REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 702

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1974), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. poz. 619).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. poz. 619), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: A. Bodnar

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 1 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 702)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;

2) szczegółowy sposób posługiwania się legitymacją służbową i dokonywania w niej zmian;

3) podmioty właściwe do wydawania legitymacji służbowej.

§ 2. 1. Legitymacja służbowa funkcjonariusza zawiera:

1) aktualną i wyraźną fotografię funkcjonariusza w mundurze wyjściowym, z widocznym stopniem służbowym, bez sznura galowego, w koszuli wyjściowej, wykonaną na jednolitym jasnym tle, pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby zajmowała ona 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać funkcjonariusza z głową w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z naturalnym wyrazem twarzy, otwartymi oczami i zamkniętymi ustami;

2) alfagram o średnicy 15 mm przedstawiający odznakę Służby Więziennej;

3) numer seryjny blankietu legitymacji służbowej;

4) numer legitymacji służbowej;

5) stopień Służby Więziennej;

6) imię i nazwisko funkcjonariusza;

7) stanowisko służbowe i nazwę jednostki, w której funkcjonariusz na stałe pełni służbę;

8) termin ważności legitymacji służbowej, nie dłuższy niż 4 lata od dnia jej wystawienia;

9) nazwę organu wydającego legitymację służbową.

1a. W przypadku funkcjonariuszy pełniących służbę kandydacką w legitymacji służbowej w miejsce stanowiska służbowego wpisuje się wyrazy „służba kandydacka”.

2. Legitymacja służbowa ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 53,975 mm × 85,595 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego.

3. Legitymacja służbowa może zawierać:

1) elektroniczny układ zbliżeniowy służący do identyfikacji funkcjonariusza;

2) elektroniczny układ stykowy (chip) służący do uwierzytelnienia użytkownika w systemach informatycznych.

4. Funkcjonariusz okazujący legitymację służbową jest obowiązany czynić to w sposób umożliwiający odczytanie umieszczonych w niej danych, nie przekazując jej do rąk innej osoby, a także nie odstępując innej osobie.

5. Wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Funkcjonariusz posługuje się legitymacją służbową podczas wykonywania czynności służbowych, w taki sposób, aby była ona w należytym stanie. W szczególności powinien chronić legitymację służbową przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 4. Legitymację służbową wydaje oraz dokonuje w niej zmian:

1)1) Minister Sprawiedliwości - Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, Rektorowi-Komendantowi uczelni Służby Więziennej i Szefowi Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej;

2) Dyrektor Generalny Służby Więziennej:

a) zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,

b) dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej, komendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, ośrodka szkolenia Służby Więziennej i ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej, podległym bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej,

c) funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej;

3) dyrektor okręgowy Służby Więziennej:

a) zastępcy dyrektora okręgowego Służby Więziennej,

b) dyrektorowi zakładu karnego i aresztu śledczego oraz komendantowi ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej,

c) funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej;

4) dyrektor zakładu karnego i aresztu śledczego, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej albo komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej, odpowiednio:

a) zastępcy dyrektora zakładu karnego i aresztu śledczego, zastępcy komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępcy komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej oraz zastępcy komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej,

b) funkcjonariuszowi pełniącemu służbę, odpowiednio, w zakładzie karnym, areszcie śledczym, Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodku szkolenia Służby Więziennej albo ośrodku doskonalenia kadr Służby Więziennej;

5) Rektor-Komendant uczelni Służby Więziennej:

a) prorektorowi uczelni Służby Więziennej, będącemu funkcjonariuszem,

b) funkcjonariuszom pełniącym służbę w uczelni Służby Więziennej,

c) funkcjonariuszom pełniącym służbę kandydacką w uczelni Służby Więziennej;

6)2) Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej:

a) zastępcy Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej,

b) funkcjonariuszom pełniącym służbę w Inspektoracie Wewnętrznym Służby Więziennej.

§ 5. Posiadana przez funkcjonariusza w dniu wejścia w życie rozporządzenia legitymacja służbowa zachowuje moc do czasu upływu terminu jej ważności.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 października 2010 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 702)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

image

Opis:

Legitymacja służbowa:

- ma formę karty identyfikacyjnej formatu ID-1, zgodnie z normą ISO/IEC 7810,

- może zawierać układ elektroniczny zbliżeniowy, zgodnie ze standardem Mifare 4 k,

- może zawierać elektroniczny układ stykowy, tzw. chip, zgodnie ze standardem ISO 7816,

- jest personalizowana z wykorzystaniem druku termosublimacyjnego/termoretransferowego.

Awers:

1) kolory:

a) irys: czerwony, szary,

b) godło: żółty, szary,

c) logo w giloszu: szary,

d) teksty: black C;

2) wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła państwowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 155);

3) zróżnicowana wysokość pisma „SŁUŻBA WIĘZIENNA”;

4) w tle - oznaka Służby Więziennej w kształcie koła;

5) mikrodruki;

6) druk irysowy;

7) napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze czarnym: „MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI”, „SŁUŻBA WIĘZIENNA”, „LEGITYMACJA FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ”;

8) numer seryjny blankietu legitymacji.

Rewers:

1) kolory:

a) irys: czerwony, szary,

b) logo: granatowy,

c) teksty: black C;

2) pod napisem „Nr”, z lewej strony prostokątne białe pole z elementami giloszu na obrzeżu przeznaczone na fotografię funkcjonariusza do 35 mm długości legitymacji, która zostanie naniesiona w procesie personalizacji;

3) w prawym górnym rogu znak graficzny Służby Więziennej;

4) alfagram o średnicy 15 mm przedstawiający oznakę Służby Więziennej w kształcie koła;

5) mikrodruki oraz zniekształcenia w mikrodrukach;

6) gilosz mikrodrukowy aktywny w świetle UV;

7) zmienna grubość linii giloszowych;

8) druk irysowy;

9) napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze czarnym: „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA”, „Nr”, „STOPIEŃ”, „IMIĘ I NAZWISKO”, „STANOWISKO”, „JEDNOSTKA”, „JEST FUNKCONARIUSZEM SŁUŻBY WIĘZIENNEJ”, „WAŻNA DO DNIA”, „NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO”.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. poz. 619), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 listopada 2010 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. poz. 257), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. poz. 523 i 1228).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-08
  • Data wejścia w życie: 2024-05-08
  • Data obowiązywania: 2024-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA