REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 720

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 8 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027”]

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (Dz. U. poz. 2132) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanym dalej „rozporządzeniem 2023/2831”;”;

2) w § 7 w ust. 2 i 3 wyrazy „nr 1407/2013” zastępuje się wyrazem „2023/2831”;

3) w § 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc de minimis podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia 2023/2831.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wartość dopuszczalnej pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia 2023/2831.”,

c) w ust. 3 wyrazy „nr 1407/2013” zastępuje się wyrazem „2023/2831”;

4) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc de minimis jest udzielana do dnia 30 czerwca 2031 r.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Do umów o dofinansowanie projektu zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie których udzielono pomocy finansowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do umów o dofinansowanie projektu zawieranych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie wniosków o udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia lub poprawienia w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem uzupełnia się lub poprawia na wezwanie Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego w terminie wyznaczonym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, nie krótszym niż 14 dni od dnia następującego po dniu przekazania wezwania.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: K. Pełczyńska-Nałęcz


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję instytucji zarządzającej programem „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”.

2) Tekst programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 27 września 2022 r. nr CCI 2021PL16RFPR001.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA