REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 690

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2b dodaje się § 2c w brzmieniu:

„§ 2c. 1. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość limitu środków, ustaloną według stanu na dzień 21 września 2023 r., niezwłocznie informuje się o tym w formie pisemnej.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się w trybie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania wymienionego w ust. 1, z tym że podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy wzywa się do zawarcia umowy, jeżeli są spełnione warunki przyznania tej pomocy, w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym okaże się, że w ramach wysokości limitu środków, o której mowa w ust. 1, jest możliwe przyznanie pomocy na operacje objęte tymi wnioskami.

3. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy informuje się o odmowie przyznania tej pomocy, w przypadku gdy nie zostały wezwane do zawarcia umowy zgodnie z ust. 2, nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów do spraw wszczętych i niezakończonych]

Do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1719, z 2017 r. poz. 1091 i 1936, z 2018 r. poz. 1297, z 2019 r. poz. 872, z 2020 r. poz. 60, 1073 i 1588, z 2021 r. poz. 567 i 1807, z 2022 r. poz. 922 i 2210 oraz z 2023 r. poz. 157, 1553 i 1934.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 690)

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ

I. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodnościekowa - środki z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI)

dolnośląskie

61 911 299

25 151 418

kujawsko-pomorskie

69 820 250

28 247 711

lubuskie

49 286 231

20 435 527

łódzkie

72 630 307

29 152 780

mazowieckie

116 488 778

46 587 286

opolskie

44 111 690

18 149 035

podkarpackie

81 624 082

33 963 943

podlaskie

73 712 852

29 867 309

pomorskie

59 034 272

24 008 172

śląskie

58 776 991

24 484 524

warmińsko-mazurskie

77 911 531

31 582 179

wielkopolskie

98 095 946

39 441 997

zachodniopomorskie

65 895 266

26 771 017


Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów
Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa lub
budowa lub modernizacja dróg lokalnych, lub ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, lub inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, lub kształtowanie przestrzeni
publicznej
Wysokość limitów
środków w euro na operacje typu gospodarka
wodno-ściekowa - środki z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI)

lubelskie

3 829 166

95 822 515

40 585 243

małopolskie

1 302 120

81 686 544

34 535 565


Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa lub budowa lub modernizacja dróg lokalnych, lub ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, lub kształtowanie przestrzeni publicznej

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa - środki z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI)

świętokrzyskie

1 185 520

9 969 764

45 853 734

23 388 913

II. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania współpraca:

1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie i pozostałe

148 644 108

2) na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie i pozostałe

15 000 000

III. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:

1) modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji prosiąt albo w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego, albo w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego, albo z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu

Wysokość limitów środków w euro na operacje związane z nawadnianiem

Wysokość limitów środków w euro w obszarze zielona energia w gospodarstwie

mazowieckie i pozostałe

2 205 639 157

10 000 000

80 000 000

2) inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

Wysokość limitów środków w euro - środki z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI)

mazowieckie i pozostałe

85 338 894

42 000 000

3) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie i pozostałe

94 798 335

B. wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa na operacje typu:

1) scalanie gruntów

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

dolnośląskie

35 882 845

kujawsko-pomorskie

0

lubelskie

82 153 971

lubuskie

5 765 090

łódzkie

4 536 768

małopolskie

41 625 365

mazowieckie

14 915 907

opolskie

3 093 767

podkarpackie

112 372 703

podlaskie

54 848 362

pomorskie

10 263 225

śląskie

38 025 607

świętokrzyskie

13 400 980

warmińsko-mazurskie

0

wielkopolskie

6 095 922

zachodniopomorskie

0

2) zarządzanie zasobami wodnymi w zakresie:

a) budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie i pozostałe

31 916 521

b) budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

dolnośląskie

4 493 846

kujawsko-pomorskie

5 047 066

lubelskie

7 251 434

lubuskie

3 651 250

łódzkie

5 208 776

małopolskie

6 170 527

mazowieckie

8 323 829

opolskie

3 242 719

podkarpackie

6 068 395

podlaskie

5 336 442

pomorskie

4 289 580

śląskie

4 374 691

świętokrzyskie

4 178 937

warmińsko-mazurskie

5 642 841

wielkopolskie

7 047 168

zachodniopomorskie

4 783 223

C. wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie i pozostałe

8 979 648

D. pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie i pozostałe

759 171 231

E. wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

Wysokość limitów środków w euro - środki z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI)

mazowieckie i pozostałe

551 587 793

99 990 000

F. płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie i pozostałe

2 396 857

G. wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące:

1) zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie i pozostałe

59 356 436

2) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny, lub wykonania robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie i pozostałe

35 110 090

H. pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie i pozostałe

969 252 603

I. pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie i pozostałe

699 477 347

IV. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo na inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo na inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

mazowieckie i pozostałe

698 082 714

20 248 261

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA