REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 692

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b ust. 10c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji A2.2.1 „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym” wskazanej w komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanej dalej „pomocą finansową”.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) efektywności energetycznej - należy przez to rozumieć efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 651/2014”;

2) efektywnym gospodarowaniu zasobami - należy przez to rozumieć efektywne gospodarowanie zasobami w rozumieniu art. 2 pkt 128a rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

3) MŚP - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

4) ochronie środowiska - należy przez to rozumieć ochronę środowiska w rozumieniu art. 2 pkt 101 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

5) przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie w rozumieniu art. 14la pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324), związane z gospodarką o obiegu zamkniętym.

§ 3. [Cel udzielenia pomocy finansowej]

1. Pomoc finansowa jest udzielana na:

1) poprawę zarządzania surowcami wtórnymi,

2) zwiększenie efektywności energetycznej,

3) zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów,

4) redukcję emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych i operacyjnych

- w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

2. Pomoc finansowa może być udzielona MŚP, który prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru albo ewidencji.

3. Pomoc finansowa jest udzielana jako:

1) pomoc publiczna, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji nr 651/2014, przeznaczona na:

a) regionalną pomoc inwestycyjną,

b) pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP,

c) pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności,

d) pomoc inwestycyjną na:

- ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności,

- środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach,

- efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

2) pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 2023/2831”.

4. Pomoc finansowa jest udzielana na jedno lub kilka jej przeznaczeń, o których mowa w ust. 1.

§ 4. [Wyłączenie stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia]

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i 6 oraz art. 13 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 5. [Ograniczenie w udzieleniu pomocy publicznej]

Pomoc publiczna nie może zostać udzielona lub wypłacona MŚP, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc publiczną przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 6. [Wniosek o przyznanie pomocy publicznej]

1. Pomoc publiczna może zostać udzielona, jeżeli MŚP złożył wniosek o jej przyznanie przed rozpoczęciem prac nad projektem, zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia Komisji nr 651/2014. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera informacje określone w art. 6 ust. 2 zdanie drugie tego rozporządzenia.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy MŚP dołącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

§ 7. [Kumulacja pomocy publicznej]

1. Pomoc publiczna podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna przekraczająca kwoty określone w art. 4 ust. 1 lit. a, d, l oraz s rozporządzenia Komisji nr 651/2014 stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

§ 8. [Ograniczenie w udzieleniu pomocy de minimis]

1. Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 rozporządzenia Komisji nr 2023/2831.

2. Pomoc de minimis jest udzielana na podstawie wniosku, do którego dołącza się zaświadczenia albo oświadczenia i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorstwu w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 2023/2831 określa się na podstawie art. 3 ust. 2-9 tego rozporządzenia.

4. Pomoc de minimis podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji nr 2023/2831.

§ 9. [Koszty kwalifikowalne pomocy finansowej]

Kosztami kwalifikowalnymi pomocy finansowej są koszty poniesione:

1) po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej do dnia wskazanego w umowie o udzielenie pomocy finansowej, z wyłączeniem kosztów objętych pomocą de minimis;

2) na realizację przedsięwzięcia i niezbędne do osiągnięcia jego celów.

§ 10. [Konieczność utrzymania przedsięwzięcia objętego pomocą na danym obszarze]

Przedsięwzięcie objęte pomocą, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 lit. d, musi być utrzymane na danym obszarze przez co najmniej trzy lata od dnia zakończenia jego realizacji. Nie wyklucza to wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętów, pod warunkiem że przedsięwzięcie zostanie utrzymane na danym obszarze przez minimalny okres.

§ 11. [Termin udzielania pomocy finansowej]

Pomoc finansowa jest udzielana do dnia 31 sierpnia 2026 r.

Rozdział 2

Regionalna pomoc inwestycyjna

§ 12. [Regionalna pomoc inwestycyjna]

Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana na inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 lit. a rozporządzenia Komisji nr 651/2014, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 14 ust. 5, ust. 7 zdanie drugie i ust. 16 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 13. [Koszty kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej]

1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej są koszty zakupu:

1) nowych środków trwałych;

2) robót i materiałów budowlanych niezbędnych do używania środków, o których mowa w pkt 1;

3) wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które będą:

a) nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z MŚP otrzymującym pomoc,

b) wykorzystywane wyłącznie przez MŚP otrzymującego pomoc,

c) podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

d) stanowić aktywa MŚP otrzymującego pomoc i pozostaną związane z przedsięwzięciem, na który przyznano tę pomoc, przez co najmniej trzy lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

2. Kosztami kwalifikowalnymi regionalnej pomocy inwestycyjnej są koszty zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, w wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

§ 14. [Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych]

1. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2, określa się zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy ustaloną w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. W przypadku MŚP za koszty kwalifikowalne uznaje się 100 % kosztów wartości niematerialnych i prawnych.

3. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

Rozdział 3

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

§ 15. [Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP]

1. Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP jest udzielana, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 18 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

§ 16. [Intensywność pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP]

Intensywność pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 4

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

§ 17. [Koszty kwalifikowalne w ramach pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności]

Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności są koszty:

1) uzyskania, walidacji i obrony patentów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych;

2) usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

3) usług wsparcia innowacji w zakresie znakowania, testowania lub certyfikacji.

§ 18. [Intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności]

1. Intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

2. W przypadku usług, o których mowa w § 17 pkt 2 i 3, intensywność pomocy zwiększa się na zasadach określonych w art. 28 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

Rozdział 5

Pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności

§ 19. [Pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności]

1. Pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności, jest udzielana na warunkach określonych w art. 36 ust. 1a zdanie trzecie, ust. 1b, ust. 2-2b i ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności, nie jest udzielana w przypadkach określonych w art. 36 ust. 1a zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia Komisji nr 651/2014, a także na infrastrukturę dedykowaną i magazynowanie, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. sa rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 20. [Koszty kwalifikowalne w ramach pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności]

Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności, są koszty określone zgodnie z art. 36 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, z zastrzeżeniem § 22.

§ 21. [Intensywność pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności]

1. Intensywność pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności, nie przekracza intensywności określonych w art. 36 ust. 5 i 6 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się:

1) w przypadku pomocy na rzecz:

a) średniego przedsiębiorcy - o 10 punktów procentowych,

b) mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy - o 20 punktów procentowych;

2) w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze:

a) województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola - o 5 punktów procentowych,

b) województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego obejmującego podregiony: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki i żyrardowski - o 15 punktów procentowych.

§ 22. [Określenie kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności]

Koszty kwalifikowalne, o których mowa w § 20, można określić również zgodnie z art. 36 ust. 11 zdanie pierwsze rozporządzenia Komisji nr 651/2014. W takim przypadku kosztami kwalifikowalnymi są koszty inwestycji bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, a mające zastosowanie poziomy intensywności pomocy określone w § 21 zmniejsza się o 50 %.

Rozdział 6

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach

§ 23. [Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach]

1. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach jest udzielana na realizację inwestycji umożliwiającej osiągnięcie wyższego poziomu tej efektywności w prowadzonej przez MŚP działalności gospodarczej, w tym na realizację inwestycji, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach nie jest udzielana w przypadkach określonych w art. 38 ust. 2 zdanie pierwsze oraz ust. 2a i 2b rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 24. [Koszty kwalifikowalne w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach]

Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach są koszty określone zgodnie z art. 38 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, z zastrzeżeniem § 26.

§ 25. [Intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach]

1. Intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach nie przekracza w przypadku pomocy na rzecz:

1) średniego przedsiębiorcy - 40 % kosztów kwalifikowalnych;

2) mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy - 50 % kosztów kwalifikowalnych.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się na zasadach określonych w § 21 ust. 2 pkt 2.

§ 26. [Określenie kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach]

Koszty kwalifikowalne, o których mowa w § 24, można określić również zgodnie z art. 38 ust. 8 zdanie pierwsze rozporządzenia Komisji nr 651/2014. W takim przypadku kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty inwestycji bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, a mające zastosowanie poziomy intensywności pomocy określone w § 25 zmniejsza się o 50 %.

Rozdział 7

Pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

§ 27. [Pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym]

1. Pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest udzielana na warunkach określonych w art. 47 ust. 2, 4 i 5 oraz ust. 10 zdanie drugie rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym nie jest udzielana w przypadkach określonych w art. 47 ust. 3 i 6 oraz ust. 10 zdanie pierwsze rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 28. [Koszty kwalifikowalne w ramach pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym]

Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym są koszty określone zgodnie z art. 47 ust. 7 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 29. [Intensywność pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym]

1. Intensywność pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym nie przekracza w przypadku pomocy na rzecz:

1) średniego przedsiębiorcy - 50 % kosztów kwalifikowalnych;

2) mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy - 60 % kosztów kwalifikowalnych.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się na zasadach określonych w § 21 ust. 2 pkt 2.

Rozdział 8

Pomoc de minimis

§ 30. [Pomoc de minimis]

1. Kosztami kwalifikowalnymi objętymi pomocą de minimis są koszty:

1) przygotowania studium wykonalności przedsięwzięcia zawierającego elementy określone w art. 2 pkt 87 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

2) ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o udzielenie pomocy finansowej;

3) usług doradczych lub eksperckich niezbędnych do potwierdzenia, że cel przedsięwzięcia został osiągnięty;

4) subskrypcji rozumianej jako odpłatny dostęp do oprogramowania, usługi lub produktu, która nie wiąże się z nabyciem praw własności intelektualnej;

5) promocji przedsięwzięcia lub rozwiązań, których przedsięwzięcie dotyczy - w wysokości nieprzekraczającej 2 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

2. Intensywność pomocy de minimis nie może przekroczyć 85 % kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 9

Tryb udzielania pomocy finansowej

§ 31. [Tryb udzielania pomocy finansowej]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela pomocy finansowej zgodnie z art. 14lza-14lzf ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Rozdział 10

Przepis końcowy

§ 32. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Technologii: K. Hetman


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2721).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-06
  • Data wejścia w życie: 2024-05-21
  • Data obowiązywania: 2024-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA