REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 713

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 maja 2024 r.

w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 532 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania zaciągu ochotniczego.

§ 2. [Decyzja o przeprowadzaniu zaciągu ochotniczego]

1. Decyzję o przeprowadzaniu zaciągu ochotniczego podejmuje Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

2. Zaciąg ochotniczy ogłaszają szefowie wojskowych centrów rekrutacji, zwani dalej „szefami WCR”, w drodze komunikatów w prasie, radiu, telewizji i Internecie, jak również w inny sposób przyjęty na obszarze ich działania, i podają miejsce i termin przeprowadzania zaciągu oraz preferowane specjalności wojskowe, kwalifikacje zawodowe i predyspozycje oczekiwane od osób, które zgłoszą się do pełnienia służby wojskowej w drodze zaciągu ochotniczego, zwanych dalej „ochotnikami”.

3. W komunikatach szefowie WCR określają dowódców jednostek wojskowych, do których bezpośrednio mogą stawiać się ochotnicy w sprawach zaciągu ochotniczego.

§ 3. [Powiadomienie wojewody o ogłoszeniu zaciągu ochotniczego]

W razie ogłoszenia zaciągu ochotniczego Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji powiadamia o tym wojewodę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zaciągu.

§ 4. [Określenie jednostki, w której ochotnik chce pełnić czynną służbę wojskową]

Ochotnik może określić jednostkę wojskową, w której chce pełnić czynną służbę wojskową, jeśli spełnia on warunki wymagane do odbywania tej służby w tej jednostce.

§ 5. [Skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej]

Ochotników, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, szef WCR kieruje do wojskowej komisji lekarskiej w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 6. [Kwalifikacja ochotników]

1. Szefowie WCR we współpracy z dowódcami jednostek wojskowych, o których mowa w § 2 ust. 3, kwalifikują ochotników, którzy zgłaszają się w ramach zaciągu ochotniczego, na podstawie ich przydatności do pełnienia czynnej służby wojskowej w jednostce wojskowej.

2. Dowódcy jednostek wojskowych zapewniają ochotnikom, którzy zostali zakwalifikowani jako przydatni do pełnienia czynnej służby wojskowej w jednostce wojskowej, na czas kwalifikowania do czasu ich powołania do tej służby tymczasowe zakwaterowanie i wyżywienie oraz wyposażają ich w środki higieny osobistej.

§ 7. [Termin powołania do czynnej służby wojskowej]

Ochotnicy uznani za zdolnych do służby wojskowej są powoływani do czynnej służby wojskowej w terminie uzgodnionym z dowódcą jednostki wojskowej, w której będą odbywać służbę.

§ 8. [Postępowanie w przypadku ochotników czasowo lub stale przebywających za granicą Rzeczypospolitej Polskiej]

W sprawie zaciągu ochotniczego konsul Rzeczypospolitej Polskiej kieruje polskich obywateli do właściwego szefa wojskowego centrum rekrutacji, którym jest:

1) w odniesieniu do obywatela Rzeczypospolitej Polskiej czasowo przebywającego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej - szef WCR właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego w kraju trwającego powyżej 3 miesięcy;

2) w odniesieniu do obywatela Rzeczypospolitej Polskiej stale przebywającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Śródmieście.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego (Dz. U. poz. 1580, z 2006 r. poz. 281, z 2009 r. poz. 195 i 906 oraz z 2011 r. poz. 1362), które utraciło moc z dniem 24 października 2023 r. zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-09
  • Data wejścia w życie: 2024-05-24
  • Data obowiązywania: 2024-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA