REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 703

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1723), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. poz. 1797).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. poz. 1797), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 703)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 27 maja 2002 r.

w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podstawie wynagrodzenia, należy przez to rozumieć wysokość kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla funkcjonariuszy, odnoszącej się do funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi, któremu w ramach zadań wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych zlecono na piśmie wykonywanie obsługi codziennej powierzonego mu do prowadzenia sprzętu transportowego, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

1) 0,50 % podstawy wynagrodzenia - za obsługę codzienną autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub samochodu specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony;

2) 0,30 % podstawy wynagrodzenia - za obsługę codzienną łodzi motorowej.

2. Wykonywanie obsługi codziennej sprzętu transportowego użytkowanego przez kilku funkcjonariuszy spoczywa na funkcjonariuszu, który w danej dobie pierwszy rozpoczął jego użytkowanie, i z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie przysługuje tylko temu funkcjonariuszowi.

3. Łączna kwota dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie obsługi codziennej sprzętu transportowego nie może przekroczyć na dobę kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1, niezależnie od ilości funkcjonariuszy użytkujących daną jednostkę sprzętu.

4. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przysługuje funkcjonariuszowi otrzymującemu dodatek za służbę na morzu, określony w przepisach w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

§ 3. (uchylony).

§ 4. (uchylony).

§ 5. Funkcjonariuszowi posiadającemu ważne, wydane na podstawie odrębnych przepisów, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi agregatów prądotwórczych i elektrowni oświetleniowych, któremu zlecono na piśmie wykonywanie zadań wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych, polegających na konserwacji tego sprzętu, przysługuje miesięcznie dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości procentowej od podstawy wynagrodzenia:

1) do 4,35 % - za bieżącą konserwację agregatu prądotwórczego lub osprzętu elektrowni oświetleniowej w zależności od jej mocy;

2) do 75 % stawki przyjętej dla jednego urządzenia - za bieżącą konserwację każdego następnego agregatu prądotwórczego lub elektrowni oświetleniowej;

3) do 5,25 % - za jednorazowe przygotowanie do pracy, uruchomienie, a następnie zakonserwowanie agregatu lub elektrowni oświetleniowej w zależności od jej mocy.

§ 5a. 1. Funkcjonariuszowi sprawującemu opiekę nad psem służbowym w ramach zadań wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

1) 0,60 % podstawy wynagrodzenia - za dobę sprawowania opieki nad psem służbowym, w której funkcjonariusz nie pełni służby;

2) 0,30 % podstawy wynagrodzenia - za dobę sprawowania opieki nad psem służbowym, w której funkcjonariusz pełni służbę na zmiany trwające co najmniej 6 godzin.

2. Funkcjonariuszowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 pkt 2 za okres uczestnictwa psa służbowego w kursie doskonaląco-atestacyjnym albo innym szkoleniu.

3. W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym psem służbowym funkcjonariusz otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za każdego psa.

4. W przypadku sprawowania opieki przez kilku funkcjonariuszy nad tym samym psem służbowym funkcjonariusze ci otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu sprawowania opieki.

5. Wymiar opieki sprawowanej nad psem służbowym dokumentuje się na piśmie, w formie wykazu czasu sprawowania opieki nad psem służbowym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Zakres czynności wykonywanych w ramach opieki nad psem służbowym, w ramach zadań wykraczających poza zakres obowiązków służbowych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

7. Opiekę nad psem służbowym zleca na piśmie, na okres jednego roku, kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.

§ 5b. Funkcjonariusz, któremu w ramach zadań wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych zlecono wykonywanie zadań określonych w programie lub projekcie realizowanym przez Straż Graniczną z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie oraz inne należności w wysokości przewidzianej w umowie wykonawczej do tego programu lub projektu albo w umowie o zarządzaniu tym programem lub projektem.

§ 5c. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w § 2, 5 i 5a, ustala:

1) dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej - Komendant Główny Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba;

2)2) dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Wyższej Szkole Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach szkolenia Straży Granicznej i ośrodkach Straży Granicznej - kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba.

§ 6. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w:

1) § 2, 5 i 5a, wypłaca się za każdy miesiąc, na podstawie imiennej listy zatwierdzonej przez przełożonego, nie wcześniej niż w najbliższym terminie wypłaty uposażenia funkcjonariusza i nie później niż w kolejnym terminie wypłaty tego uposażenia; kwotę tego wynagrodzenia zaokrągla się do 10 groszy w górę;

2) § 5b, oraz inne należności, o których mowa w tym przepisie, wypłaca się niezwłocznie, po otrzymaniu przez Straż Graniczną środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, po dokonaniu potrąceń wydatków poniesionych przez Straż Graniczną.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2002 r.


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. poz. 1797), które weszło w życie z dniem 1 października 2023 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 703)

Załącznik nr 1


WZÓR - WYKAZ CZASU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD PSEM SŁUŻBOWYM W WYMIARZE


Załącznik nr 2

ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAMACH OPIEKI NAD PSEM SŁUŻBOWYM

1) Opieka poranna w wymiarze 30 minut:

a) utrzymywanie w czystości miejsca przebywania psa służbowego oraz wyposażenia tego miejsca,

b) podanie wody,

c) przygotowanie i wyprowadzenie psa służbowego oraz zapewnienie mu aktywności ruchowej, w sposób umożliwiający sprawowanie kontroli nad nim (minimum 15 minut),

d) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psa służbowego, stosownie do wymagań określonych w przepisach prawa miejscowego,

e) pielęgnacja i zabiegi higieniczne, w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb,

f) obserwacja kondycji i stanu psa służbowego,

g) przygotowanie karmy - w razie potrzeby studzenie karmy,

h) podanie karmy.

2) Opieka główna:

w dobie wykorzystania psa w służbie w wymiarze 60 minut,

w dobie, w której pies nie jest wykorzystywany w służbie, w wymiarze 90 minut,

a) utrzymywanie w czystości miejsca przebywania psa służbowego oraz wyposażenia tego miejsca,

b) podanie wody,

c) przygotowanie karmy - w razie potrzeby studzenie karmy,

d) przygotowanie i wyprowadzenie psa oraz zapewnienie mu aktywności ruchowej, w sposób umożliwiający sprawowanie kontroli nad nim:

- w dniu pełnienia służby (minimum 30 minut),

- w dniu wolnym od pełnienia służby (minimum 60 minut),

e) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psa służbowego, stosownie do wymagań określonych w przepisach prawa miejscowego,

f) pielęgnacja i zabiegi higieniczne: czesanie, higiena uszu, pielęgnacja oczu, obcinanie pazurów oraz inne zabiegi wykonywane stosownie do potrzeb,

g) kąpiele - minimum 2 razy w roku,

h) strzyżenie, stosownie do rasy psa służbowego i jego wieku,

i) podanie karmy,

j) przegląd i konserwacja sprzętu do tresury,

k) zakup produktów niezbędnych do sporządzenia karmy, stosownie do potrzeb.

3) Opieka wieczorna w wymiarze 30 minut:

a) utrzymywanie w czystości miejsca przebywania psa służbowego i wyposażenia tego miejsca,

b) podanie wody,

c) przygotowanie i wyprowadzenie psa służbowego oraz zapewnienie mu aktywności ruchowej, w sposób umożliwiający sprawowanie kontroli nad nim (minimum 15 minut),

d) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psa służbowego, stosownie do wymagań określonych w przepisach prawa miejscowego,

e) pielęgnacja i zabiegi higieniczne, w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb,

f) obserwacja kondycji i stanu psa służbowego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-08
  • Data wejścia w życie: 2024-05-08
  • Data obowiązywania: 2024-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA