REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 698

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 750), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego (Dz. U. poz. 94).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego (Dz. U. poz. 94), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2023 r.”.

Minister Finansów: wz. J. Drop


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 698)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3, 4 i 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598 i 1723) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego niż określony w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz ten poziom;

2) szczegółowe warunki odnotowywania przez podmiot, o którym mowa w art. 65 ust. 7b ustawy, obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 321), a także zwalniania go z tego obciążenia;

3) przypadki, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz kwotą opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać.

§ 2. W przypadku:

1) przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, przez podmiot prowadzący skład podatkowy, posiadający zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego:

a) alkoholu etylowego objętego pozycją CN 2207, który jest:

- wyprodukowany w gorzelni rolniczej z surowców rolniczych jako nieoczyszczony alkohol etylowy oraz wyprowadzany ze składu podatkowego producenta i przemieszczany do składu podatkowego na terytorium kraju w celu dalszego przetworzenia przez jego odbiorcę lub

- alkoholem etylowym odwodnionym wyprodukowanym z surowców rolniczych, który w celu dalszego przetworzenia przez jego odbiorcę jako biopaliwo lub paliwo ciekłe jest wyprowadzany ze składu podatkowego i przemieszczany do innego składu podatkowego na terytorium kraju przez podmiot, który dokonał jego odwodnienia, zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy, prowadzący ten skład podatkowy,

b) (uchylona)2)

- stosuje się zabezpieczenie ryczałtowe złożone przez podmiot przemieszczający te wyroby w wysokości ustalonej na poziomie 15 % kwoty akcyzy, której pobór jest zawieszony, a w przypadku wyrobów akcyzowych objętych na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym zabezpieczeniem opłaty paliwowej, w wysokości 15 % kwoty akcyzy, której pobór jest zawieszony, powiększonej o 15 % kwoty opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty może powstać;

2) produkcji, magazynowania, wprowadzania do składu podatkowego lub przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 albo 15 ustawy, a także w przypadku wykonywania w odniesieniu do tych wyrobów czynności, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, 5 lub 6 ustawy, odpowiednio, przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę lub podmiot pośredniczący - stosuje się zabezpieczenie generalne na poziomie równym kwocie akcyzy obliczonej dla danego wyrobu akcyzowego według stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 albo 15 ustawy powiększonej o kwotę opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty może powstać w stosunku do tych wyrobów.

§ 3. Podmiot, o którym mowa w art. 65 ust. 7b ustawy, może odnotowywać obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, których obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, lub odnotowywać zwolnienie go z tego obciążenia, pod warunkiem że:

1) złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, przynajmniej raz w miesiącu, w terminie wyznaczonym przez tego naczelnika, pisemne oświadczenie o stanie wykorzystania zabezpieczenia generalnego, a na żądanie tego naczelnika, również dokumenty, na podstawie których dokonano obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, lub zwolnienia go z tego obciążenia;

2) kwota wolna zabezpieczenia generalnego nie jest mniejsza od kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, których obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, podlegających odnotowaniu.

§ 4. 1. Obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, nie odnotowuje się w przypadku awarii Systemu lub innych współdziałających z nim systemów teleinformatycznych, które zgodnie z ustawą służą do elektronicznego odnotowywania tego obciążenia - do czasu usunięcia awarii.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, których obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, odnotowuje się po usunięciu awarii.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.3)


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego (Dz. U. poz. 94), które weszło w życie z dniem 13 lutego 2023 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego (Dz. U. poz. 1059), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 1559).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-07
  • Data wejścia w życie: 2024-05-07
  • Data obowiązywania: 2024-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA