REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 705

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na realizację przedsięwzięć w zakresie transportu intermodalnego w ramach inwestycji E2.1.3. „Projekty intermodalne” wskazanej w komponencie E „Zielona, inteligentna mobilność” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanej dalej „pomocą”, a także podmiot udzielający pomocy.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) intermodalnej jednostce ładunkowej - należy przez to rozumieć jednostkę ładunkową umożliwiającą przewóz towarów z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu na całej trasie przewozu bez konieczności przeładunku towarów do innej jednostki ładunkowej przy zmianie gałęzi transportu;

2) operatorze - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę świadczącego usługi terminalowe w zakresie obsługi intermo-dalnych jednostek ładunkowych;

3) podmiocie udostępniającym tabor kolejowy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu do korzystania taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu inter-modalnego mającego swój początek lub koniec na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcom wykonującym ten rodzaj transportu, z wyłączeniem samodzielnego wykonywania transportu intermodalnego przez tego przedsiębiorcę;

4) terminalu intermodalnym - należy przez to rozumieć znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych trwale związany z gruntem wraz z urządzeniami specjalistycznymi i infrastrukturą, które umożliwiają prowadzenie działalności polegającej na załadunku, wyładunku lub innych czynnościach ładunkowych, a także czasowym składowaniu intermodalnych jednostek ładunkowych;

5) transporcie intermodalnym - należy przez to rozumieć przewóz towarów z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi transportu, realizowany z wykorzystaniem tej samej intermodalnej jednostki ładunkowej, bez rozformowania tej jednostki, na całej trasie przewozu; wyjątkowo do rozformowania intermodalnej jednostki ładunkowej może dochodzić w przypadku jednostki specjalistycznej przeznaczonej do transportu produktów rolnych lub gazu, podczas przeładunku na statek w porcie morskim lub śródlądowym;

6) usługach terminalowych - należy przez to rozumieć usługi polegające na załadunku, wyładunku lub innych czynnościach ładunkowych, a także czasowym składowaniu intermodalnych jednostek ładunkowych.

§ 3. [Warunki udzielenia pomocy]

1. Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy z jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), mającemu siedzibę, oddział lub przedstawicielstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na realizację przedsięwzięcia w zakresie transportu intermodalnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmującego:

1) budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, w tym infrastruktury dedykowanej w rozumieniu art. 2 pkt 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)) w zakresie infrastruktury drogowej, bocznic kolejowych lub linii kolejowych, które służą połączeniu terminali intermodalnych z siecią drogową lub siecią kolejową;

2) zakup lub modernizację urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych;

3) zakup lub modernizację i wdrożenie systemów informatycznych niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym;

4) zakup nowego lub użytkowanego i zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego - jeżeli przedsiębiorca nie jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy;

5) zakup nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego - jeżeli przedsiębiorca jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy.

2. Pomocy nie udziela się przedsiębiorcy:

1) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc publiczną za niezgodną z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej;

2) znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 komunikatu Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.3)).

3. Przedsiębiorca otrzymuje pomoc, jeżeli:

1) zakres realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z ust. 1;

2) wydatki kwalifikowalne na realizację przedsięwzięcia są ponoszone w zakresie określonym w § 5 ust. 1 i 3;

3) wielkość pomocy nie przekracza wartości określonej na podstawie § 4 ust. 3;

4) zobowiąże się, że przedsięwzięcie zachowa trwałość zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego ogłoszonym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”;

5) zobowiąże się, że przedmiot realizacji przedsięwzięcia objęty pomocą będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby transportu intermodalnego;

6) zobowiąże się, że tabor kolejowy objęty pomocą będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania transportu inter-modalnego mającego swój początek lub koniec na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) posiada niezbędne zezwolenia do prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej.

4. Przedsiębiorca świadczący usługi terminalowe otrzymuje pomoc, jeżeli zobowiąże się do zapewnienia dostępu na przejrzystych, równych i niedyskryminujących warunkach do usług terminalowych, których dotyczy przedsięwzięcie, wszystkim podmiotom zainteresowanym korzystaniem z tych usług za opłatą ustaloną w taki sposób, aby efektywność finansowa przedsięwzięcia wyrażona wskaźnikiem finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału krajowego, zwanym dalej „wskaźnikiem FRR/k”, nie przekroczyła typowej oczekiwanej stopy zwrotu z przedsięwzięć w zakresie transportu intermodalnego.

5. Przedsiębiorca, który zamierza wybudować terminal intermodalny, którego operatorem będzie inny przedsiębiorca, otrzymuje pomoc, jeżeli zobowiąże się, że operator będzie ponosił opłatę za korzystanie z tego terminalu ustaloną w wysokości rynkowej i na przejrzystych, równych i niedyskryminujących warunkach.

6. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przedsiębiorca otrzymuje pomoc, jeżeli zobowiąże się udostępniać na przejrzystych, równych i niedyskryminujących warunkach tabor kolejowy, którego dotyczyła pomoc, przedsiębiorcom wykonującym transport intermodalny za opłatą ustaloną w taki sposób, aby efektywność finansowa przedsięwzięcia wyrażona wskaźnikiem FRR/k nie przekroczyła typowej oczekiwanej stopy zwrotu z przedsięwzięć w zakresie transportu intermodalnego.

§ 4. [Podmiot udzielający pomocy]

1. Podmiotem udzielającym pomocy jest CUPT.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy składa do CUPT wniosek zawierający:

1) firmę przedsiębiorcy oraz określenie jego formy prawnej;

2) adres i siedzibę przedsiębiorcy;

3) imię i nazwisko osoby reprezentującej przedsiębiorcę oraz jej dane kontaktowe - numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) informację, czy przedsiębiorca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

5) informację, czy przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 komunikatu Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji;

6) nazwę oraz miejsce realizacji przedsięwzięcia;

7) opis planowanych rezultatów przedsięwzięcia;

8) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

9) zakres realizacji przedsięwzięcia;

10) przewidywaną wartość przedsięwzięcia;

11) wielkość pomocy, o którą ubiega się przedsiębiorca;

12) rodzaje wydatków kwalifikowalnych;

13) określenie źródeł finansowania przedsięwzięcia.

3. Wielkość pomocy, o którą ubiega się przedsiębiorca, nie może być większa niż niezbędna do uczynienia przedsięwzięcia wystarczająco rentownym, tak aby przedsiębiorca był zainteresowany jego realizacją. W celu ustalenia maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy przyjmuje się, że rentowność przedsięwzięcia, określona poziomem wskaźnika FRR/k wyliczonego dla przedsięwzięcia, nie może być wyższa niż typowa oczekiwana stopa zwrotu z przedsięwzięć w zakresie transportu intermodalnego. Wielkość pomocy uwzględniana w wyliczeniu poziomu wskaźnika FRR/k obejmuje skumulowaną pomoc i finansowanie, o których mowa w § 7.

4. Do wniosku dołącza się kalkulację wielkości pomocy, o którą ubiega się przedsiębiorca, potwierdzającą, że wielkość pomocy nie jest większa niż niezbędna do uczynienia przedsięwzięcia wystarczająco rentownym, tak aby przedsiębiorca był zainteresowany jego realizacją.

5. Jeżeli wniosek nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2-4, CUPT wzywa przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

6. CUPT, w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku, informuje przedsiębiorcę, czy przedsięwzięcie, którego dotyczy wniosek, wstępnie, z zastrzeżeniem dalszej szczegółowej oceny przedsięwzięcia, kwalifikuje się do objęcia pomocą.

7. Szczegółowa ocena przedsięwzięcia jest dokonywana w ramach wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem na zasadach wskazanych w art. 14lza-14lzf ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

8. Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, przeznaczonego na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 5. [Określenie wydatków lub kosztów zaliczanych do wydatków kwalifikowalnych]

1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się niezbędne do realizacji przedsięwzięcia wydatki lub koszty poniesione na:

1) prace związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, w tym na:

a) niezbędną dokumentację,

b) opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia;

2) zakup nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych lub nabycie innego niż własność prawa do nieruchomości o wartości nie większej niż 10 % łącznych wydatków kwalifikowalnych danego przedsięwzięcia;

3) budowę, przebudowę i montaż, w tym na:

a) budowę lub przebudowę placów składowych i przeładunkowych, parkingów służących wyłącznie do postoju pojazdów wykorzystywanych do wykonywania transportu intermodalnego oraz zaplecza technicznego do obsługi tych pojazdów,

b) budowę lub przebudowę dróg wewnętrznych i wewnętrznego układu torowego wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym,

c) odtworzenie nawierzchni drogi poza pasem prowadzenia robót, uszkodzonej działaniami związanymi z realizacją przedsięwzięcia,

d) odtworzenie nawierzchni drogi kolejowej lub bocznicy kolejowej poza pasem prowadzenia robót, uszkodzonej działaniami związanymi z realizacją przedsięwzięcia,

e) budowę lub przebudowę nabrzeży oraz urządzeń obcych w zakresie niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia, w przypadku gdy konieczność taka wynika z projektu budowlanego,

f) budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury bezpośrednio związanej z realizacją przedsięwzięcia;

4) budowę lub przebudowę infrastruktury służącej połączeniu terminali intermodalnych z siecią kolejową lub siecią drogową, w tym:

a) bocznic kolejowych lub linii kolejowych,

b) dróg dojazdowych;

5) nadzór nad robotami budowlanymi;

6) zakup lub modernizację urządzeń, w tym:

a) środków trwałych zainstalowanych na stałe w ramach realizacji przedsięwzięcia, takich jak urządzenia dźwigowe oraz przeładunkowe,

b) ruchomych środków trwałych niezbędnych do poprawnego funkcjonowania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji przedsięwzięcia,

c) sprzętu będącego środkiem trwałym zakupionym lub wytworzonym na czas realizacji przedsięwzięcia,

d) materiałów niestanowiących środków trwałych wykorzystywanych przez czas realizacji przedsięwzięcia,

e) intermodalnych jednostek ładunkowych z wyjątkiem kontenerów;

7) nabycie wartości niematerialnych i prawnych;

8) zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego, w tym lokomotyw manewrowych i trakcyjnych oraz wagonów, służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego;

9) zakup lub modernizację i wdrożenie systemów informatycznych niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym;

10) niezbędne opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, w tym opłaty administracyjne;

11) zastosowanie technik finansowania niepowodujących natychmiastowego przeniesienia prawa własności;

12) działania promocyjno-informacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia.

2. Do wydatków kwalifikowalnych nie zalicza się wydatków lub kosztów poniesionych na:

1) przygotowanie wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2;

2) przygotowanie wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego, o którym mowa w art. 14lzb ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3) budowę, przebudowę lub modernizację obiektów służb ochrony, agencji celnych, magazynów oraz obiektów socjalnych, takich jak pomieszczenia sypialne oraz stołówki.

3. Za kwalifikowalne uznaje się te wydatki i koszty, o których mowa w ust. 1, które zostały poniesione przez przedsiębiorcę w okresie od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 4 ust. 6, do dnia 30 czerwca 2026 r.

§ 6. [Maksymalna intensywność pomocy]

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 7. [Sumowanie pomocy udzielonej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych]

1. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis lub finansowaniem unijnym zarządzanym centralnie i niestanowiącym pomocy publicznej udzielonymi przedsiębiorcy, któremu przyznano pomoc na podstawie niniejszego rozporządzenia, niezależnie od ich formy i źródła.

2. Skumulowana pomoc i finansowanie, o których mowa w ust. 1, nie mogą przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 6.

3. Przedsiębiorca informuje CUPT o innej pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz o finansowaniu unijnym zarządzanym centralnie i niestanowiącym pomocy publicznej, które otrzymał na realizację tego samego przedsięwzięcia.

§ 8. [Okres udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana w okresie obowiązywania decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 3 albo art. 9 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 9), nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2026 r.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: D. Klimczak


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

3) Zmiany wymienionego komunikatu zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE C 224 z 08.07.2020, str. 2 oraz Dz. Urz. UE C/2023/1212 z 29.11.2023.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-08
  • Data wejścia w życie: 2024-05-09
  • Data obowiązywania: 2024-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA