REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 719

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska (Dz. U. poz. 597), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska (Dz. U. poz. 2752).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska (Dz. U. poz. 2752), które stanowią:

„§ 2. Złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wnioski o udzielenie pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska rozpatruje się zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.”.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 6 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 719)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA
1)

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska

Na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska, zwanej dalej „pomocą”, ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Pomoc jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”.

§ 2. 1. Pomoc nie może zostać udzielona w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 3, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Pomoc nie może zostać udzielona lub wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) badaniach przemysłowych - oznacza to badania przemysłowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) eksperymentalnych pracach rozwojowych - oznacza to eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

3) intensywności pomocy - oznacza to stosunek wartości pomocy do kosztów kwalifikowalnych;

4) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

5) skutecznej współpracy - oznacza to skuteczną współpracę w rozumieniu art. 2 pkt 90 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 4. Pomoc może być udzielana w formie:

1) dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, lub

2) oprocentowanych pożyczek, lub

3) częściowych umorzeń oprocentowanych pożyczek.

§ 5. 1. Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek o jej udzielenie został złożony przed dniem rozpoczęcia prac.

2. Przez rozpoczęcie prac należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub zaciągnięcie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.

3. Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.3)).

§ 6. 1. Intensywność pomocy nie może przekroczyć:

1) 50 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku badań przemysłowych;

2) 25 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.

2. Intensywność pomocy ulega zwiększeniu, do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych, o:

1) 10 punktów procentowych - w przypadku średnich przedsiębiorców;

2) 20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;

3)4) 15 punktów procentowych - jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z warunków określonych w art. 25 ust. 6 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4)5) 5 punktów procentowych - jeżeli jest spełniony warunek określony w art. 25 ust. 6 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

5)5) 25 punktów procentowych - jeżeli są spełnione warunki określone w art. 25 ust. 6 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

3.6) Przypadki zwiększenia intensywności pomocy, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, nie podlegają sumowaniu.

§ 7. 1. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;

2) aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu; jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

4) gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

5) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz doradztwa i równorzędnych usług - w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu;

6) operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio przy realizacji projektu;

7) ogólne, ponoszone bezpośrednio przy realizacji projektu.

2. Koszty kwalifikowalne przypisuje się odrębnie do kategorii badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

§ 8. 1. Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, udzielaną na te same koszty kwalifikowalne, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli całkowita wartość pomocy dla przedsiębiorcy na jeden projekt przekracza:

1)7) 35 mln euro - w sytuacji gdy ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania przemysłowe;

2)8) 25 mln euro - w sytuacji gdy ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na eksperymentalne prace rozwojowe.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, pomoc może zostać udzielona po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

4. Kwoty wskazane w ust. 2 wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu udzielenia pomocy.

§ 9. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze i ust. 5 w związku z art. 59 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia9).


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - klimat kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 i 2029.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska (Dz. U. poz. 2752), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 marca 2021 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-13
  • Data wejścia w życie: 2024-05-13
  • Data obowiązywania: 2024-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA