REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 680

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 446), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1396).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1396), które stanowią:

„§ 2. Posiadany przez funkcjonariusza Straży Granicznej znak identyfikacyjny funkcjonariusza Straży Granicznej wydany przez Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowuje ważność.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 680)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaj i wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanej dalej „legitymacją”;

2) rodzaj i wzór znaku identyfikacyjnego funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej „znakiem”;

3) szczegółowy sposób posługiwania się legitymacją i znakiem przez funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;

4) sposób dokonywania zmian w legitymacji;

5) podmioty właściwe w sprawach wydawania legitymacji i znaku.

§ 2. 1. Wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Straży Granicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. W legitymacji umieszcza się:

1) aktualny wizerunek twarzy funkcjonariusza, zintegrowany z podłożem, który pokazuje osobę w taki sposób, aby twarz zajmowała 70–80 % pola przeznaczonego na wizerunek funkcjonariusza, sporządzony na podstawie zdjęcia o dobrej ostrości wykonanego na jednolitym, jasnym tle, przedstawiającego osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

2) termin ważności legitymacji, nie dłuższy niż 4 lata;

3) stopień służbowy, imię i nazwisko funkcjonariusza;

4) nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę;

5) numer ewidencyjny funkcjonariusza – składający się z pięciu cyfr i dwóch liter;

6) numer legitymacji.

§ 3. 1. Wzór znaku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Na znaku umieszcza się numer ewidencyjny funkcjonariusza, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5.

§ 4. 1. Funkcjonariusz posługuje się legitymacją i znakiem, jeżeli został mu wydany, podczas wykonywania obowiązków służbowych w celu potwierdzenia tożsamości funkcjonariusza i jego uprawnień wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”.

2. Funkcjonariusz, okazując legitymację lub znak, czyni to z zachowaniem wymogów określonych w art. 66 ust. 1 i 2 ustawy oraz przepisów w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy, bez przekazywania legitymacji lub znaku do rąk osoby, której legitymacja lub znak są okazywane.

3. Funkcjonariusz podczas wykonywania czynności służbowych nosi legitymację i znak przy sobie, z wyłączeniem przypadków uzasadnionych charakterem wykonywanych czynności.

4. Funkcjonariusz umundurowany nosi znak przypięty po prawej stronie na wysokości piersi. Szczegółowy sposób noszenia znaku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Funkcjonariusz:

1) dba o należyty stan legitymacji i znaku, w szczególności chroni je przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

2) chroni legitymację i znak przed nieuprawnionym użyciem przez inną osobę;

3) nie wywozi legitymacji ani znaku za granicę, z zastrzeżeniem § 6.

2. Przesyłanie legitymacji i znaku może odbywać się za pośrednictwem przewoźnika, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne, z wyłączeniem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467).

§ 6. 1. Funkcjonariusz może wywozić legitymację lub znak za granicę:

1) na okres nie dłuższy niż 3 dni, jeżeli wyjazd następuje do państw obszaru Schengen;

2) jeżeli uzyskał zgodę właściwego przełożonego;

3) gdy, w myśl odrębnych przepisów regulujących sposób wykonywania określonych czynności służbowych poza granicą, posiadanie przez funkcjonariusza legitymacji stanowi jeden z warunków dopuszczających wykonywanie tych czynności;

4) do miejsca zamieszkania, gdy miejsce to znajduje się na terenie kraju należącego do państw obszaru Schengen, o ile właściwy przełożony nie zastrzeże inaczej, informując funkcjonariusza o przyczynach podjętego rozstrzygnięcia.

2. O wywożeniu legitymacji lub znaku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, funkcjonariusz informuje pisemnie właściwego przełożonego, potwierdzając, że w miejscu zamieszkania ma możliwość zabezpieczenia legitymacji lub znaku przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym użyciem przez inną osobę.

§ 7. 1. Funkcjonariusz deponuje legitymację i znak:

1) na czas wyjazdu za granicę w przypadkach innych niż określone w § 6 ust. 1;

2) na czas korzystania z urlopu bezpłatnego albo urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.

2. Funkcjonariusz może deponować legitymację i znak w każdym przypadku, gdy poza wykonywaniem obowiązków służbowych nie ma możliwości ich zabezpieczenia przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym użyciem przez inną osobę.

3. Deponowania dokonuje się w:

1) jednostce organizacyjnej Straży Granicznej na czas wyjazdu za granicę oraz w przypadku określonym w ust. 2;

2) jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę w przypadku korzystania z urlopów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli jednokrotny okres deponowania nie przekracza 30 dni kalendarzowych;

3) komórce właściwej do spraw kadr jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę, zwanej dalej „komórką kadrową”, w przypadku korzystania z urlopów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli jednokrotny okres deponowania przekracza 30 dni kalendarzowych.

4. Legitymacja i znak zdeponowane w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę, po upływie 30 dni kalendarzowych podlegają przekazaniu do depozytu komórki kadrowej, o ile właściwy przełożony albo upoważniona przez niego osoba nie wyrażą zgody na dalsze deponowanie ich w dotychczasowym miejscu.

§ 8. 1. Funkcjonariusz niezwłocznie zdaje legitymację lub znak komórce kadrowej w przypadku:

1) wymiany z powodu:

a) zmiany danych podlegających wpisaniu do legitymacji,

b) uszkodzenia lub zniszczenia,

c) upływu okresu ważności legitymacji;

2) zawieszenia w czynnościach służbowych;

3) zwolnienia ze służby.

2. Legitymację i znak zdane w związku z zawieszeniem w czynnościach służbowych zwraca się funkcjonariuszowi po ustaniu albo uchyleniu zawieszenia w czynnościach służbowych, o ile nie występują przypadki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.

3. Legitymację i znak uznaje się za zdane, jeżeli przypadki, o których mowa w ust. 1, wystąpią w czasie deponowania legitymacji i znaku.

4. W przypadku wygaśnięcia stosunku służbowego funkcjonariusza zwrotu legitymacji i znaku dokonuje członek jego rodziny lub bezpośredni przełożony.

§ 9. Legitymacja i znak utracone lub niezwrócone podlegają unieważnieniu.

§ 10. Zmiany danych zawartych w legitymacji dokonuje się przez wymianę legitymacji.

§ 11. 1. W przypadku utraty legitymacji lub znaku funkcjonariusz niezwłocznie zawiadamia o tym pisemnie drogą służbową właściwego przełożonego, podając w szczególności datę i okoliczności utraty legitymacji lub znaku.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy przełożony zarządza czynności w sprawie ustalenia okoliczności utraty legitymacji lub znaku.

3. W razie odzyskania utraconej legitymacji lub znaku funkcjonariusz niezwłocznie zdaje je oraz pisemnie informuje właściwego przełożonego o zaistniałym fakcie, podając datę i okoliczności odzyskania legitymacji lub znaku.

§ 12. 1. Organem właściwym do wydawania legitymacji jest Komendant Główny Straży Granicznej.

2. (uchylony).

§ 13. 1.2) Znak wydaje Komendant Główny Straży Granicznej, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej funkcjonariuszom pełniącym służbę odpowiednio w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Wyższej Szkole Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku Straży Granicznej i ośrodku szkolenia Straży Granicznej.

2. (uchylony).

§ 14. Posiadane przez funkcjonariusza w dniu wejścia w życie rozporządzenia legitymacja i znak zachowują ważność, z tym że legitymacja zachowuje ważność do czasu upływu terminu jej ważności.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1019, z późn. zm.3)).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 21 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 680)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ 

image

image

awers

rewers

OPIS LEGITYMACJI

Legitymacja ma formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,60 × 53,98 mm (ID-1) wykonanej z poliwęglanu, spersonalizowanej metodą grawerunku laserowego, składającej się z następujących elementów:

1) twardej strony poliwęglanowej, z podłożem z wielowarstwowej struktury laminatu niewykazującym luminescencji w promieniowaniu UV;

2) układu elektronicznego w technice RFiD umieszczonego w warstwach laminatu;

3) tła reliefowego, zadruku techniką offsetową w technice druku irysowego w kolorze jasnozielonym i oliwkowym;

4) mikrodruków;

5) elementu graficznego wydrukowanego farbą optycznie zmienną;

6) tłoczenia powierzchni z liniami z mikrodrukiem;

7) hologramu transparentnego DOVID w obrębie wizerunku posiadacza legitymacji;

8) nadruków farbami aktywnymi w promieniowaniu UV;

9) wizerunku posiadacza legitymacji grawerowanego laserowo oraz jego danych personalnych;

10) numeru legitymacji oraz numeru ewidencyjnego funkcjonariusza, grawerowanych laserowo;

11) powtórzonego na rewersie legitymacji wizerunku posiadacza legitymacji grawerowanego laserowo.

Awers:

1) w górnej części legitymacji w lewym górnym rogu znajdują się napisy wykonane w technice druku offsetowego: napis „STRAŻ GRANICZNA” wykonany farbą optycznie zmienną w odcieniu zielonym, poniżej napis w kolorze czarnym „POLISH BORDER GUARD”, w prawym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a pod wizerunkiem orła znak graficzny Straży Granicznej oraz napisy w kolorze czarnym:

a) „NR LEGITYMACJI / ID CARD”,

b) „WAŻNA DO / VALID TO”;

2) po lewej stronie znajduje się prostokątne białe pole przeznaczone na wizerunek funkcjonariusza;

3) pod miejscem przeznaczonym na wizerunek funkcjonariusza znajdują się napisy w kolorze czarnym wykonane w technice druku offsetowego:

a) „STOPIEŃ / RANK”,

b) „IMIĘ / FIRST NAME”,

c) „NAZWISKO / SURNAME”.

Rewers:

W kolejności od góry wyśrodkowane napisy w kolorze czarnym wykonane w technice druku offsetowego:

1) „jednostka organizacyjna”;

2) „nr ewidencyjny funkcjonariusza”;

3) „Funkcjonariusz, wykonując zadania służbowe, ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia pomocy w zakresie obowiązujących przepisów prawa.”;

4) z lewej strony w giloszu bez wydzielonego miejsca powtórzony wizerunek posiadacza legitymacji;

5) „KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ”;

6) „organ wydający”;

7) „W przypadku znalezienia legitymacji należy zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub Policji.”.

OKŁADKA LEGITYMACJI

image image

Okładka legitymacji ma kształt prostokąta o wymiarach zewnętrznych 236 × 80 mm z wszytą w środku dodatkową kieszenią wykonaną (z dwóch stron) z przezroczystego tworzywa sztucznego, przeznaczoną do noszenia legitymacji.

Okładka legitymacji jest wykonana z jednolitego kawałka (bez sztukowania) gładkiej skóry w kolorze czarnym.

Na zewnętrznych stronach okładki legitymacji z jednej strony jest naszyta kieszeń wykonana ze skóry z dwoma otworami do przykręcenia znaku, z drugiej strony jest wszyty metalowy klips w kolorze czarnym umożliwiający zakładanie i bezpieczne noszenie okładki.

Wewnątrz okładki są naszyte (po przeciwległych stronach) dwie kieszenie - jedna jest wykonana ze skóry, druga z przezroczystego tworzywa sztucznego.

Na kieszeni, na której jest przykręcany znak, znajduje się tłoczenie wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczonego na tle słupa granicznego, a pod spodem umieszczony jest tłoczony napis „STRAŻ GRANICZNA”. Na grzbiecie okładki legitymacji są wykonane dwa otwory na metalowy łańcuszek kulkowy w kolorze srebrnym.

Załącznik nr 2

WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ

image

Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB NOSZENIA PRZEZ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO

1. Funkcjonariusz umundurowany pełniący służbę graniczną lub wykonujący czynności administracyjno-porządkowe nosi znak w sposób następujący:

1) użytkujący umundurowanie typu Wojsk Lądowych - na prawej górnej kieszeni (na pasku skórzanym podpiętym pod klapkę do guzika tej kieszeni): kurtki munduru wyjściowego, bluzy olimpijki, bluzy polowej, koszuli koloru białego z krótkimi rękawami, koszuli koloru khaki z krótkimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru khaki z długimi rękawami i naramiennikami, koszuli polowej z krótkimi rękawami, kurtki służbowej Straży Granicznej koloru khaki z podpinką i kurtki polowej;

2) użytkujący umundurowanie typu Marynarki Wojennej - na kurtce munduru wyjściowego w odległości 20 mm ponad pierwszym od góry guzikiem, symetrycznie między klapą kurtki a wszyciem prawego rękawa oraz na prawej górnej kieszeni (na pasku skórzanym podpiętym pod klapkę do guzika tej kieszeni): bluzy olimpijki, bluzy polowej, koszuli koloru białego z krótkimi rękawami, koszuli koloru białego z długimi rękawami i na- ramiennikami, koszuli koloru granatowego z krótkimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru granatowego z długimi rękawami i naramiennikami, koszuli polowej z krótkimi rękawami i kurtki polowej;

3) użytkujący umundurowanie typu Sił Powietrznych - na prawej górnej kieszeni (na pasku skórzanym podpiętym pod klapkę do guzika tej kieszeni): kurtki munduru wyjściowego, bluzy olimpijki, bluzy polowej, koszuli koloru białego z krótkimi rękawami, koszuli koloru niebieskiego z krótkimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru niebieskiego z długimi rękawami i naramiennikami, koszuli polowej z krótkimi rękawami i kurtki polowej.

2. Funkcjonariusz nieumundurowany w czasie wykonywania zadań służbowych nosi znak w sposób zabezpieczający go przed utratą.


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1396), które weszło w życie z dniem 1 października 2023 r.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 2664, z 2007 r. poz. 121, z 2008 r. poz. 280 oraz z 2013 r. poz. 1706.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-02
  • Data wejścia w życie: 2024-05-02
  • Data obowiązywania: 2024-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA