REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 717

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Krajowego Ośrodka Monitorującego i poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz wysokości współczynników korygujących

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz. U. poz. 650 oraz z 2024 r. poz. 414) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Krajowego Ośrodka Monitorującego i poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz wysokości współczynników korygujących]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Krajowego Ośrodka Monitorującego i poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz wysokości współczynników korygujących (Dz. U. poz. 2801) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 6 i 7 oraz w § 6 w ust. 2 wyrazy „art. 35 ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 35 ust. 2”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Współczynniki korygujące, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o KSO, obliczone po raz pierwszy w terminie, o którym mowa w art. 56 ust. 5 ustawy o KSO, obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ich obliczenia.”;

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość ryczałtu dla poszczególnych WOM na okres rozliczeniowy liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wejścia w życie wykazu WOM, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy o KSO, do dnia 31 grudnia 2025 r., Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ustali w terminie do 75 dni od dnia publikacji wykazu WOM, na podstawie obliczeń przekazanych przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w terminie do 45 dni od dnia publikacji wykazu WOM.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: I. Leszczyna


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA