REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 677

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) nakazuje się:

a) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

b) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,

c) używanie urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń lub wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do tych pomieszczeń i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość tych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia i wyjścia, a ich długość powinna być nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego,

d) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,

e) prowadzenie rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.3)), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

f) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

g) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

i) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności,

j) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

k) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie,

l) zwalczanie gryzoni;

2) zakazuje się:

a) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów wymienionych w ust. 7 części II załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz. Urz. UE L 79 z 17.03.2023, str. 65, z późn. zm.4)), zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami II”, oraz wymienionych w ust. 3 części III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605, zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami III”, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom w tak uzyskanej postaci,

b) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i obszarów objętych ograniczeniami III, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem,

c) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików,

d) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie tych zwierząt.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. a nie stosuje się w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

3. W przypadku gdy świnie, dziki lub świniodziki są utrzymywane w gospodarstwie w systemie otwartym:

1) wybieg zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem lub pojedynczym ogrodzeniem pełnym, o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanymi na stałe z podłożem;

2) każde wejście i każdy wjazd na wybieg oraz każde wyjście i każdy wyjazd z wybiegu zabezpiecza się urządzeniem zapewniającym skuteczną dezynfekcję, niecką dezynfekcyjną lub matą dezynfekcyjną stale utrzymywaną w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego, przy czym szerokość tej maty powinna być nie mniejsza niż szerokość danego:

a) wejścia i wyjścia, a jej długość powinna być nie mniejsza niż 1 m,

b) wjazdu i wyjazdu, a jej długość powinna być nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego na ten wybieg lub wyjeżdżającego z tego wybiegu.

4. Przepisów ust. 1 pkt 1 lit. e oraz f nie stosuje się w przypadku utrzymywania w gospodarstwie świń wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny.

5. Odstępstwa, o których mowa w ust. 4, stosuje się w przypadku gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny zlokalizowanych poza obszarami wymienionymi w ust. 5 części I załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605, zwanymi dalej „obszarami objętymi ograniczeniami I”, obszarami objętymi ograniczeniami II i obszarami objętymi ograniczeniami III, mimo przemieszczania świń z tych gospodarstw do gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny położonych na terenie tej samej lub sąsiedniej gminy.

§ 2. [Dobór odpowiedniego sprzętu i narzędzi zapewniających odpowiednią obsługę]

1. Na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III nakazuje się używanie urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję lub niecek dezynfekcyjnych lub wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

1) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa,

2) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa

- a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

2. Na obszarach objętych ograniczeniami II oprócz nakazów, o których mowa w ust. 1, nakazuje się:

1) używanie urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję lub niecek dezynfekcyjnych lub wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

a) wejściami do miejsc wyznaczonych przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni, i wyjściami z tych miejsc,

b) wjazdami do miejsc, o których mowa w lit. a, i wyjazdami z tych miejsc

- a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego;

2) stosowanie przez osoby mające kontakt ze świniami w miejscach wyznaczonych przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń.

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku utrzymywania w gospodarstwie świń wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny.

4. Maty, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, powinny spełniać wymagania, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2.

§ 3. [Zakaz praktykowania uboju na terenie gospodarstwa na użytek własny]

1. Zakazuje się przeprowadzania uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny w gospodarstwach położonych na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III.

2. Dopuszcza się przeprowadzanie uboju w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III świń utrzymywanych w tym gospodarstwie w celu produkcji mięsa na użytek własny, jeżeli:

1) świnie te były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;

2) świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń przeprowadzonemu w sposób określony w art. 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych (Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, str. 51, z późn. zm.5));

3) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w sposób właściwy dla świń, określony w tytule III w rozdziale II w sekcji 3 w art. 12-17, art. 23 i art. 24 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych, oraz zostaną spełnione wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli konkretnych zagrożeń i badań laboratoryjnych określone w tytule III w rozdziale II w sekcji 4 w art. 30, art. 31, art. 33-35 i art. 37 tego rozporządzenia.

3. Próbki do badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń pobiera się przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa z tych świń, w przypadku gdy ubój świń jest dokonywany w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III, jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

§ 4. [Zakaz dokarmiania dzików]

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się dokarmiania dzików.

2. Na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III zakazuje się ponadto:

1) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;

2) prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami, z wyłączeniem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub innych miejsc, będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego taką działalność.

3. Na obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie obwodu łowieckiego, a w przypadku gdy obwód łowiecki jest położony na obszarze więcej niż jednego powiatu - powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie największej części tego obwodu, może zakazać:

1) odłowów zwierząt łownych lub

2) polowań na zwierzęta łowne, lub

3) polowań indywidualnych na zwierzęta łowne, lub

4) polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez udziału psów lub z udziałem psów, lub

5) polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką

- jeżeli po przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzi, że odłowy zwierząt łownych, polowania na zwierzęta łowne, polowania indywidualne na zwierzęta łowne, polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez udziału psów lub z udziałem psów lub polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką powodują zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

§ 5. [Środek transportu do przewozu świń]

1. Do przemieszczania świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III poza te obszary lub na tych obszarach używa się środków transportu, które spełniają wymagania określone w art. 17 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605, zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/594”.

2. Nakazuje się oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby - także dezynsekcję środków transportu, o których mowa w ust. 1, po każdym przemieszczeniu świń, o którym mowa w tym przepisie, zgodnie z art. 17 lit. b rozporządzenia 2023/594.

3. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu, o którym mowa w ust. 1, jest przechowywany przez podmiot, który dokonał przemieszczenia określonego w tym przepisie, przez 3 lata od dnia zakończenia tego przemieszczenia.

4. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu, o którym mowa w ust. 1, po ostatnim przemieszczeniu świń albo jego kopia są przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

§ 6. [Zakaz przemieszczania trzody chlewnej]

1. Wprowadza się zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2023/594.

2. Zakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2023/594, nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2023/594.

§ 7. [Przemieszczenie sztuk świń z miejsca skupu do ubojni]

1. Na obszarach objętych ograniczeniami II świnie można przemieścić do rzeźni po uprzednim zgromadzeniu tych świń w miejscu wyznaczonym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, położonym na obszarach objętych ograniczeniami II:

1) po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń na takie przemieszczenie tych świń;

2) jeżeli w tym miejscu są używane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję lub niecki dezynfekcyjne lub są wyłożone maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:

a) wejściami do tego miejsca i wyjściami z tego miejsca,

b) wjazdami do tego miejsca i wyjazdami z tego miejsca;

3) jeżeli w tym miejscu nie znajdują się jednocześnie zwierzęta inne niż świnie;

4) jeżeli świnie są przeznaczone do bezpośredniego uboju.

2. Posiadacz świń, który zamierza przemieścić te świnie do rzeźni po uprzednim zgromadzeniu tych świń w miejscu wyznaczonym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, położonym na obszarach objętych ograniczeniami II, we wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wskazuje maksymalną liczbę świń, które zamierza przemieścić, oraz położenie miejsca przeznaczenia świń.

3. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwy powiatowy lekarz weterynarii określa maksymalną liczbę świń, które mogą zostać przemieszczone, oraz położenie miejsca przeznaczenia świń.

4. Świnie wprowadza się do miejsca wyznaczonego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, położonego na obszarach objętych ograniczeniami II, po okazaniu pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, urzędowemu lekarzowi weterynarii obecnemu przy wprowadzaniu tych świń.

5. W świadectwie zdrowia, o którym mowa w § 8 ust. 1, urzędowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 4, umieszcza informację o przemieszczeniu świń po uprzednim zgromadzeniu tych świń w miejscu wyznaczonym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, położonym na obszarach objętych ograniczeniami II.

6. Świnie zgromadzone w miejscu wyznaczonym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, położonym na obszarach objętych ograniczeniami II, które jest przeznaczone do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń, przemieszcza się bezpośrednio do rzeźni.

7. W przypadku przemieszczania świń spoza obszarów objętych ograniczeniami II i obszarów objętych ograniczeniami III do gospodarstwa położonego na tych obszarach świnie te przemieszcza się wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

8. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 7, wydaje się po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykaże, że przemieszczenie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

9. Maty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny spełniać wymagania, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2.

§ 8. [Świadectwo zdrowia dla świń]

1. Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń, które zawiera:

1) dane identyfikacyjne wystawiającego świadectwo zdrowia;

2) numer świadectwa zdrowia;

3) liczbę przemieszczanych świń;

4) numery identyfikacyjne świń;

5) wskazanie miejsca pochodzenia świń;

6) wskazanie miejsca przeznaczenia świń;

7) określenie środka transportu świń oraz jego numer rejestracyjny;

8) poświadczenie spełniania przez świnie wymagań zdrowotnych określonych w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

9) datę wystawienia świadectwa zdrowia oraz pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii.

2. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1, zawiera również poświadczenia zgodności, o których mowa w art. 18 akapit pierwszy rozporządzenia 2023/594.

§ 9. [Zakaz przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego]

1. Wprowadza się zakaz, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2023/594.

2. Zakazu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia 2023/594, nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2023/594.

3. Właściwym organem do podjęcia decyzji, o której mowa w art. 35 ust. 3 i art. 36 ust. 4 rozporządzenia 2023/594, jest powiatowy lekarz weterynarii, z tym że plombę, o której mowa w tych przepisach, zdejmuje w zakładzie przeznaczenia urzędowy lekarz weterynarii.

§ 10. [Zakaz przewozu przesyłek materiału biologicznego]

1. Wprowadza się zakaz, o którym mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia 2023/594.

2. Zakazu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia 2023/594, nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2023/594.

§ 11. [Zakaz przewozu przesyłek świeżego mięsa i produktów mięsnych]

1. Wprowadza się zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2023/594.

2. Zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2023/594, nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2023/594.

§ 12. [Zakaz przemieszczania dzikich świń]

1. Wprowadza się zakaz, o którym mowa w art. 48 rozporządzenia 2023/594.

2. Każdy dzik odstrzelony na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:

1) punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub

2) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

3. Tusze, narządy wewnętrzne, wszystkie części ciała i skóry dzików odstrzelonych na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III mogą opuścić punkty i zakłady, o których mowa w ust. 2, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

4. W punktach i zakładach, o których mowa w ust. 2, tusze, narządy wewnętrzne, wszystkie części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, narządów wewnętrznych, części ciała i skór dzików z surowcami lub innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

§ 13. [Zakaz przemieszczania mięsa oraz produktów mięsnych pozyskanych z dzikich świń]

1. Wprowadza się zakazy, o których mowa w art. 49 rozporządzenia 2023/594.

2. Zakazów, o których mowa w art. 49 rozporządzenia 2023/594, nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 51, art. 52 i art. 54 rozporządzenia 2023/594.

§ 14. [Pobranie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń]

1. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń:

1) z każdego dzika padłego lub odstrzelonego na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III lub dostarczonego do punktów lub zakładów, o których mowa w § 12 ust. 2, położonych na tych obszarach;

2) w gospodarstwach położonych na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III od świń chorych lub ze świń padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.

2. Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III.

§ 15. [Brak wymogu wystawienia świadectwa zdrowia co do stanu zdrowia świń]

W przypadku, o którym mowa w art. 21 akapit pierwszy we wprowadzeniu do wyliczenia rozporządzenia 2023/594, nie jest wymagane wystawienie świadectwa zdrowia zwierząt określonego w art. 21 akapit pierwszy lit. b rozporządzenia 2023/594, jeżeli przesyłki, o których mowa w art. 21 akapit pierwszy we wprowadzeniu do wyliczenia rozporządzenia 2023/594, są przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 16. [Brak wymogu wystawienia świadectwa zdrowia co do stanu zdrowia dzikich świń]

W przypadku, o którym mowa w art. 55 akapit pierwszy we wprowadzeniu do wyliczenia rozporządzenia 2023/594, nie jest wymagane wystawienie świadectwa zdrowia zwierząt określonego w art. 55 akapit pierwszy lit. b rozporządzenia 2023/594, jeżeli przesyłki, o których mowa w art. 55 akapit pierwszy we wprowadzeniu do wyliczenia rozporządzenia 2023/594, są przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 17. [Zakres obowiązków Głównego Lekarza Weterynarii]

Główny Lekarz Weterynarii wykonuje zadania lub czynności:

1) właściwego organu państwa członkowskiego określone w art. 25 ust. 2 lit. d pkt (ii) i ust. 3, art. 26 ust. 1, art. 34 ust. 2 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia 2023/594;

2) państwa członkowskiego określone w art. 56 ust. 1 i 5 rozporządzenia 2023/594.

§ 18. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1485 oraz z 2023 r. poz. 866).

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz. Urz. UE L 79 z 17.03.2023, str. 65, Dz. Urz. UE L 105 z 20.04.2023, str. 9, Dz. Urz. UE L 112 z 27.04.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 126 z 12.05.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 128 z 15.05.2023, str. 11, Dz. Urz. UE L 144 z 05.06.2023, str. 14, Dz. Urz. UE L 161 z 27.06.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 170 z 05.07.2023, str. 3, Dz. Urz. UE L 182 z 19.07.2023, str. 150, Dz. Urz. UE L 195 z 03.08.2023, str. 4, Dz. Urz. UE L 206 z 21.08.2023, str. 10, Dz. Urz. UE L 216 z 01.09.2023, str. 39, Dz. Urz. UE L 233 z 21.09.2023, str. 27, Dz. Urz. UE L 2023/2396 z 03.10.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2213 z 18.10.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2421 z 25.10.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2469 z 03.11.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2708 z 29.11.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2894 z 20.12.2023, Dz. Urz. UE L 2024/413 z 26.01.2024, Dz. Urz. UE L 2024/483 z 06.02.2024, Dz. Urz. UE L 2024/760 z 26.02.2024, Dz. Urz. UE L 2024/808 z 01.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/870 z 14.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/968 z 22.03.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1171 z 17.04.2024).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 33, Dz. Urz. UE L 216 z 14.08.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 130 z 28.05.2018, str. 11, Dz. Urz. UE L 294 z 21.11.2018, str. 44 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 105 z 20.04.2023, str. 9, Dz. Urz. UE L 112 z 27.04.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 126 z 12.05.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 128 z 15.05.2023, str. 11, Dz. Urz. UE L 144 z 05.06.2023, str. 14, Dz. Urz. UE L 161 z 27.06.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 170 z 05.07.2023, str. 3, Dz. Urz. UE L 182 z 19.07.2023, str. 150, Dz. Urz. UE L 195 z 03.08.2023, str. 4, Dz. Urz. UE L 206 z 21.08.2023, str. 10, Dz. Urz. UE L 216 z 01.09.2023, str. 39, Dz. Urz. UE L 233 z 21.09.2023, str. 27, Dz. Urz. UE L 2023/2396 z 03.10.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2213 z 18.10.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2421 z 25.10.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2469 z 03.11.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2708 z 29.11.2023, Dz. Urz. UE L 2023/2894 z 20.12.2023, Dz. Urz. UE L 2024/413 z 26.01.2024, Dz. Urz. UE L 2024/483 z 06.02.2024, Dz. Urz. UE L 2024/760 z 26.02.2024, Dz. Urz. UE L 2024/808 z 01.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/870 z 14.03.2024, Dz. Urz. UE L 2024/968 z 22.03.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1171 z 17.04.2024.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 325 z 16.12.2019, str. 183, Dz. Urz. UE L 427 z 17.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 339 z 24.09.2021, str. 84 oraz Dz. Urz. UE L 325 z 20.12.2022, str. 58.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-30
  • Data wejścia w życie: 2024-05-22
  • Data obowiązywania: 2024-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA