrzeby służbom zaangażowanym w prowadzenie akcji ratunkowej.

3. Minimalny skład i kwalifikacje załogi.

4. Opis jachtu morskiego, którego dotyczy instrukcja bezpieczeństwa, wraz z jego specyfikacją techniczną, wyposażeniem oraz sposobem eksploatacji i konserwacji, w tym:

1) kategoria projektowa jachtu, jeżeli została nadana, i ograniczenia dotyczące maksymalnej siły wiatru i wysokości fali oraz maksymalnej dozwolonej liczby osób na jachcie, a także ewentualne inne ograniczenia w jego eksploatacji (np. dotyczące pory dziennej, pór roku, zlodzenia);

2) wymiary główne, w tym maksymalna wysokość jachtu z masztem nad wodnicą i maksymalne zanurzenie w stanie całkowicie załadowanym;

3) informacje dotyczące napędu głównego oraz pomocniczego i ich eksploatacji, w tym instrukcja bezpiecznej obsługi silnika (m.in. szczególne środki ostrożności przy pobieraniu paliwa, wietrzeniu przedziału silnika, zapewnieniu przepływu wody chłodzącej, warunki składowania pojemników zawierających paliwo), informacje dotyczące omasztowania, olinowania, ożaglowania, stawiania i zrzucania oraz obsługiwania żagli;

4) informacje dotyczące instalacji jachtowych i stałych zbiorników, np. zbiornika paliwa, wody słodkiej, retencyjnego;

5) informacje dotyczące stateczności jachtu (dane związane z ryzykiem zalewania, holowania, przemieszczania się załogi w gwałtowny sposób po pokładzie, instalacji zęzowej itp.);

6) instrukcje dotyczące przeglądów i konserwacji środków ratunkowych oraz ochrony przeciwpożarowej, a także instalacji, w tym zęzowej, paliwowej, elektrycznej, gaśniczej, grzewczej, kuchennej, kadłuba, omasztowania, z uwzględnieniem środków ostrożności, które należy zachować przy wykonywaniu tych czynności, aby zapobiec wystąpieniu związanych z nimi zagrożeń;

7) zasady cumowania, stawania na kotwicy i holowania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na punkty mocowania lin podczas cumowania, kotwiczenia, holowania i bycia holowanym;

8) opis słabych punktów danego jachtu oraz wskazanie związanych z nimi zagrożeń i sposobu przeciwdziałania ich powstaniu.

5. Opis procedury postępowania w przypadku wypadnięcia człowieka za burtę, pożaru, wywrotki, zderzenia i podobnych wypadków, obejmującej przekazywanie informacji na ląd.

6. Określenie efektywnych sposobów wzywania pomocy.

7. Określenie możliwych sposobów samodzielnego przywrócenia danego jachtu po awarii do stanu umożliwiającego bezpieczne dopłynięcie do najbliższego miejsca schronienia (np. sposób mocowania rumpla awaryjnego po zerwaniu sterociągów i miejsca jego przechowywania).

8. Opis procedury postępowania po zajściu incydentu lub wypadku, w tym gromadzenia wszelkich materiałów mogących stanowić pomoc w wykryciu przyczyn i zapobieganiu podobnym wydarzeniom w przyszłości, a także informowania o tym incydencie lub wypadku organu inspekcyjnego i Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

9. Identyfikacja zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i określenie środków minimalizujących ryzyko ich wystąpienia, mających na celu zwiększenie poziomu ochrony uczestników rejsu (zidentyfikowanie niebezpieczeństwa i określenie środków zapobiegawczych).

II. Wytyczne dotyczące opracowania i stosowania instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego

1. Armator jachtu morskiego opracowuje instrukcję bezpieczeństwa jachtu morskiego, mając na względzie, że powinna ona obejmować system monitorowania stanu technicznego jachtu morskiego i jego wyposażenia, kwalifikacji załogi i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz wdrożenie i utrzymywanie tego systemu.

2. Używanie jachtu morskiego zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa ma na celu ustanowienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żeglugi oraz podniesienie poziomu świadomości i zakresu odpowiedzialności armatora.

3. Przykładowy format zapisu zidentyfikowanych zagrożeń i towarzyszących im środków minimalizujących ryzyko ich wystąpienia:

Lp.

Zagrożenie

Środki minimalizujące ryzyko wystąpienia zagrożenia

1

Wypadnięcie człowieka za burtę

1. Doposażenie jachtu morskiego w:

1) pasy pneumatyczne spełniające również funkcję pasów bezpieczeństwa;

2) rozpięte na stałe liny stalowe (lajfliny) umożliwiające wygodne przemieszczanie się po pokładzie przypiętych członków załogi.

2. Wprowadzenie obowiązku stałego noszenia pasów pneumatycznych na pokładzie i używania asekuracji w porze nocnej oraz stale przy wietrze przekraczającym 4 B lub fali o wysokości przekraczającej 0,5 m.

3. Opracowanie procedury postępowania w przypadku wypadnięcia człowieka za burtę, uwzględniającej specyfikę jachtu morskiego i będące na jego wyposażeniu środki łączności i ratunkowe, zabezpieczenie ich przed wodą i udostępnienie do użytku przez kapitana i załogę (np. jak oznaczyć miejsce wypadnięcia na ploterze GPS, jak używać pławki świetlnej lub tyczki z flagą, lub koła z liną, jak informować inne jednostki pływające w pobliżu, jak podejmować nieprzytomnego na pokład)

2

Wychłodzenie wskutek złych warunków pogodowych

Doposażenie jachtu morskiego w kombinezony ratunkowe i opracowanie instrukcji dotyczącej ich użytkowania

3

Kolizja w związku z częstą żeglugą na uczęszczanych akwenach

Doposażenie jachtu morskiego w urządzenie AIS i opracowanie instrukcji jego obsługi dla członków załóg

4. Instrukcja bezpieczeństwa jest na bieżąco aktualizowana przez armatora, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa.

5. W instrukcji bezpieczeństwa nie powtarza się informacji zawartej w instrukcji dla właściciela jachtu morskiego opracowanej zgodnie z normą przenoszącą europejską normę zharmonizowaną EN ISO 10240 „Małe statki – Instrukcja dla właściciela”, która może stanowić część instrukcji bezpieczeństwa.

6. Zapisy związane z eksploatacją jachtu morskiego potwierdzające stosowanie opracowanej przez armatora instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego są prowadzone na bieżąco, jako element tej instrukcji albo w dzienniku jachtowym.

7. Przed rozpoczęciem żeglugi w instrukcji bezpieczeństwa albo w dzienniku jachtowym dokonuje się wpisu informującego o zapoznaniu się z instrukcją bezpieczeństwa przez każdą z osób znajdujących się na jachcie.

Załącznik 2. [WZÓR – KARTA BEZPIECZEŃSTWA JACHTU MORSKIEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR - KARTA BEZPIECZEŃSTWA JACHTU MORSKIEGO

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-26
  • Data wejścia w życie: 2024-05-11
  • Data obowiązywania: 2024-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA