REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 656

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. U. poz. 290), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. U. poz. 560).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2-4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. U. poz. 560), które stanowią:

„§ 2. Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego określone w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1 niniejszego rozporządzenia stosuje się do sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów, w który szkoły artystyczne są wyposażane po dniu 31 sierpnia 2023 r.

§ 3. Minimalnych wymagań dla sprzętu komputerowego określonych w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1 niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do sprzętu komputerowego, na zakup którego jest udzielane wsparcie finansowe realizowane na podstawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”, ustanowionego uchwałą nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmienioną uchwałą nr 109/2021 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Sienkiewicz


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2718).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 656)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1)

z dnia 12 marca 2001 r.

w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Szkoły artystyczne dla realizacji zadań statutowych powinny posiadać odpowiednie pomieszczenia niezbędne do realizacji funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Obiekty szkolne powinny spełniać warunki techniczne i lokalizacyjne, określone odrębnymi przepisami, wymagane dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi.

3. Pomieszczenia do zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych powinny spełniać normy techniczne zapewniające bezpieczne odbywanie zajęć.

§ 2. 1. Szkoły artystyczne powinny być wyposażone w środki dydaktyczne umożliwiające realizację zadań statutowych szkoły zgodnie ze szkolnym zestawem programów nauczania.

1a.2) Szkoły artystyczne powinny być wyposażone w sprzęt komputerowy, w tym komputery stacjonarne, laptopy lub tablety, umożliwiający wykorzystanie technologii cyfrowych przy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz spełniający minimalne wymagania określone w załączniku do rozporządzenia.

1b.2) Minimalnych wymagań, o których mowa w ust. 1a, nie stosuje się do sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów:

1) przeznaczonego dla uczniów:

a) klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

b) szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej i policealnej szkoły muzycznej;

2) przekazanego nieodpłatnie szkole artystycznej, w tym za pośrednictwem organu prowadzącego daną szkołę artystyczną.

2. Dyrektor szkoły ustala w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w:

1) programy nauczania, podręczniki i czasopisma metodyczne związane z przedmiotem nauczania, stanowiące własność szkoły i zewidencjonowane w bibliotece szkolnej;

2) zestaw niezbędnych do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela przyborów i materiałów, stosownie do specyfiki danej szkoły; szczegółowy wykaz przyborów i materiałów ustala dyrektor szkoły.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 12 marca 2001 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 656)4)

MINIMALNE WYMAGANIA DLA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

I. Sprzęt komputerowy dla ucznia

I.1. Komputer stacjonarny

Komputer stacjonarny (zestaw) powinien składać się z:

1) jednostki centralnej;

2) monitora ekranowego;

3) klawiatury w układzie QWERTY;

4) myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika;

5) WiFi - co najmniej wersja 5;

6) Bluetooth - co najmniej wersja 5;

7) mikrofonu;

8) kamery.

Jednostka centralna powinna spełniać następujące wymagania techniczne:

1) wydajność w teście CrossMark - co najmniej 1100 punktów;

2) pamięć RAM - co najmniej 16 GB, a w przypadku pamięci zunifikowanej - co najmniej 8 GB;

3) pamięć masowa (dysk SSD) - co najmniej 256 GB;

4) złącza komunikacyjne - co najmniej 2, w tym umożliwiające podłączenie wideo;

5) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego.

Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

1) kolorowy wyświetlacz;

2) przekątna - co najmniej 18 cali;

3) rozdzielczość - co najmniej FHD;

4) wbudowane głośniki stereo.

Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania:

1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową;

2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF;

3) arkusz kalkulacyjny;

4) aplikacja do tworzenia prezentacji;

5) przeglądarka internetowa;

6) program do obsługi poczty elektronicznej;

7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki;

8) narzędzia do programowania;

9) edytor wideo;

10) edytor dźwięku.

Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców.

Producent komputera stacjonarnego (zestawu) powinien posiadać:

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością;

2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem.

Komputer stacjonarny (zestaw) powinien posiadać:

1) certyfikat EPEAT;

2) certyfikat CE.

I.2. Laptop

Laptop (zestaw) powinien składać się z:

1) laptopa;

2) myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika.

Laptop powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

1) wydajność w teście CrossMark - co najmniej 1000 punktów;

2) pamięć RAM lub zunifikowana - co najmniej 8 GB;

3) pamięć masowa (dysk SSD) - co najmniej 128 GB;

4) złącza komunikacyjne - co najmniej 2, w tym umożliwiające podłączenie wideo;

5) klawiatura w układzie QWERTY;

6) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego;

7) bateria;

8) czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 360 minut;

9) WiFi - co najmniej wersja 5;

10) Bluetooth - co najmniej wersja 5;

11) ekran:

a) kolorowy wyświetlacz,

b) przekątna - co najmniej 13 cali,

c) rozdzielczość - co najmniej FHD,

d) wbudowany mikrofon,

e) wbudowana kamera;

12) wbudowane głośniki stereo;

13) waga laptopa wraz z baterią nie powinna przekraczać 2,5 kg;

14) wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.

Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania:

1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową;

2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF;

3) arkusz kalkulacyjny;

4) aplikacja do tworzenia prezentacji;

5) przeglądarka internetowa;

6) program do obsługi poczty elektronicznej;

7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki;

8) narzędzia do programowania;

9) edytor wideo;

10) edytor dźwięku.

Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców.

Producent laptopa (zestawu) powinien posiadać:

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością;

2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem.

Laptop (zestaw) powinien posiadać:

1) certyfikat EPEAT;

2) certyfikat CE.

I.3. Laptop przeglądarkowy

Laptop przeglądarkowy (zestaw) powinien składać się z:

1) laptopa przeglądarkowego;

2) myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika.

Laptop przeglądarkowy powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

1) wydajność w teście WebXPRT - co najmniej 85 punktów lub w teście CrXPRT 2 - co najmniej 75 punktów;

2) pamięć RAM lub zunifikowana - co najmniej 4 GB;

3) pamięć masowa (dysk SSD) - co najmniej 32 GB;

4) przestrzeń wirtualna - co najmniej 128 GB, dostępna przez cały okres użytkowania i w cenie urządzenia;

5) złącza komunikacyjne - co najmniej 2, w tym umożliwiające podłączenie wideo;

6) klawiatura w układzie QWERTY;

7) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego;

8) bateria;

9) czas pracy laptopa przeglądarkowego przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 360 minut;

10) WiFi - co najmniej wersja 5;

11) Bluetooth - co najmniej wersja 5;

12) ekran:

a) kolorowy wyświetlacz,

b) przekątna - co najmniej 13 cali,

c) rozdzielczość - co najmniej FHD,

d) wbudowany mikrofon,

e) wbudowana kamera;

13) wbudowane głośniki stereo;

14) waga laptopa przeglądarkowego wraz z baterią nie powinna przekraczać 2 kg;

15) wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.

Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej, zainstalowane na pamięci wirtualnej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania:

1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową wraz z niezbędnymi licencjami umożliwiającymi pełne wykorzystanie funkcjonalności systemu operacyjnego;

2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF;

3) arkusz kalkulacyjny;

4) aplikacja do tworzenia prezentacji;

5) przeglądarka internetowa;

6) program do obsługi poczty elektronicznej;

7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki;

8) narzędzia do programowania;

9) edytor wideo;

10) edytor dźwięku.

Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców.

Producent laptopa przeglądarkowego (zestawu) powinien posiadać:

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością;

2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem.

Laptop przeglądarkowy (zestaw) powinien posiadać:

1) certyfikat EPEAT;

2) certyfikat CE.

I.4. Tablet

Tablet powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

1) wydajność w teście CrossMark - co najmniej 700 punktów lub w teście Geekbench - co najmniej 2500 (Multi-core score) punktów;

2) pamięć masowa - co najmniej 64 GB;

3) uniwersalny port komunikacyjny;

4) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego;

5) bateria;

6) czas pracy tabletu przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 600 minut;

7) WiFi - co najmniej wersja 5;

8) Bluetooth - co najmniej wersja 4.2;

9) ekran:

a) kolorowy wyświetlacz,

b) przekątna - co najmniej 8 cali,

c) rozdzielczość - co najmniej FHD,

d) wbudowany mikrofon,

e) wbudowana kamera;

10) wbudowane głośniki stereo;

11) waga tabletu wraz z baterią (bez dodatkowych akcesoriów) nie powinna przekraczać 1 kg;

12) wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa wspierane przez zainstalowany system operacyjny.

Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania:

1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową;

2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF;

3) arkusz kalkulacyjny;

4) aplikacja do tworzenia prezentacji;

5) przeglądarka internetowa;

6) program do obsługi poczty elektronicznej;

7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki;

8) narzędzia do programowania;

9) edytor wideo;

10) edytor dźwięku.

Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców.

Producent tabletu powinien posiadać:

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością;

2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem.

II. Sprzęt komputerowy dla nauczyciela

II.1. Komputer stacjonarny

Komputer stacjonarny (zestaw) powinien składać się z:

1) jednostki centralnej;

2) monitora ekranowego;

3) klawiatury w układzie QWERTY;

4) myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika;

5) WiFi - co najmniej wersja 5;

6) Bluetooth - co najmniej wersja 5;

7) mikrofonu;

8) kamery.

Jednostka centralna powinna spełniać następujące wymagania techniczne:

1) wydajność w teście CrossMark - co najmniej 1300 punktów;

2) pamięć RAM - co najmniej 16 GB, a w przypadku pamięci zunifikowanej - co najmniej 8 GB;

3) pamięć masowa (dysk SSD) - co najmniej 512 GB;

4) złącza komunikacyjne - co najmniej 2, w tym umożliwiające podłączenie wideo;

5) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego.

Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

1) kolorowy wyświetlacz;

2) przekątna - co najmniej 20 cali;

3) rozdzielczość - co najmniej FHD;

4) wbudowane głośniki stereo.

Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania:

1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową;

2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF;

3) arkusz kalkulacyjny;

4) aplikacja do tworzenia prezentacji;

5) przeglądarka internetowa;

6) program do obsługi poczty elektronicznej;

7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki;

8) narzędzia do programowania;

9) edytor wideo;

10) edytor dźwięku.

Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców.

Producent komputera stacjonarnego (zestawu) powinien posiadać:

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością;

2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem.

Komputer stacjonarny (zestaw) powinien posiadać:

1) certyfikat EPEAT;

2) certyfikat CE.

II.2. Laptop

Laptop (zestaw) powinien składać się z:

1) laptopa;

2) myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika.

Laptop powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

1) wydajność w teście CrossMark - co najmniej 1200 punktów;

2) pamięć RAM lub zunifikowana - co najmniej 8 GB;

3) pamięć masowa (dysk SSD) - co najmniej 256 GB;

4) złącza komunikacyjne - co najmniej 2, w tym umożliwiające podłączenie wideo;

5) klawiatura w układzie QWERTY;

6) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego;

7) bateria;

8) czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 360 minut;

9) WiFi - co najmniej wersja 5;

10) Bluetooth - co najmniej wersja 5;

11) ekran:

a) kolorowy wyświetlacz,

b) przekątna - co najmniej 13 cali,

c) rozdzielczość - co najmniej FHD,

d) wbudowany mikrofon,

e) wbudowana kamera;

12) wbudowane głośniki stereo;

13) waga laptopa wraz z baterią nie powinna przekraczać 2,5 kg;

14) wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.

Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania:

1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową;

2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF;

3) arkusz kalkulacyjny;

4) aplikacja do tworzenia prezentacji;

5) przeglądarka internetowa;

6) program do obsługi poczty elektronicznej;

7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki;

8) narzędzia do programowania;

9) edytor wideo;

10) edytor dźwięku.

Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców.

Producent laptopa (zestawu) powinien posiadać:

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością;

2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem.

Laptop (zestaw) powinien posiadać:

1) certyfikat EPEAT;

2) certyfikat CE.

II.3. Laptop przeglądarkowy

Laptop przeglądarkowy (zestaw) powinien składać się z:

1) laptopa przeglądarkowego;

2) myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika.

Laptop przeglądarkowy powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

1) wydajność w teście WebXPRT - co najmniej 150 punktów lub w teście CrXPRT 2 - co najmniej 110 punktów;

2) pamięć RAM lub zunifikowana - co najmniej 8 GB;

3) pamięć masowa (dysk SSD) - co najmniej 64 GB;

4) przestrzeń wirtualna - co najmniej 256 GB, dostępna przez cały okres użytkowania i w cenie urządzenia;

5) złącza komunikacyjne - co najmniej 2, w tym umożliwiające podłączenie wideo;

6) klawiatura w układzie QWERTY;

7) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego;

8) bateria;

9) czas pracy laptopa przeglądarkowego przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 360 minut;

10) WiFi - co najmniej wersja 5;

11) Bluetooth - co najmniej wersja 5;

12) ekran:

a) kolorowy wyświetlacz,

b) przekątna - co najmniej 13 cali,

c) rozdzielczość - co najmniej FHD,

d) wbudowany mikrofon,

e) wbudowana kamera;

13) wbudowane głośniki stereo;

14) waga laptopa przeglądarkowego wraz z baterią nie powinna przekraczać 2 kg;

15) wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.

Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej, zainstalowane na pamięci wirtualnej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania:

1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową wraz z niezbędnymi licencjami umożliwiającymi pełne wykorzystanie funkcjonalności systemu operacyjnego;

2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF;

3) arkusz kalkulacyjny;

4) aplikacja do tworzenia prezentacji;

5) przeglądarka internetowa;

6) program do obsługi poczty elektronicznej;

7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki;

8) narzędzia do programowania;

9) edytor wideo;

10) edytor dźwięku.

Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców.

Producent laptopa przeglądarkowego (zestawu) powinien posiadać:

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością;

2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem.

Laptop przeglądarkowy (zestaw) powinien posiadać:

1) certyfikat EPEAT;

2) certyfikat CE.

II.4. Tablet

Tablet powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

1) wydajność w teście CrossMark - co najmniej 700 punktów lub w teście Geekbench - co najmniej 2500 (Multi-core score) punktów;

2) pamięć masowa - co najmniej 64 GB;

3) uniwersalny port komunikacyjny;

4) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego;

5) bateria;

6) czas pracy tabletu przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 600 minut;

7) WiFi - co najmniej wersja 5;

8) Bluetooth - co najmniej wersja 4.2;

9) ekran:

a) kolorowy wyświetlacz,

b) przekątna - co najmniej 10 cali,

c) rozdzielczość - co najmniej FHD,

d) wbudowany mikrofon,

e) wbudowana kamera;

10) wbudowane głośniki stereo;

11) waga tabletu wraz z baterią (bez dodatkowych akcesoriów) nie powinna przekraczać 1 kg;

12) wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa wspierane przez zainstalowany system operacyjny.

Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania:

1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową;

2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF;

3) arkusz kalkulacyjny;

4) aplikacja do tworzenia prezentacji;

5) przeglądarka internetowa;

6) program do obsługi poczty elektronicznej;

7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki;

8) narzędzia do programowania;

9) edytor wideo;

10) edytor dźwięku.

Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców.

Producent tabletu powinien posiadać:

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością;

2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem.

III. Gwarancja na sprzęt komputerowy dla ucznia wymieniony w części I i na sprzęt komputerowy dla nauczyciela wymieniony w części II

Sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny - zestaw, laptop - zestaw, laptop przeglądarkowy - zestaw, tablet) powinien być objęty co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancji producenta. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach. W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania sprzętu komputerowego wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu komputerowego do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w ramach gwarancji. Wymogu gwarancji producenta nie stosuje się w przypadku, gdy szkoła artystyczna lub organ prowadzący zapewni obsługę serwisową na co najmniej tych samych warunkach.


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2718).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. U. poz. 560), które weszło w życie z dniem 25 marca 2023 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 marca 2001 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-29
  • Data wejścia w życie: 2024-04-29
  • Data obowiązywania: 2024-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA