REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 712

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla (Dz. U. z 2019 r. poz. 1493), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla (Dz. U. poz. 2410).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla (Dz. U. poz. 2410), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 6 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 712)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

Na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla, zwanej dalej „pomocą”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o węglu, zamknięciu oraz jednostce produkcyjnej węgla, należy przez to rozumieć pojęcia zdefiniowane w art. 1 lit. a, b i d decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 24), zwanej dalej „decyzją Rady”.

§ 3. Pomoc może być udzielana przedsiębiorstwu górniczemu, którego podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji kopalni, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2024 r. poz. 415).

§ 4. Pomoc jest udzielana zgodnie z przepisami decyzji Rady.

§ 5. W przedsiębiorstwie górniczym, któremu udzielono pomocy, jest prowadzona odrębna ewidencja księgowa zgodnie z art. 6 decyzji Rady.

§ 6. 1. Pomoc może być udzielana na następujące cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla:

1) zrekultywowanie terenów zdegradowanych;

2) zagospodarowanie wód kopalnianych;

3) ochronę powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej.

2. Pomoc jest udzielana w formie dotacji.

§ 7. 1. Koszty realizacji celów, o których mowa w § 6 ust. 1, nie mogą być związane z bieżącą produkcją węgla.

2. Do kosztów realizacji celów, o których mowa w § 6 ust. 1, zalicza się koszty związane z:

1) rekultywacją terenów zdegradowanych, w tym usuwaniem szkód w powierzchni ziemi;

2) ujmowaniem, odprowadzaniem i uzdatnianiem wód kopalnianych, w tym wód zasolonych;

3) likwidacją pustek podpowierzchniowych powstałych w następstwie eksploatacji górniczej.

§ 8. 1. Pomoc nie może przekraczać 100 % kosztów realizacji celów, o których mowa w § 6 ust. 1.

2. Koszty realizacji celów, o których mowa w § 6 ust. 1, pomniejsza się o dochody przedsiębiorstwa górniczego uzyskane z tytułu odpłatnego rozporządzania terenami, których rekultywacja była finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, powstałe do dnia udzielenia pomocy.

3. Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną udzielaną w związku z tymi samymi kosztami, jeżeli pomoc ta została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

4. Całkowita wartość zsumowanej pomocy nie może powodować przekroczenia intensywności pomocy określonej w ust. 1.

§ 9.2) Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2027 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - klimat kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla (Dz. U. poz. 2410), które weszło w życie z dniem 22 listopada 2023 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 marca 2018 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-09
  • Data wejścia w życie: 2024-05-09
  • Data obowiązywania: 2024-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA