REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 655

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów (Dz. U. poz. 2212) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) lekarz opieki - lekarza posiadającego II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie reumatologii albo lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii zatrudnionych w ośrodku WZS;”;

2) w § 4:

a) w pkt 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „6 miesięcy” zastępuje się wyrazami „10 miesięcy”,

- w lit. a skreśla się wyrazy „ , w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia,”,

b) w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „4 miesiące” zastępuje się wyrazami „7 miesięcy”;

3) w § 10:

a) ust. 3 oznacza się jako ust. 2,

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1”;

4) w § 13:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Lider KOWZS we współpracy z NFZ” zastępuje się wyrazami „Prezes NFZ we współpracy z liderem KOWZS”,

- w pkt 1 wyrazy „14 miesięcy” zastępuje się wyrazami „15 miesięcy”,

b) w ust. 2 wyrazy „45 dni” zastępuje się wyrazami „6 miesięcy”,

c) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) ocenę organizacji, jakości i efektywności opieki KOWZS oraz opinię dotyczącą włączenia modelu opieki KOWZS do wykazu świadczeń gwarantowanych.”,

d) dodaje się ust 4 w brzmieniu:

„4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Prezes NFZ przekazuje w terminie do 7 dni od dnia jego sporządzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.”;

5) w § 14 w ust. 1 wyrazy „lider KOWZS, we współpracy z NFZ” zastępuje się wyrazami „Prezes NFZ, we współpracy z liderem KOWZS”;

6) w § 16 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1”;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w lp. 1 „Wymagania formalne” w kolumnie 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zapewnienie badań:

1) radiologicznych (RTG), ultrasonograficznych (USG) - w lokalizacji;

2) laboratoryjnych, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej - w dostępie.”,

b) w lp. 4 „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 3 w części II wyrazy „2 porady udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej, rehabilitację medyczną według indywidualnego planu rehabilitacji leczniczej” zastępuje się wyrazami „maksymalnie 2 porady udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz rehabilitację medyczną, jeżeli zostały zaplanowane w indywidualnym planie rehabilitacji leczniczej”;

8) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie;”,

b) w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16-19 w brzmieniu:

„16) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie;

17) Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy;

18) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;

19) Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II we Włoszczowie.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-29
  • Data wejścia w życie: 2024-04-30
  • Data obowiązywania: 2024-04-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA