REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2212

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa warunki realizacji programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów, zwanego dalej „programem pilotażowym KOWZS”.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Baza Zapalnych Chorób Reumatycznych – system teleinformatyczny, którego celem jest koordynacja procesu diagnostyczno-leczniczego realizowanego w ramach programu pilotażowego KOWZS oraz wspomaganie realizacji zadań, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1–9, w którym są gromadzone dane zawarte w dokumentacji medycznej sprawozdawane przez realizatorów programu pilotażowego KOWZS, zwanych dalej „ośrodkami WZS”, dane dotyczące wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS, dane zawarte w Karcie Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi, o której mowa w § 7 ust. 1, oraz dane o zrealizowanych świadczeniach opieki zdrowotnej sprawozdawane do Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „NFZ”, dotyczące świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego KOWZS;

2) lekarz opieki – lekarza posiadającego II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie reumatologii, zatrudnionego w ośrodku WZS;

3) opieka KOWZS – kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej realizowane na rzecz świadczeniobiorcy z wczesnym zapaleniem stawów od daty zakwalifikowania do programu pilotażowego KOWZS, uwzględniające interwencje diagnostyczno-terapeutyczne z zakresów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego w trybie jednego dnia i rehabilitacji leczniczej oraz konsultacje psychologa i dietetyka, które są niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości opieki wielospecjalistycznej i leczenia świadczeniobiorcy z wczesnym zapaleniem stawów;

4) współczynnik korygujący – współczynnik określający wysokość mnożnika świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS, mających wpływ na wskaźniki oceny efektu zdrowotnego, za pomocą którego jest obliczana wysokość zobowiązania NFZ wobec ośrodka WZS.

§ 3. [Cel programu pilotażowego KOWZS]

Celem programu pilotażowego KOWZS jest:

1) ocena organizacji, jakości i efektywności opieki KOWZS;

2) opracowanie krajowych wytycznych postępowania medycznego, wraz ze standardami prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w zakresie opieki nad świadczeniobiorcami z wczesnym zapaleniem stawów, zwanym dalej „WZS”.

§ 4. [Okres realizacji programu pilotażowego KOWZS]

Okres realizacji programu pilotażowego KOWZS obejmuje:

1) etap organizacji, który trwa 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, obejmujący:

a) przygotowanie przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, zwany dalej „liderem KOWZS”, i zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wytycznych postępowania w programie pilotażowym KOWZS,

b) podpisanie przez NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z ośrodkami WZS oraz umowy na realizację zadań, o których mowa w § 10 ust. 1, z liderem KOWZS w zakresie programu pilotażowego KOWZS,

c) podpisanie umowy, o której mowa w § 16 ust. 3;

2) etap realizacji programu pilotażowego KOWZS, który trwa 26 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji, obejmujący:

a) realizację świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego KOWZS,

b) przygotowanie sprawozdania, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1,

c) bieżącą ocenę i weryfikację prowadzenia opieki KOWZS,

d) bieżącą ocenę poprawności wdrożenia i funkcjonowania wytycznych postępowania w programie pilotażowym KOWZS;

3) etap ewaluacji programu pilotażowego KOWZS, który trwa 4 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji, obejmujący:

a) działania analityczne oraz ewaluacyjne w ramach programu pilotażowego KOWZS,

b) przygotowanie sprawozdania, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2,

c) przygotowanie i przekazanie raportu, o którym mowa w § 14 ust. 2,

d) opracowanie i przekazanie krajowych wytycznych, o których mowa w § 3 pkt 2.

§ 5. [Moduły realizacji programu pilotażowego KOWZS]

1. Realizacja programu pilotażowego KOWZS składa się z dwóch modułów:

1) moduł I – etap diagnostyczny;

2) moduł II – etap kompleksowej opieki.

2. Program pilotażowy KOWZS obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej z zakresów określonych w art. 15 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znajdujące zastosowanie w leczeniu świadczeniobiorców z rozpoznaniami według klasyfikacji ICD-10, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

3. Warunki organizacji, realizacji oraz wykaz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w programie pilotażowym KOWZS zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. [Moduły I i II]

1. Do modułu I kwalifikuje się, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeniobiorcę spełniającego łącznie następujące kryteria:

1) ukończenie 18. roku życia;

2) podejrzenie albo rozpoznanie kliniczne co najmniej jednego z rozpoznań według klasyfikacji ICD-10:

a) L40.5 – Łuszczyca stawowa,

b) M02 – Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera),

c) M05 – Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów,

d) M06 – Inne reumatoidalne zapalenia stawów,

e) M07 – Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit,

f) M10 – Dna moczanowa,

g) M13 – Inne zapalenia stawów,

h) M30 – Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne,

i) M32 – Toczeń rumieniowaty układowy,

j) M33 – Zapalenie skórno-mięśniowe,

k) M34 – Twardzina układowa,

l) M35 – Inne układowe zajęcie tkanki łącznej,

m) M45 – Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,

n) M46 – Inne zapalne choroby kręgosłupa,

o) M60 – Zapalenie mięśni;

3) wystąpienie objawów WZS:

a) obrzęk i ból przynajmniej jednego stawu, niebędący wynikiem urazu, o czasie trwania nie dłuższym niż 6 miesięcy lub

b) zapalny ból kręgosłupa o czasie trwania nie krótszym niż 3 miesiące;

4) wyrażenie pisemnej zgody przez świadczeniobiorcę albo jego opiekuna prawnego na udział w programie pilotażowym KOWZS po wcześniejszym uzyskaniu informacji o:

a) zasadach programu pilotażowego KOWZS i ośrodkach WZS,

b) szczegółowych warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach programu pilotażowego KOWZS.

2. Do modułu II lekarz opieki kwalifikuje świadczeniobiorcę uprzednio zakwalifikowanego do modułu I z co najmniej jednym z rozpoznań według klasyfikacji ICD-10:

1) L40.5 – Łuszczyca stawowa;

2) M02 – Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera);

3) M05 – Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów;

4) M06 – Inne reumatoidalne zapalenia stawów;

5) M07 – Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit;

6) M13 – Inne zapalenia stawów;

7) M45 – Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa;

8) M46 – Inne zapalne choroby kręgosłupa.

3. Świadczeniobiorca nie zostaje zakwalifikowany albo zostaje wykluczony z programu pilotażowego KOWZS, jeżeli spełnia co najmniej jedno z kryteriów wyłączenia:

1) występuje przeciwskazanie do terapii chorób zapalnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;

2) w trakcie realizacji programu pilotażowego KOWZS nastąpiła zmiana rozpoznania klinicznego, która nie mieści się w kryterium kwalifikacji określonym w ust. 1 albo 2.

§ 7. [Karta Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi]

1. Podczas pierwszej porady kwalifikującej do programu pilotażowego KOWZS w ramach modułu I ośrodek WZS wydaje świadczeniobiorcy Kartę Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi, której wzór został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Karta Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi zawiera:

1) dane osobowe świadczeniobiorcy:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – serię i numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) datę urodzenia i płeć;

2) informacje dotyczące porady 1 i 2 udzielonej w ramach opieki KOWS;

3) dane dotyczące świadczeniodawcy, u którego świadczeniobiorca uzyskał od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowanie na kwalifikację do programu pilotażowego KOWZS:

a) nazwę świadczeniodawcy i jego adres,

b) datę wystawienia skierowania;

4) informacje o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uzyskane od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie:

a) rozpoznanie zasadnicze według klasyfikacji ICD-10,

b) informacje dodatkowe dotyczące stanu zdrowia świadczeniobiorcy;

5) dane ośrodka WZS:

a) nazwę ośrodka WZS i jego adres,

b) nazwę kliniki, oddziału albo poradni w ośrodku WZS;

6) w przypadku niezakwalifikowania świadczeniobiorcy do modułu II – informację o przyczynach niezakwalifikowania wraz ze wskazaniem poradni reumatologicznej, do której jest kierowany świadczeniobiorca.

3. Świadczeniobiorca zakwalifikowany do programu pilotażowego KOWZS, podczas porady, o której mowa w ust. 1, składa deklarację wyboru ośrodka WZS, której wzór został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Deklaracja wyboru ośrodka WZS zawiera:

1) dane osobowe świadczeniobiorcy:

a) numer karty ubezpieczenia zdrowotnego lub poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,

b) imię i nazwisko,

c) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – serię i numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) datę urodzenia i płeć,

e) adres zamieszkania oraz adres do korespondencji;

2) oświadczenia osoby wypełniającej deklarację wyboru ośrodka WZS o:

a) zgodności danych osobowych ze stanem prawnym i faktycznym,

b) uzyskaniu informacji o szczegółowych warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach programu pilotażowego KOWZS;

3) wskazanie wybranego ośrodka WZS.

5. W trakcie drugiej porady w ramach modułu I lekarz opieki sporządza i wydaje świadczeniobiorcy Indywidualny Plan Opieki WZS, zwany dalej „IPO WZS”, którego wzór został określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

6. IPO WZS zawiera:

1) dane osobowe świadczeniobiorcy:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię i numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) datę urodzenia;

2) dane ośrodka WZS:

a) nazwę ośrodka WZS,

b) nazwę kliniki, oddziału albo poradni ośrodka WZS,

c) imię i nazwisko lekarza opieki,

d) imię i nazwisko asystenta opieki, o którym mowa w § 9 ust. 2, oraz jego dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail);

3) informację o:

a) planowanych badaniach,

b) planowanych poradach w ramach modułu I oraz modułu II, a także poradach specjalistycznych z zakresu dietetyki, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, psychologii, pulmonologii, rehabilitacji medycznej,

c) planowanej rehabilitacji leczniczej;

4) zalecenia dotyczące leków, produktów dietetycznych oraz wyrobów medycznych.

§ 8. [Ośrodki będące realizatorami programu pilotażowego KOWZS]

Realizatorami programu pilotażowego KOWZS są ośrodki wskazane w wykazie ośrodków WZS, określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia, pod warunkiem zawarcia z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego KOWZS.

§ 9. [Ośrodek WZS]

1. Ośrodek WZS:

1) organizuje i prowadzi proces diagnostyczno-leczniczy zgodnie z indywidualnymi potrzebami świadczeniobiorcy;

2) zapewnia świadczeniobiorcom możliwość kontaktu w 4 dni robocze w godzinach 8.00–15.00 i w 1 dzień roboczy w godzinach 8.00–18.00;

3) zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania wizyt lekarskich, w tym porad specjalistycznych z zakresu dietetyki, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, psychologii, pulmonologii, rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji oraz zmiany terminów tych wizyt;

4) przekazuje informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS i zaleceniach do ich dalszej realizacji u świadczeniobiorcy lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzowi specjaliście w przypadku skierowania świadczeniobiorcy do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej poza programem pilotażowym KOWZS;

5) przekazuje do NFZ oraz lidera KOWZS informacje niezbędne do wyliczenia wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS;

6) bierze udział w opracowaniu krajowych wytycznych, o których mowa w § 3 pkt 2;

7) na podstawie Karty Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi oraz dokumentacji medycznej pozyskanej w ramach realizacji programu pilotażowego KOWZS uzupełnia elektroniczną dokumentację medyczną, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650, 1234, 1692 i 1972);

8) wprowadza dane z IPO WZS do elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

9) wprowadza dane z elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia do Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych;

10) zapewnia uczestnictwo lekarzy opieki oraz asystentów opieki, o których mowa w ust. 2, w szkoleniach, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5.

2. Ośrodek WZS w zakresie wsparcia realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia dodatkowy personel medyczny w osobie asystenta opieki, odpowiadającego za gromadzenie informacji w ramach programu pilotażowego KOWZS, ustalanie terminów badań diagnostycznych i konsultacji u lekarzy specjalistów w oparciu o indywidualny plan opieki WZS, prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej i wprowadzanie danych do systemów sprawozdawczych.

3. Wskaźniki dotyczące jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS zostały określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 10. [Lider KOWZS]

1. Lider KOWZS:

1) opracowuje we współpracy z ośrodkami WZS krajowe wytyczne, o których mowa w § 3 pkt 2;

2) opracowuje wytyczne, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. a;

3) opracowuje we współpracy z ośrodkami WZS standard elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w § 3 pkt 2, oraz przeprowadza analizę jego przydatności;

4) prowadzi infolinię w celu integracji realizacji świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS;

5) organizuje szkolenia, w tym szkolenia monitorujące z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub środków komunikacji elektronicznej, oraz stacjonarne warsztaty zamykające dla ośrodków WZS, dotyczące zasad realizacji opieki KOWZS zgodnie z planem szkoleń, w tym szkoleń monitorujących i warsztatów dla ośrodków WZS, określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

6) opracowuje internetową stronę edukacyjną dla świadczeniobiorców i lekarzy w zakresie zapalnych chorób reumatycznych i krajowych wytycznych, o których mowa § 3 pkt 2;

7) umożliwia ośrodkom WZS korzystanie z konsultacji, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

8) we współpracy z ośrodkami WZS i NFZ:

a) prowadzi pomiar i ocenę wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS wraz z danymi o zrealizowanych świadczeniach opieki zdrowotnej sprawozdawanymi do NFZ oraz danymi uzyskanymi z Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych – odrębnie dla każdego ośrodka WZS oraz zbiorczo dla wszystkich ośrodków WZS wraz z analizą porównawczą i opracowaniem statystycznym danych,

b) prowadzi pomiar i ocenę efektywności na podstawie danych do wyliczeń współczynników korygujących,

c) przygotowuje sprawozdania, o których mowa w § 13 ust. 1, i raport, o którym mowa w § 14 ust. 2, sporządzany we współpracy z Prezesem NFZ;

9) współpracuje z ośrodkami WZS, NFZ i ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie organizacji i koordynacji programu pilotażowego KOWZS;

10) tworzy i utrzymuje Bazę Zapalnych Chorób Reumatycznych oraz jest jej administratorem.

3. Lider KOWZS w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1–9, zapewnia dodatkowy personel medyczny:

1) koordynatora programu pilotażowego KOWZS – osobę posiadającą wyższe wykształcenie medyczne, odpowiedzialną za współpracę z NFZ i ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie organizacji i koordynacji współpracy z innymi ośrodkami WZS oraz za organizację procesu szkoleń i ocenę wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS oraz danych do wyliczeń współczynników korygujących;

2) sekretarkę medyczną odpowiedzialną za przygotowanie sprawozdań, o których mowa w § 13 ust. 1, oraz raportu, o którym mowa w § 14 ust. 2, sporządzanego we współpracy z Prezesem NFZ.

§ 11. [Ocena jakości, ciągłości i efektywności opieki KOWZS]

Ocena jakości, ciągłości i efektywności opieki KOWZS jest prowadzona na podstawie wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS oraz danych do wyliczeń współczynników do wyliczeń współczynników korygujących.

§ 12. [Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS]

1. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS odbywa się na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z ośrodkami WZS oraz umowy na realizację zadań, o których mowa w § 10 ust. 1, zawartej z liderem KOWZS, z uwzględnieniem:

1) współczynników korygujących za osiągnięte efekty zdrowotne:

a) 1,20 naliczanego do porady drugiej modułu I – jeżeli u świadczeniobiorcy z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby, wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej w ramach modułu I zostały zrealizowane w okresie 8 tygodni od dnia realizacji pierwszej porady,

b) 1,30 naliczanego do ostatniej porady w programie pilotażowym – jeżeli świadczeniobiorca od rozpoczęcia leczenia uzyskał remisję choroby lub niską aktywność definiowaną dla danej choroby oraz gdy wszystkie świadczenia wynikające z IPO WZS w ramach modułu II zostały zrealizowane w okresie 12 miesięcy od dnia realizacji trzeciej porady,

c) 1,15 naliczanego do porady bilansowej – jeżeli u świadczeniobiorcy w okresie 12 miesięcy opieki KOWZS liczba hospitalizacji wynosiła 2 lub mniej (z wyłączeniem hospitalizacji wynikającej z rozpoznań według klasyfikacji ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby, do programu lekowego lub podania leczenia w ramach programu lekowego lub hospitalizacji związanej z kompleksową diagnostyką chorób reumatologicznych); współczynnik ten jest naliczany po naliczeniu współczynnika z lit. b,

d) 1,05 naliczanego do zrealizowanej rehabilitacji – w przypadku rozpoczęcia przez świadczeniobiorcę rehabilitacji leczniczej w terminie 30 dni od dnia skierowania na rehabilitację przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej;

2) ryczałtu miesięcznego dla ośrodków WZS;

3) ryczałtu miesięcznego dla lidera KOWZS.

2. W przypadku gdy ze względów medycznych nie jest możliwe zrealizowanie u świadczeniobiorcy wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z IPO WZS w ramach programu pilotażowego KOWZS, rozliczeniu podlegają wyłącznie elementy opieki KOWZS zrealizowane u tego świadczeniodawcy.

3. Środki finansowe na utworzenie i utrzymanie Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje liderowi KOWZS w ramach dotacji celowej.

§ 13. [Sprawozdania z realizacji programu opieki KOWZS]

1. Lider KOWZS we współpracy z NFZ sporządza sprawozdania z etapu realizacji programu opieki KOWZS za:

1) pierwsze 14 miesięcy realizacji programu pilotażowego KOWZS;

2) cały okres realizacji programu pilotażowego KOWZS.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są sporządzane w terminie do 45 dni od dnia zakończenia okresów sprawozdawczych programu opieki KOWZS.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają:

1) analizę:

a) wartości wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS,

b) danych do wyliczeń współczynników korygujących

– łącznie i w rozbiciu na poszczególne ośrodki WZS;

2) porównanie danych z realizacji świadczeń w ramach programu pilotażowego KOWZS z danymi z wytycznych postępowania w programie pilotażowym KOWZS i danymi na temat wskaźników i epidemiologii w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) opracowanie statystyczne danych na potrzeby ewaluacji.

§ 14. [Ewaluacja programu pilotażowego KOWZS]

1. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 13 ust. 1, lider KOWZS, we współpracy z NFZ, dokonuje ewaluacji programu pilotażowego KOWZS z uwzględnieniem oceny modelu organizacji opieki medycznej programu pilotażowego KOWZS.

2. Prezes NFZ, we współpracy z liderem KOWZS, sporządza raport końcowy zawierający analizę i ocenę realizacji programu pilotażowego KOWZS i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do dnia zakończenia etapu ewaluacji.

3. Raport końcowy, o którym mowa w ust. 2, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej NFZ w terminie do 30 dni od dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 15. [Wytyczne oraz standardy omówione w § 3 pkt 2]

Koordynator programu pilotażowego KOWZS sporządza wytyczne oraz standardy, o których mowa w § 3 pkt 2, i najpóźniej do dnia zakończenia etapu ewaluacji przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 16. [Umowa będąca podstawą przekazania dotacji omówionej w § 12 ust. 3]

1. Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego KOWZS jest NFZ.

2. Podmiotem obowiązanym do finansowania utworzenia i utrzymania Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych jest minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Dotację, o której mowa w § 12 ust. 3, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie umowy określającej:

1) szczegółowy opis zadania, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 10, oraz termin jego wykonania;

2) wysokość udzielonej dotacji;

3) terminy na wykorzystanie dotacji w okresie trwania etapów, o których mowa w § 4 pkt 1–3;

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od dnia wykonania zadania lub upływu terminu wykonania zadania.

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: K. Sójka


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1616).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872 i 1938.

Załącznik 1. [Warunki organizacji, realizacji oraz wykaz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w programie pilotażowym KOWZS]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2212)

Załącznik nr 1

Warunki organizacji, realizacji oraz wykaz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w programie pilotażowym KOWZS

Lp.

Warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji

1

Wymagania formalne

1. Posiadanie w budynku lub zespole budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, zwanych dalej „lokalizacją” następujących komórek organizacyjnych:

1) oddział o profilu reumatologia spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 870, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem LSZ”;

2) poradnia reumatologiczna spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem AOS”.

2. Zapewnienie w lokalizacji lub w dostępie, rozumianym jako zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub innej lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane, realizacji świadczeń w zakresie:

1) rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych lub rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału dziennego lub w warunkach stacjonarnych, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 265), zwanym dalej „rozporządzeniem REH”;

2) porad specjalistycznych z zakresu dietetyki, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, psychologii, pulmonologii, rehabilitacji medycznej.

3. Zapewnienie w lokalizacji badań: laboratoryjnych, rentgenowskich, ultrasonograficznych, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej.

4. Posiadanie umowy na realizację 3 z 4 wskazanych programów lekowych:

1) B.33 Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08);

2) B.35 Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) (ICD-10: L40.5, M07.1, M07.2, M07.3);

3) B.36 Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10: M45);

4) B.82 Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10: M46.8)

2

Personel medyczny

1. Równoważnik co najmniej 1 etatu – asystent opieki.

2. Równoważnik 1 etatu – koordynator programu pilotażowego KOWZS – w przypadku lidera KOWZS.

3. Psycholog oraz dietetyk – w dostępie

3

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej

1. Wywiad i badanie fizykalne.

2. Badania laboratoryjne:

1) A01 Badanie ogólne moczu (profil);

2) A05 Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej);

3) A07 Białko w moczu;

4) A17 Krew utajona w kale;

5) A19 Osad moczu;

6) C53 Morfologia krwi 8-parametrowa;

7) C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów;

8) C59 Odczyn opadania krwinek czerwonych;

9) C66 Płytki krwi – liczba;

10) G11 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT);

11) G21 Czas protrombinowy (PT);

12) G49 D-Dimer;

13) G53 Fibrynogen (FIBR);

14) I09 Albuminy;

15) I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT);

16) I19 Aminotransferaza asparaginianowa (AST);

17) I21 Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna;

18) I77 Białko całkowite;

19) I79 Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny;

20) I81 Białko C-reaktywne (CRP);

21) I87 Bilirubina bezpośrednia;

22) I89 Bilirubina całkowita;

23) I91 Bilirubina pośrednia;

24) I97 Chlorki (Cl);

25) I99 Cholesterol całkowity;

26) J41 HLA-B27;

27) K01 Cholesterol HDL;

28) K03 Cholesterol LDL;

29) K21 Czynnik reumatoidalny (RF);

30) K33 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH);

31) L05 Ferrytyna;

32) L11 Fosfataza alkaliczna;

33) L23 Fosfor nieorganiczny;

34) L31 Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP);

35) L43 Glukoza z krwi żylnej;

36) L55 Hemoglobina glikowana (HbA1c);

37) L69 Hormon tyreotropowy (TSH);

38) M18 Kinaza fosfokreatynowa (CK);

39) M21 Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy;

40) M37 Kreatynina;

41) M45 Kwas moczowy;

42) M87 Magnez całkowity (Mg);

43) N13 Mocznik;

44) N24 NT-proBNP;

45) N29 Parathormon (PTH);

46) N45 Potas (K);

47) N58 Prokalcytonina;

48) N65 Przeciwciała przeciw antygenom przytarczyc;

49) N66 Przeciwciała przeciw białkom bogatym w cytrulinę (CCP);

50) N75 Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA);

51) N93 Przeciwciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych;

52) O05 Przeciwciała przeciw mitochondriom;

53) O09 Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej;

54) O15 Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny;

55) O18 Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie;

56) O19 Przeciwciała przeciw tyreotropinie;

57) O21 Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA);

58) O28 Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR);

59) O35 Sód (Na);

60) O45 Transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem;

61) O49 Trójglicerydy;

62) O55 Trijodotyronina wolna (FT3);

63) O59 Troponina I;

64) O61 Troponina T;

65) O69 Tyroksyna wolna (FT4);

66) O75 Wapń zjonizowany (Ca2+);

67) O77 Wapń całkowity (Ca);

68) O91 Witamina D – 25 OH;

69) O93 Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);

70) O95 Żelazo (Fe);

71) Y90 Badanie histopatologiczne.

3. Badania obrazowe:

1) 87.030 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego;

2) 87.031 TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;

3) 87.032 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym;

4) 87.033 TK tętnic głowy i szyi;

5) 87.034 TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego;

6) 87.035 TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;

7) 87.049 TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym;

8) 87.221 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego;

9) 87.222 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego celowane lub czynnościowe;

10) 87.231 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego;

11) 87.241 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego;

12) 87.242 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego celowane lub czynnościowe;

13) 87.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego;

14) 87.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;

15) 87.412 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym;

16) 87.413 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem przełyku;

17) 87.415 TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta);

18) 87.440 RTG klatki piersiowej (AP i boczne);

19) 88.010 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego;

20) 88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;

21) 88.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym;

22) 88.013 TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta);

23) 88.02 Inna TK jamy brzusznej;

24) 88.110 RTG miednicy przeglądowe;

25) 88.111 RTG miednicy celowane;

26) 88.241 RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe;

27) 88.291 RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe;

28) 88.380 TK tętnic wieńcowych;

29) 88.381 TK tętnic kończyn;

30) 88.383 TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego;

31) 88.384 TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;

32) 88.385 TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego;

33) 88.386 TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;

34) 88.387 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego;

35) 88.388 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;

36) 88.411 Arteriografia tętnicy podstawnej mózgu z kontrastem;

37) 88.412 Arteriografia tętnicy szyjnej wewnętrznej z kontrastem;

38) 88.413 Arteriografia krążenia w tylnej części mózgu z kontrastem;

39) 88.414 Arteriografia tętnicy kręgowej z kontrastem;

40) 88.419 Arteriografia naczyń mózgowych z kontrastem – inne;

41) 88.421 Aortografia (łuk aorty) z kontrastem;

42) 88.429 Aortografia innych odcinków aorty z kontrastem;

43) 88.491 Arteriografia o innej lokalizacji;

44) 88.714 USG naczyń szyi – doppler;

45) 88.717 USG ślinianek;

46) 88.749 USG przewodu pokarmowego – inne;

47) 88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej;

48) 88.769 USG brzucha – inne;

49) 88.775 USG naczyń narządów miąższowych – doppler;

50) 88.776 USG naczyń kończyn górnych – doppler;

51) 88.777 USG naczyń kończyn dolnych – doppler;

52) 88.779 USG innych obszarów układu naczyniowego – doppler;

53) 88.779 USG innych obszarów układu naczyniowego – doppler;

54) 88.794 USG stawów barkowych;

55) 88.795 USG stawów łokciowych;

56) 88.796 USG stawów rąk lub stawów stóp;

57) 88.797 USG stawów biodrowych;

58) 88.798 USG stawów kolanowych;

59) 88.900 RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego;

60) 88.901 RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;

61) 88.931 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego;

62) 88.932 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego;

63) 88.933 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego;

64) 88.936 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;

65) 88.937 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;

66) 88.938 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;

67) 88.94 Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego;

68) 88.977 Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego – RM;

69) 88.978 Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym – RM.

4. Inne badania diagnostyczne:

1) 41.311 Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego;

2) 44.13 Gastroskopia – inna;

3) 45.231 Fiberokolonoskopia;

4) 45.239 Kolonoskopia – inne;

5) 45.253 Kolonoskopia z biopsją;

6) 89.141 Elektroencefalografia (EEG);

7) 89.384 Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc;

8) 89.394 Elektromiografia;

9) 89.501 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter RR;

10) 89.502 Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter EKG 6; 11) 89.52 Elektrokardiogram;

12) 89.541 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter);

13) 89.542 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter);

14) 95.1915 Test Schirmera;

15) 99.9950 Kapilaroskopia.

5. Porady specjalistyczne lekarskie, dietetyczne, psychologiczne oraz diagnostyka i terapia dla świadczeniobiorców włączonych do programu pilotażowego KOWZS określone w organizacji udzielania świadczeń dla modułu I i II oraz zgodnie z zaleceniami lekarza opieki i IPO WZS.

6. Rehabilitacja lecznicza według indywidualnego programu rehabilitacji psychoruchowej, określonego w IPO WZS oraz zgodnie z organizacją udzielania świadczeń dla modułu II

4

Organizacja udzielania świadczeń

I. Moduł I – etap diagnostyczny realizowany przez lekarza opieki obejmuje 2 porady:

1. Każda porada zawiera:

1) wywiad i badanie fizykalne (wraz z oceną stanu klinicznego świadczeniobiorcy w zależności od rozpoznania RZS, ACR-Eular, ZZSK/SPA: kryteria klasyfikacyjne spodyloartropatii osiowej i obwodowej według ASDAS i kryteria AMORA, ŁZS: kryteria CASPAR, fibromialgia);

2) ocenę stosowanych leków;

3) ocenę wyników badań laboratoryjnych i obrazowych oraz innych badań diagnostycznych;

4) ocenę skuteczności leczenia w zależności od rozpoznania (RZS/ŁZS: DAS 28, SDAI, HAQ, ZZSK/SPA ASDAS, ŁZS: BASDAI, ASDAS);

5) ocenę nasilenia bólu NRS;

6) Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ9;

7) diagnozę w kierunku zapalnych chorób reumatycznych;

8) ocenę zapotrzebowania na środki ortopedyczne i inne wyroby medyczne;

9) ocenę zaleceń lekarzy specjalistów;

10) ocenę aktywności zawodowej.

2. Porada pierwsza (porada kwalifikacyjna) – kwalifikacja do programu pilotażowego KOWZS, odbywa się w okresie 28 dni od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do ośrodka WZS i podczas jej trwania świadczeniobiorca zostaje skierowany przez lekarza opieki na badania laboratoryjne, obrazowe i inne badania diagnostyczne w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy.

3. Porada druga – odbywa się w okresie 56 dni od dnia pierwszej porady i podczas jej trwania lekarz opieki dokonuje:

1) oceny kryteriów diagnostycznych w kierunku co najmniej jednego z rozpoznań według klasyfikacji ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa;

2) ustalenia IPO WZS i włączenia leczenia modyfikującego przebieg choroby;

3) skierowania na badania laboratoryjne, obrazowe i inne badania diagnostyczne oraz porady specjalistyczne z zakresu dietetyki, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, psychologii, pulmonologii, rehabilitacji medycznej – w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy;

4) rozpoznania i ewentualnej kwalifikacji do modułu II.

4. W przypadku świadczeniobiorców, którzy nie zakwalifikowali się do Modułu II, ośrodek WZS przekazuje informacje lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzowi specjaliście w przypadku skierowania świadczeniobiorcy do realizacji świadczeń poza programem pilotażowym KOWZS, o świadczeniach opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS i zaleceniach do dalszej realizacji u świadczeniobiorcy.

II. Moduł II – etap kompleksowej opieki, realizowany przez lekarza opieki w okresie 12 miesięcy od dnia ustalenia IPO WZS, obejmujący: 4 porady reumatologiczne udzielane przez lekarza opieki, 2 porady udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej, rehabilitację medyczną według indywidualnego planu rehabilitacji leczniczej, porady specjalistyczne w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy oraz dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale szpitalnym o specjalności reumatologia przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia, jeżeli wynika to z IPO WZS:

1. Porady reumatologiczne: trzecia, czwarta i piąta realizowane są w okresach od 30 dni do 90 dni od dnia porady poprzedzającej. Dopuszcza się ustalenie przez lekarza opieki przy poradzie czwartej innego terminu niż 30–90 dni z możliwością odstępstwa o 10 dni, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych. Każda z porad obejmuje:

1) wywiad i badanie fizykalne;

2) przeprowadzanie badań lub testów funkcjonalnych;

3) ocenę skuteczności leczenia;

4) ocenę nasilenia aktywności choroby / remisja (w zależności od głównego rozpoznania RZS: DAS 28 (Disease Activity Score), ESDAI (EULAR Sjögren's syndrome disease activity index), remisja ACR/EULAR (Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne / Europejska Liga Przeciwreumatyczna) u świadczeniobiorców z włączonym leczeniem modyfikującym przebieg choroby, HAQ, ZZSK, SPA – ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score) oraz ŁZS – BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), DAS 28, ASDAS, dodatkowo wywiad w kierunku hospitalizacji);

5) ocenę natężenia bólu w skali numerycznej NRS;

6) Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ9;

7) ocenę stosowanych leków;

8) ocenę wyników badań laboratoryjnych, obrazowych i innych badań diagnostycznych,

9) ocenę konsultacji specjalistycznych;

10) ocenę potrzeb i wskazań do rehabilitacji medycznej – ocena dokonywana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej;

11) ocenę aktywności zawodowej;

12) monitorowanie procesu leczniczo-terapeutycznego określonego w IPO WZS i modyfikację leczenia;

13) skierowanie na badania laboratoryjne, badania obrazowe i inne badania diagnostyczne w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy;

14) kwalifikację świadczeniobiorcy do programu lekowego w przypadku spełnienia przez świadczeniobiorcę kryteriów włączenia i wykluczenia);

15) pakiet badań w zależności od typu chorób współtowarzyszących i zaleceń innych lekarzy specjalistów.

2. Porada reumatologiczna szósta (porada bilansowa, zamykająca) odbywa się w terminie 12 miesięcy od dnia porady drugiej.

Porada obejmuje:

1) wywiad i badanie fizykalne;

2) przeprowadzanie badań lub testów funkcjonalnych;

3) ocenę skuteczności leczenia;

4) ocenę nasilenia aktywności choroby / remisja (w zależności od głównego rozpoznania RZS: DAS 28 (Disease Activity Score), ESDAI (EULAR Sjögren's syndrome disease activity index), remisja ACR/EULAR (Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne / Europejska Liga Przeciwreumatyczna) u świadczeniobiorców z włączonym leczeniem modyfikującym przebieg choroby, HAQ, ZZSK, SPA – ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score) oraz ŁZS – BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), DAS 28, ASDAS, dodatkowo wywiad w kierunku hospitalizacji);

5) ocenę natężenia bólu w skali numerycznej NRS;

6) Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ9;

7) ocenę stosowanych leków;

8) ocenę wyników badań laboratoryjnych, obrazowych i innych badań diagnostycznych, 9) ocenę konsultacji specjalistycznych;

10) ocenę potrzeb i wskazań do rehabilitacji medycznej – ocena dokonywana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej;

11) ocenę aktywności zawodowej;

12) skierowanie świadczeniobiorcy do dalszej opieki specjalistycznej poza programem pilotażowym KOWZS w poradni reumatologicznej w pobliżu miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy spełniającej warunki określone w rozporządzeniu AOS oraz na kontynuację rehabilitacji świadczeniobiorcy z wczesnym zapaleniem stawów w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego spełniającego warunki określone w rozporządzeniu REH.

3. Realizacja działań związanych z opieką KOWZS trwa łącznie około 14 miesięcy. Na okres ten składa się realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w ramach modułu I, która trwa łącznie około 2 miesiące, i realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w ramach modułu II, który trwa łącznie do 12 miesięcy

 

Pozostałe wymagania

W ramach programu pilotażowego KOWZS ośrodek WZS wprowadza do Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych dane dotyczące:

1. Diagnostyki w kierunku zapalnych chorób reumatycznych:

1) RZS: ACR/Eular (Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne / Europejska Liga Przeciwreumatyczna);

2) ZZSK/SPA: Kryteria klasyfikacyjne spondyloartropatii osiowej i obwodowej według ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score) i kryteria według Amora (Diagnostyczne kryteria spondyloartropatii);

3) ŁZS: Kryteria CASPAR (Classification Criteria For Psoriatic Arthritis – Kryteria diagnostyczne ŁZS), Fibromialgia.

2. Oceny klinicznej przez lekarza opieki:

1) RZS/LZS: DAS 28, SDAI, HAQ;

2) ZZSK/SPA: ASDAS;

3) ŁZS: BASDAI, ASDAS.

3. Oceny przez świadczeniobiorcę:

1) nasilenia bólu NRS;

2) HAQ.

4. Stosowanych leków:

1) nazwa handlowa;

2) EAN (Europejski Kod Towarowy, ang. European Article Number) lub GTIN (Globalny Numer Jednostki Handlowej);

3) nazwa międzynarodowa;

4) dawka;

5) modyfikacja dawki.

5. Hospitalizacji:

1) liczba hospitalizacji;

2) główna przyczyna hospitalizacji według klasyfikacji ICD-10;

3) czas trwania hospitalizacji.

6. Stosowanych wyrobów medycznych:

1) nazwa;

2) zalecenia do stosowania.

7. Badań laboratoryjnych – zakres badań i wyniki.

8. Badań obrazowych – zakres badań i wyniki

 

Załącznik 2. [WZÓR – KARTA ŚWIADCZENIOBIORCY Z ZAPALNYMI CHOROBAMI REUMATYCZNYMI]

Załącznik nr 2

WZÓR – KARTA ŚWIADCZENIOBIORCY Z ZAPALNYMI CHOROBAMI REUMATYCZNYMI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – DEKLARACJA WYBORU OŚRODKA WZS]

Załącznik nr 3

WZÓR – DEKLARACJA WYBORU OŚRODKA WZS

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – INDYWIDUALNY PLAN OPIEKI WZS]

Załącznik nr 4

WZÓR – INDYWIDUALNY PLAN OPIEKI WZS

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WYKAZ OŚRODKÓW WZS]

Załącznik nr 5

WYKAZ OŚRODKÓW WZS

1) Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;

2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu;

3) Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich;

4) Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie;

5) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie;

6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów;

7) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;

8) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

9) Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

10) Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie;

11) Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie;

12) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

13) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;

14) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

15) Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Załącznik 6. [WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE JAKOŚCI KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ Z WCZESNYM ZAPALENIEM STAWÓW W RAMACH PROGRAMU PILOTAŻOWEGO KOWZS]

Załącznik nr 6

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE JAKOŚCI KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ Z WCZESNYM ZAPALENIEM STAWÓW W RAMACH PROGRAMU PILOTAŻOWEGO KOWZS

Lp.

Okres pomiaru

Wskaźniki

1

Moduł I diagnostyczny

Wskaźniki ośrodka WZS:

1) liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do modułu II (w czasie drugiej porady);

2) liczba świadczeniobiorców niezakwalifikowanych do modułu II (w czasie drugiej porady);

3) liczba świadczeniobiorców niezakwalifikowanych w module I do porady drugiej (w czasie pierwszej porady);

4) liczba świadczeniobiorców z postawionymi rozpoznaniami ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa, w rozbiciu na poszczególne rozpoznania i łącznie;

5) liczba dni liczona od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do ośrodka WZS do dnia postawienia diagnozy w czasie drugiej porady, na której potwierdzono postawioną diagnozę w kierunku L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa (maksymalnie 12 tygodni);

6) liczba świadczeniobiorców z czasem postawienia diagnozy poniżej 8 tygodni w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z modułu I (uczestniczących w pierwszej i drugiej poradzie);

7) liczba świadczeniobiorców, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w II module w czasie drugiej wizyty i zostali skierowana do dalszej diagnostyki i leczenia poza programem pilotażowym KOWZS

2

Moduł II terapeutyczny

Wskaźniki ośrodka WZS:

1) liczba świadczeniobiorców z modyfikacją głównego rozpoznania w ramach modułu II;

2) liczba świadczeniobiorców z remisją lub niską aktywnością choroby leczona w ramach modułu II;

3) liczba świadczeniobiorców z obniżeniem bólu o 50% według skali numerycznej Numerical Rating Scale (NRS);

4) liczba świadczeniobiorców, u których w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia uzyskano remisję choroby lub niską aktywność definiowaną dla danej choroby w ramach modułu II (zgodnie z Indywidualnym Planem Opieki WZS) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców włączonych do modułu II;

5) liczba świadczeniobiorców z diagnozą w kierunku rozpoznania ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa, leczonych w ramach modułu II (przyjęcie przez świadczeniobiorcę co najmniej jednego z produktów leczniczych zalecanych w Indywidualnym Planie Opieki WZS), w rozbiciu na poszczególne rozpoznania i łącznie;

6) liczba świadczeniobiorców, którzy zrezygnowali lub zostali wykluczeni z programu pilotażowego KOWZS w module II;

7) liczba konsultacji specjalistycznych w ramach programu pilotażowego KOWZS przypadających na jednego świadczeniobiorcę w podziale na świadczenia gwarantowane i łącznie;

8) liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego KOWZS, którzy byli hospitalizowani w trakcie trwania programu pilotażowego KOWZS (hospitalizacja finansowana z innego źródła niż program pilotażowy KOWZS) wraz z informacją o głównej przyczynie hospitalizacji określonej rozpoznaniem ICD-10 w rozbiciu na zakresy świadczeń gwarantowanych: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza oraz system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;

9) liczba świadczeniobiorców w ramach modułu II programu pilotażowego KOWZS, którzy byli hospitalizowani w okresie 12 miesięcy leczenia wraz z określeniem liczby hospitalizacji i czasem ich trwania z głównym rozpoznaniem ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców włączonych do modułu II;

10) liczba świadczeniobiorców z rozpoznanym seropozytywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (według kodów ICD-10: M05 i M06) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II;

11) liczba świadczeniobiorców z rozpoznanym innym reumatoidalnym zapaleniem stawów (według kodu ICD-10: M06) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II;

12) liczba świadczeniobiorców z rozpoznaną atropatią łuszczycową i towarzyszącymi chorobami jelit (według kodu ICD-10: M07 z i bez rozpoznania L.40) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II;

13) liczba świadczeniobiorców z rozpoznanym innym zapaleniem stawów (według kodu ICD-10: M13) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym KOWZS oraz w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym KOWZS w ramach modułu II;

14) liczba świadczeniobiorców z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (według kodu ICD-10: M45) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II;

15) liczba świadczeniobiorców z rozpoznanymi innymi zapalnymi chorobami kręgosłupa (według kodu ICD-10: M46) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II;

16) liczba świadczeniobiorców w programie pilotażowym KOWZS z rozpoznaną depresją lub epizodem depresyjnym (według kodów ICD-10: F32.0 Epizod depresji łagodny; F32.1 Epizod depresji umiarkowany; F32.2 Epizod depresji ciężki; F32.3 Epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi; F32.8 Inne epizody depresyjne; F32.9 Epizod depresyjny, nieokreślony) lub zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi (według kodów ICD-10: F33 Zaburzenie depresyjne nawracające; F33.1 Epizod depresji ciężkiej bez objawów psychotycznych; F33.3 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie – ciężka depresja z objawami psychotycznymi; F33.4 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie – stan remisji; F33.8 Inne nawracające zaburzenia depresyjne; F33.9 Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone) po konsultacji psychiatrycznej w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II;

17) liczba świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym KOWZS i włączonych do leczenia programem lekowym w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II;

18) średnia i mediana czasu od dnia porady pierwszej modułu I do rozpoczęcia leczenia dla świadczeniodawców z rozpoznaniem ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa;

19) liczba hospitalizacji przypadających na jednego świadczeniobiorcę, wraz z wydzieleniem świadczeniobiorców z 1 hospitalizacją lub 2 hospitalizacjami (z wykluczeniem hospitalizacji związanych z diagnostyką i kwalifikacją do programów lekowych);

20) średnia i mediana długości hospitalizacji z głównym rozpoznaniem ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa (z wyłączeniem hospitalizacji wynikającej z kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu lekowego i podaniem leczenia) świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym KOWZS;

21) liczba świadczeniobiorców rehabilitowanych w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego albo w warunkach stacjonarnych w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców włączonych do modułu II;

22) liczba osobodni w oddziale stacjonarnej albo dziennej, albo ambulatoryjnej rehabilitacji dla wszystkich świadczeniobiorców włączonych do modułu II

 

Załącznik 7. [PLAN SZKOLEŃ, W TYM SZKOLEŃ MONITORUJĄCYCH I WARSZTATÓW DLA OŚRODKÓW WZS]

Załącznik nr 7

PLAN SZKOLEŃ, W TYM SZKOLEŃ MONITORUJĄCYCH I WARSZTATÓW DLA OŚRODKÓW WZS

I. Szkolenia z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej dla lekarzy opieki oraz asystentów opieki (6 godzin) – liczba szkoleń: 2

1. Omówienie szczegółowej organizacji opieki KOWZS – 2 godziny.

2. Informacje ogólne na temat dokumentów w programie pilotażowym KOWZS – omówienie Karty Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi i formularza IPO WZS – 2 godziny.

3. Omówienie szczegółowe Karty Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi – 2 godziny.

II. Szkolenie monitorujące z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej (8 godzin) – liczba szkoleń: 2

1. Ocena i weryfikacja prowadzenia opieki KOWZS na podstawie danych i harmonogramu porad zawartych w Karcie Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi i w IPO WZS – 2 godziny.

2. Ocena poprawności wdrożenia i funkcjonowania wytycznych postępowania w programie pilotażowym KOWZS i dokumentacji medycznej w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów – 2 godziny.

3. Omówienie zawartości Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych – 2 godziny.

4. Omówienie i weryfikacja wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS oraz danych do wyliczeń współczynników za osiągnięte efekty zdrowotne – 2 godziny.

III. Warsztaty zamykające realizację programu pilotażowego KOWZS dla wszystkich ośrodków biorących udział w programie (6 godzin) – liczba szkoleń: 2

1. Przedstawienie wyników oceny realizacji programu pilotażowego KOWZS – 1,5 godziny.

2. Omówienie wniosków z realizacji kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów we wszystkich ośrodkach WZS – 2 godziny.

3. Omówienie i dyskusja nad wynikami ewaluacji programu pilotażowego KOWZS – 2,5 godziny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-16
  • Data wejścia w życie: 2023-10-31
  • Data obowiązywania: 2024-04-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA