REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 689

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 322 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, o których mowa w art. 318 i art. 320 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzór umowy, o której mowa w art. 318 ust. 2 i art. 320 ust. 2 ustawy;

3) sposób i tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 320 ust. 1 ustawy;

4) sposób i tryb naliczania oraz dokonywania zwrotu kosztów, o których mowa w art. 321 ust. 2 ustawy, i kosztów świadczeń, o których mowa w art. 318 ust. 4 pkt 2 i art. 321 ust. 3 ustawy.

§ 2. [Kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych]

Kwalifikacjami przydatnymi w Siłach Zbrojnych, o których mowa w art. 318 i w art. 320 ustawy, są następujące kwalifikacje wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475):

1) 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych, w tym posiadający zaświadczenie ADR do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach oraz kierowcy posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do przewozu materiałów niebezpiecznych;

2) 833101 Kierowca autobusu;

3) 833190 Pozostali kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów;

4) 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych;

5) 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;

6) 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni;

7) 7541 Nurkowie;

8) 315314 Skoczek spadochronowy;

9) 325601 Ratownik medyczny;

10) 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany;

11) 351103 Technik teleinformatyk;

12) 351301 Operator sieci komputerowych;

13) 215303 Inżynier teleinformatyk;

14) 252302 Inżynier systemów i sieci komputerowych;

15) 315214 Technik nawigator morski;

16) 315302 Nawigator lotniczy;

17) 315390 Pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny, w tym pilot bezzałogowego statku powietrznego;

18) 315104 Stermotorzysta żeglugi śródlądowej;

19) 264304 Tłumacz;

20) 264305 Tłumacz przysięgły;

21) 264310 Tłumacz języka migowego.

§ 3. [Wzór umowy]

Wzór umowy, o której mowa:

1) w art. 318 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) w art. 320 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Ekwiwalent pieniężny]

Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 320 ust. 1 ustawy, nalicza szef wojskowego centrum rekrutacji na wniosek żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową, zwanego dalej „żołnierzem OT”, na podstawie przedstawionych przez niego rachunków, w wysokości poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, jednak w kwocie nie wyższej niż kwota ustalona w umowie, o której mowa w art. 320 ust. 2 ustawy.

§ 5. [Zrewaloryzowany ekwiwalent pieniężny]

Zrewaloryzowany ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 320 ust. 1 ustawy, szef wojskowego centrum rekrutacji nalicza i wypłaca na wskazany przez żołnierza OT rachunek płatniczy, za pośrednictwem jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje wojskowe centrum rekrutacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 6. [Zwrot kosztów świadczeń]

1. Zwrot kosztów świadczeń, o których mowa w art. 318 ust. 4 pkt 2 i art. 321 ust. 3 pkt 2, przysługuje pracodawcy na jego wniosek, po przedstawieniu przez niego szefowi wojskowego centrum rekrutacji naliczenia kwot wydatków poniesionych na wynagrodzenia osoby przeznaczonej do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza OT, którzy zostali skierowani na kurs lub szkolenie specjalistyczne.

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, pracodawca dołącza rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz kopię umowy o pracę zawartej z osobą przeznaczoną do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej lub żołnierzem OT, którzy zostali skierowani na kurs lub szkolenie specjalistyczne.

3. Zwrotu kosztów związanych z realizacją kursu lub szkolenia specjalistycznego szef wojskowego centrum rekrutacji dokonuje w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, za pośrednictwem jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje wojskowe centrum rekrutacji.

§ 7. [Naliczenie i zwrot kosztów]

Naliczenie i zwrot kosztów, o których mowa w art. 321 ust. 2 ustawy, następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez żołnierza OT wezwania szefa wojskowego centrum rekrutacji, które określa kwotę podlegającą zwrotowi oraz wskazuje numer i nazwę posiadacza rachunku płatniczego, na który żołnierz OT ma dokonać wpłaty.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem:

1) Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 752), które utraciło moc z dniem 23 kwietnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248);

2) Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 291), które utraciło moc z dniem 23 kwietnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Załącznik 1. [WZÓR - UMOWA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 689)

Załącznik nr 1

WZÓR - UMOWA


Załącznik 2. [WZÓR - UMOWA]

Załącznik nr 2

WZÓR - UMOWA


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-06
  • Data wejścia w życie: 2024-05-21
  • Data obowiązywania: 2024-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA