REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 665

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2024 r. poz. 291) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1054) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszego rozporządzenia nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytu lub innego zobowiązania (Dz. U. poz. 664).”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc de minimis jest udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom w formie gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych, udzielanej przez BGK zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji”.”

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc de minimis może zostać udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis oraz pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, przyznaną z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy limitu określonego w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji dla jednego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji.”;

4) w § 6 uchyla się ust. 3;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Pomoc de minimis może być udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu obowiązywania rozporządzenia Komisji.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 r.

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA