REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2801

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Krajowego Ośrodka Monitorującego i poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz wysokości współczynników korygujących

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz. U. poz. 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalenia wysokości ryczałtu dla Krajowego Ośrodka Monitorującego, zwanego dalej „KOM”;

2) sposób ustalenia wysokości ryczałtu dla poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących, zwanych dalej „WOM”;

3) sposób ustalenia wysokości współczynników korygujących, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej, zwanej dalej „ustawą o KSO”.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ryczałt podstawowy - ryczałt ustalany na podstawie kosztów związanych z realizacją zadań WOM określonych w art. 23 ust. 2 ustawy o KSO dla województwa o najniższej zachorowalności, według aktualnych danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów;

2) współczynnik wyrównawczy - współczynnik korygujący wysokość ryczałtu dla danego województwa względem ryczałtu podstawowego, uzależniony od zachorowalności w danym województwie według aktualnych danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów, obliczany na podstawie liczby zachorowań w danym województwie względem liczby zachorowań w województwie o najniższej zachorowalności, z uwzględnieniem udziału kosztów zwiększonego zaangażowania personelu w realizację zadań określonych w art. 23 ust. 2 ustawy o KSO, na które ma wpływ wielkość populacji.

§ 3. [Ustalenie wysokości kwoty należnego ryczałtu dla KOM]

1. Wysokość ryczałtu dla KOM ustala się według wzoru:

gdzie:

RKOM - oznacza wysokość ryczałtu dla KOM,

n - oznacza liczbę zawodów wykonywanych w KOM niezbędnych do realizacji zadań określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o KSO,

Hi - oznacza przeciętną liczbę godzin w miesiącu przeznaczanych przez osoby wykonujące poszczególne zawody na realizację zadań określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o KSO,

Si - oznacza przeciętne wynagrodzenie w danym zawodzie w przeliczeniu na godzinę, obliczane na podstawie danych, o których mowa w art. 31lc ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.2)),

P - oznacza pozostałe koszty osobowe i nieosobowe, w tym rzeczowe, niezbędne do realizacji poszczególnych zadań, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o KSO,

ZE - oznacza przeciętny miesięczny koszt posiedzenia zespołu naukowego,

N - oznacza liczbę miesięcy w okresie rozliczeniowym.

2. Wysokość ryczałtu dla KOM ustala się z wykorzystaniem danych aktualnych na czas sporządzania obliczeń.

3. Wysokość ryczałtu dla KOM ustala się na 12-miesięczny okres rozliczeniowy, obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego okres rozliczeniowy, na podstawie obliczeń przekazanych do dnia 15 października roku poprzedzającego okres rozliczeniowy.

§ 4. [Ustalenie wysokości kwoty należnego ryczałtu dla poszczególnych WOM]

1. Wysokość ryczałtu dla poszczególnych WOM ustala się według wzoru:

RWOM = RP × WW × N

gdzie:

RWOM - oznacza wysokość ryczałtu dla poszczególnych WOM,

RP - oznacza ryczałt podstawowy,

WW - oznacza współczynnik wyrównawczy,

N - oznacza liczbę miesięcy w okresie rozliczeniowym.

2. Ryczałt podstawowy oblicza się według wzoru:

gdzie:

n - oznacza liczbę zawodów wykonywanych w WOM niezbędnych do realizacji zadań określonych w art. 23 ust. 2 ustawy o KSO,

Hi - oznacza przeciętną liczbę godzin w miesiącu przeznaczanych przez osoby wykonujące poszczególne zawody na realizację zadań określonych w art. 23 ust. 2 ustawy o KSO,

Si - oznacza przeciętne wynagrodzenie w danym zawodzie w przeliczeniu na godzinę, obliczane na podstawie danych, o których mowa w art. 31lc ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

P - oznacza pozostałe koszty osobowe i nieosobowe, w tym rzeczowe, niezbędne do realizacji poszczególnych zadań, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o KSO.

3. Współczynnik wyrównawczy oblicza się według wzoru:

gdzie:

Zw - oznacza liczbę zachorowań w danym województwie według aktualnych danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów,

Zwn - oznacza liczbę zachorowań w województwie o najniższej zachorowalności według aktualnych danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów,

Zwa - oznacza udział kosztów zwiększonego zaangażowania personelu w realizację zadań wynikających ze zwiększonej zachorowalności w danym województwie względem województwa o najniższej zachorowalności.

4. Wysokość ryczałtu dla poszczególnych WOM ustala się z wykorzystaniem danych aktualnych na czas sporządzania obliczeń.

5. Wysokość ryczałtu dla poszczególnych WOM ustala się na 12-miesięczny okres rozliczeniowy, obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego okres rozliczeniowy, na podstawie obliczeń przekazanych do dnia 15 października roku poprzedzającego okres rozliczeniowy.

§ 5. [Ustalenie wysokości sumy współczynników korygujących]

1. Wysokość współczynników korygujących, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o KSO, ustala się według wzoru:

gdzie 

gdzie:

𝑊𝑘 - oznacza współczynnik korygujący, który stanowią współczynniki korygujące: uniwersalny, narządowy, wielonarządowy znormalizowane względem PLN𝑆𝑘, zeskalowane przez ?? oraz powiększone o 1,

𝑊𝐾𝑈 - oznacza współczynnik korygujący uniwersalny ??^ × ,

𝑊𝐾𝑁 - oznacza współczynnik korygujący narządowy ??Ż × 𝑊Ż ,

𝑊𝐾𝑅 - oznacza współczynnik korygujący regulujący wielonarządowość ??? × 𝑊? ,

?? - oznacza współczynnik skalujący wpływ poszczególnych współczynników korygujących znormalizowanych względem PLN𝑆𝑘,

PLN𝑆𝑘 - oznacza łączną wartość współczynników zakresów świadczeń onkologicznych,

max (𝑊𝑘) - oznacza ustalone indywidualnie maksimum wartości współczynnika 𝑊𝑘 ,

 - oznacza współczynnik uniwersalny, który odnosi się do procesu diagnostyki i leczenia i jest niezależny od rodzaju nowotworu,

??^ - oznacza wagę współczynnika uniwersalnego,

𝑊Ż - oznacza współczynnik narządowy, który odnosi się do procesu diagnostyki i leczenia wszystkich rodzajów nowotworów leczonych u danego świadczeniodawcy, dla których określono wskaźniki konkretnych narządów,

??Ż - oznacza wagę współczynnika narządowego,

𝑊? - oznacza współczynnik regulujący wielonarządowość,

??? - oznacza maksymalną wartość współczynnika regulującego wielonarządowość.

2. Współczynnik uniwersalny oblicza się według wzoru:


gdzie 

gdzie:

- oznacza i-ty zeskalowany wskaźnik uniwersalny, mierzący jakość procesu diagnostyki i leczenia niezależnie od rodzaju nowotworu,

- oznacza liczbę wskaźników uniwersalnych,

- oznacza wartość progową wskaźnika uniwersalnego,

- oznacza wartość współczynników zakresów świadczeń onkologicznych współczynnika uniwersalnego.

3. Współczynnik narządowy oblicza się według wzoru:

gdzie 

gdzie:


gdzie: 

- oznacza liczbę ocenianych narządów,

 - oznacza liczbę ocenianych wskaźników w ramach danego narządu,

- oznacza mały współczynnik narządowy numer 1, który odnosi się do łącznego ważonego liczbą pacjentów efektu danych procesów diagnostyki i leczenia konkretnych narządów (spośród 𝑁Ż narządów),

- oznacza mały współczynnik narządowy numer 2, który odnosi się do łącznej ważonej liczbą pacjentów liczby ocenianych wskaźników konkretnych narządów (spośród 𝑁Ż narządów),

- oznacza i-tą oraz k-tą liczbę pacjentów, dla których zrealizowano świadczenia onkologiczne w ramach danego narządu,

- oznacza j-ty zeskalowany wskaźnik narządowy, mierzący jakość procesu diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach danego i-tego narządu,

- oznacza k-tą liczbę ocenianych wskaźników w ramach danego narządu,

- oznacza wartość progową wskaźnika narządowego,

- oznacza wartość współczynników zakresów świadczeń onkologicznych współczynnika narządowego.

4. Współczynnik regulujący wielonarządowość oblicza się według wzoru:


gdzie 

gdzie:

- oznacza współczynnik regulujący wielonarządowość,

- oznacza współczynnik uzależniony od klasyfikacji do odpowiedniej grupy I, II, III,

- oznacza wartość współczynników zakresów świadczeń onkologicznych współczynnika regulującego wielonarządowość,

grupa I, grupa II, grupa III - oznacza grupy świadczeniodawców w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej.

5. Zeskalowany wskaźnik uniwersalny oraz narządowy oblicza się według wzoru:

gdzie 

gdzie:

𝑈′𝑖 - oznacza zeskalowaną wartość i-tego wskaźnika,

𝑈𝑖 - oznacza bazową wartość i-tego wskaźnika,

max (𝑈𝑖) - oznacza ustalone indywidualnie maksimum wartości współczynnika 𝑈𝑖,

min (𝑈𝑖) - oznacza ustalone indywidualnie minimum wartości współczynnika 𝑈𝑖 .

6. Aktualizacji współczynników korygujących, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o KSO, dokonuje się co 2 lata. Współczynniki korygujące w zaktualizowanej wysokości obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po ich aktualizacji.

7. Ustalenie wysokości współczynników korygujących, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o KSO, odbywa się z wykorzystaniem danych aktualnych na czas sporządzania obliczeń.

§ 6. [Ustalenie wysokości sumy współczynników korygujących po raz pierwszy]

1. Pierwsze ustalenie wysokości współczynników korygujących, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o KSO, obowiązujących od pierwszego dnia miesiąca następującego po ich obliczeniu, nastąpi:

1) dla SOLO I, SOLO II i SOLO III, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o KSO - po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wykazu, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy o KSO;

2) dla Ośrodków Kooperacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o KSO - po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia wykazu, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy o KSO.

2. Limit maksymalnej wartości współczynnika korygującego WK, o którym mowa w § 5 ust. 1, stanowiącego wysokość współczynników korygujących, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o KSO, wynosi:

1) 1,15 - przy pierwszym obliczeniu współczynników korygujących;

2) 1,17 - przy drugim obliczeniu współczynników korygujących;

3) 1,19 - przy trzecim obliczeniu współczynników korygujących;

4) 1,21 - przy czwartym obliczeniu współczynników korygujących;

5) 1,23 - przy piątym obliczeniu współczynników korygujących;

6) 1,25 - przy szóstym i kolejnych obliczeniach współczynników korygujących.

§ 7. [Terminy ustalania wysokości kwoty należnego ryczałtu]

1. Do dnia 5 stycznia 2024 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ustali wysokość ryczałtu dla KOM:

1) na okres rozliczeniowy od dnia 20 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

- na podstawie obliczeń przekazanych przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do dnia 29 grudnia 2023 r.

2. Wysokość ryczałtu dla poszczególnych WOM na okres rozliczeniowy liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy o KSO do dnia 31 grudnia 2024 r., Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ustali do dnia 15 czerwca 2024 r. na podstawie obliczeń przekazanych przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do dnia 15 maja 2024 r.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: I. Leszczyna


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872, 1938 i 2730.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA