REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 657

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1199) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 2 wyrazy „nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)” zastępuje się wyrazami „2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023)”;

2) w § 13e w ust. 5:

a) w pkt 2 wyrazy „po 2018 r.” zastępuje się wyrazami „w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) 100 % wydatków, o których mowa w ust. 3, na gospodarstwo - w przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 6, został złożony po 2023 r.”;

3) w § 13n w ust. 3 w pkt 1-5 liczbę „2020” zastępuje się liczbą „2022”;

4) w § 13zi w ust. 1 skreśla się wyrazy „ , zwanym dalej „kołami gospodyń wiejskich” ”;

5) w § 13zq:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana do wysokości środków przewidzianych na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy.”,

b) w ust. 6 wyrazy „nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis” zastępuje się wyrazami „2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis”;

6) w § 13zy w:

a) ust. 1 w pkt 1a wyrazy „zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.” zastępuje się wyrazami „kukurydzę w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.”,

b) ust. 3 w pkt 1b wyrazy „zostały nabyte zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.” zastępuje się wyrazami „została nabyta kukurydza w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.”;

7) w § 13zzd:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Średnia roczna produkcja roślinna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji roślinnej, udostępnianych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.”,

b) w ust. 5 skreśla się wyrazy „albo kalkulacji oszacowania szkód, o której mowa w ust. 7”,

c) w ust. 6 i 7 wyraz „rolnej” zastępuje się wyrazem „roślinnej”,

d) w ust. 8 uchyla się pkt 5,

e) w ust. 10 i w ust. 16 w pkt 3 wyrazy „17 listopada” zastępuje się wyrazami „15 października”,

f) w ust. 11 uchyla się pkt 6 i 7,

g) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. W przypadku gdy producent rolny we wniosku o oszacowanie szkód, o którym mowa w ust. 6, poda procentową wysokość szkód spowodowanych przez suszę w poszczególnych uprawach wyższą niż ta wysokość ustalona na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego, do obliczenia wysokości szkody przyjmuje się dane w tym zakresie Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego.”;

8) uchyla się § 13zzk;

9) w § 13zzm w ust. 7 liczbę „30” zastępuje się liczbą „15”;

10) po § 13zzm dodaje się § 13zzn i 13zzo w brzmieniu:

„§ 13zzn. 1. W 2024 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, kołu gospodyń wiejskich:

1) wpisanemu do dnia 15 października 2023 r. do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, albo wpisanemu do tego dnia do Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku kół gospodyń wiejskich działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) albo

2) które na dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, i które na dzień 15 października 2023 r. działało jako jednostka organizacyjna kółka rolniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2024 r. poz. 263);

3) którego siedziba znajduje się na obszarze gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys., w której frekwencja w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. wyniosła powyżej 60 %;

4) na realizację przez to koło gospodyń wiejskich co najmniej dwóch wydarzeń mających na celu integrację społeczności lokalnej w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.

2. Koło gospodyń wiejskich na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, jest obowiązane przeznaczyć co najmniej 50 % kwoty pomocy obliczonej zgodnie ze sposobem określonym w ust. 11.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje kołu gospodyń wiejskich będącemu w stanie likwidacji.

4. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana, w drodze decyzji kierownika biura powiatowego biura Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich, na wniosek koła gospodyń wiejskich złożony do dnia 28 czerwca 2024 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

6. W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony w ust. 5 nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy, o której mowa w ust. 1.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) nazwę koła gospodyń wiejskich, jego siedzibę i adres do korespondencji;

2) numer koła gospodyń wiejskich w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich albo w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) koła gospodyń wiejskich;

5) zobowiązanie do:

a) przeprowadzenia kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 4,

b) zapewnienia w trakcie wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, realizacji co najmniej trzech rodzajów aktywności spośród aktywności, o których mowa w ust. 10,

c) przedłożenia sprawozdania z wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, najpóźniej do dnia 31 lipca 2025 r.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

9. W przypadku gdy kołu gospodyń wiejskich nie został nadany numer, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, to koło wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, składa wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

10. W ramach wydarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, koło gospodyń wiejskich zapewnia realizację co najmniej trzech z następujących aktywności:

1) oprawę muzyczną;

2) występy artystyczne;

3) strefę gastronomiczną;

4) strefę dla dzieci;

5) zawody sportowe;

6) ekspozycję i degustację wyrobów kół gospodyń wiejskich;

7) pokazy rękodzieła ludowego;

8) warsztaty i szkolenia;

9) pokazy kulinarne;

10) pokazy ratownictwa.

11. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi nie więcej niż 50 000 zł na jedno koło gospodyń wiejskich i jest ustalana jako iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół gospodyń wiejskich mających siedzibę na terenie gminy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, które złożyły wniosek, o którym mowa w ust. 5, oraz jest ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglana w dół.

12. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana do dnia 30 września 2024 r. na rachunek koła gospodyń wiejskich wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

13. Koło gospodyń wiejskich, które otrzymało pomoc, o której mowa w ust. 1, jest obowiązane dostarczyć kierownikowi biura powiatowego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę tego koła sprawozdanie, o którym mowa w ust. 7 pkt 5 lit. c, sporządzone na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

14. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 7 pkt 5 lit. c, zawiera informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 1-4, oraz:

1) datę i miejsce realizacji wydarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;

2) wskazanie zrealizowanych aktywności, o których mowa w ust. 10;

3) opis przeprowadzonej kampanii informacyjnej, o której mowa w ust. 7 pkt 5 lit. a.

15. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 7 pkt 5 lit. c, dołącza się:

1) materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej, o której mowa w ust. 7 pkt 5 lit. a;

2) materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności, o których mowa w ust. 10, w ramach realizacji wydarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;

3) faktury, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące wydatki poniesione na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

16. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi na rachunek Agencji:

1) w całości w przypadku:

a) niezrealizowania wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przez koło gospodyń wiejskich lub

b) nieprzedłożenia w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 7 pkt 5 lit. c, lub

c) gdy koło gospodyń wiejskich nie przedłoży dokumentów określonych w ust. 15;

2) w wysokości 50 % przyznanej pomocy, w przypadku gdy:

a) przedłożone sprawozdanie, o którym mowa w ust. 7 pkt 5 lit. c, nie zawiera wszystkich elementów określonych w ust. 14 lub

b) koło gospodyń wiejskich nie udokumentuje realizacji podczas wydarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, co najmniej trzech aktywności, o których mowa w ust. 10;

3) w wysokości proporcjonalnej do kwoty, jaka nie zostanie udokumentowana w ramach obowiązku wydatkowania 50 % przyznanej pomocy, w przypadku niezłożenia faktur, ich duplikatów lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących wydatki poniesione na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 13zzo. 1. W 2024 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472;

3) któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;

4) który w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą;

5) który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

2. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie przyznaje się producentowi rolnemu:

1) który dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom:

a) prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub

b) skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą

- którzy są współposiadaczami gospodarstwa tego producenta rolnego;

2) będącemu jednocześnie podmiotem skupującym zboża w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, które zostały zakupione przez ten podmiot.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana:

1) na wniosek producenta rolnego złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej;

2) w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 8 i 12.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, składa się raz do dnia 5 czerwca 2024 r.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1;

2) numer identyfikacyjny producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, dołącza się kopie faktur lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

8. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych:

1) do której producent rolny złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;

2) stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych wynikającej z dokumentów, o których mowa w ust. 7, i liczby:

a) 5,4 - w przypadku pszenicy,

b) 3,7 - w przypadku żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

9. Suma powierzchni upraw, o których mowa w ust. 8 pkt 1, nie może być większa niż 300 ha.

10. W przypadku gdy o przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 1, ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu pomocy, o której mowa w ust. 1, danej spółdzielni maksymalny limit 300 ha określony w ust. 9 ustala się, na jej wniosek, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli ta spółdzielnia poddała się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, producent rolny:

1) we wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oświadcza, że ubiega się o przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 1, jako spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników i wnosi o przyznanie tej pomocy z uwzględnieniem liczby członków danej spółdzielni oraz podaje liczbę członków tej spółdzielni na dzień składania wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;

2) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, o poddaniu się temu badaniu lub dołącza inny dokument potwierdzający poddanie temu badaniu.

12. Wysokość stawki, o której mowa w ust. 8, w przypadku sprzedaży zbóż, o których mowa w tym przepisie, w okresie od dnia:

1) 1 stycznia do dnia 10 marca 2024 r. przez producentów rolnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą wynosi:

a) 1080 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,

b) 740 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych;

2) 11 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. przez producentów rolnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą wynosi:

a) 1620 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,

b) 1110 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

13. W przypadku gdy ze złożonych wniosków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, przekracza łącznie kwotę 2,1 mld zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 2,1 mld zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek producenta rolnego wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.”.

§ 2. [Przepisy dostosowujące]

Przepisy § 13zzd rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem mają zastosowanie do udzielania pomocy, o której mowa w § 13zzd ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2024 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

§ 3. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do postępowań w sprawach o udzielenie pomocy, o której mowa w § 13n ust. 1 i § 13zzd ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przepisy § 13n i § 13zzd rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. [Stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia]

Do postępowań w sprawach o udzielenie pomocy, o której mowa w § 13zzm ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przepisy § 13zzm ust. 7 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 5. [Termin warunkowy udzielenia określonej pomocy publicznej]

Pomoc publiczna określona w:

1) § 13zy ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

2) § 13zzo ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1

- może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w tych przepisach.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428, 1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157, 1323 i 1779, z 2020 r. poz. 18, 733, 1009, 1258, 1375, 1728, 1932, 2058, 2164, 2224 i 2354, z 2021 r. poz. 926, 1311, 1387, 1528, 1698 i 2087, z 2022 r. poz. 45, 642, 1000, 1172, 1536, 2117, 2315 i 2399 oraz z 2023 r. poz. 308, 757, 761, 929, 1050, 1126, 1200, 1306, 1350, 1732, 1965, 2193, 2200, 2351, 2564 i 2667.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-29
  • Data wejścia w życie: 2024-05-07
  • Data obowiązywania: 2024-05-07

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA