REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 744

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. poz. 1293), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. poz. 1293).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. poz. 1293), które stanowią:

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 14 marca 2023 r. pod numerem 2023/0106/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia i klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 10 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 744)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA
1)

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)2)

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846 i 1681) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wymagania jakościowe dla gazu skroplonego (LPG) określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. poz. 540).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 744)3)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA GAZU SKROPLONEGO (LPG)

Lp.

WŁAŚCIWOŚĆ

JEDNOSTKI

ZAKRESY1)

minimum

maksimum

1

Liczba oktanowa motorowa, MON


89,0

-

2

Całkowita zawartość dienów

% (m/m)

-

0,5

3

Zawartość 1,3 butadienu

% (m/m)

-

0,09

4

Zawartość propanu

% (m/m)

20


5

Siarkowodór


brak

6

Całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej)

mg/kg

-

30

7

Badanie działania korodującego na płytce miedzianej

(1 h w temperaturze 40 °C)

ocena

klasa 1

8

Pozostałość po odparowaniu

mg/kg

-

60

9

Prężność par, oszacowana w temperaturze 40 °C

kPa

-

1550

10

Temperatura, w której oszacowana względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa:
- dla okresu zimowego2)

°C


-5

- dla okresu letniego3)

°C


+10

11

Zawartość wody


nie wykryto

12

Zapach


4)


1) Wartości podane w specyfikacji są wartościami rzeczywistymi.

2) Okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca.

3) Okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada.

4) Nieprzyjemny i wyczuwalny w powietrzu przy zawartości odpowiadającej 20 % dolnej granicy wybuchowości.
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działami administracji rządowej energia i klimat kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 16 lutego 2021 r. pod numerem 2021/0094/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. poz. 1293), które weszło w życie z dniem 22 lipca 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-17
  • Data wejścia w życie: 2024-05-17
  • Data obowiązywania: 2024-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA