REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 762

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 225 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1935) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „ustalenie bezskuteczności uznania dziecka” zastępuje się wyrazami „ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa”;

2) w § 10 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przed sądem rejonowym lub przed sądem okręgowym – 25 % stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 50 % stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;”;

3) w § 11:

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) za sporządzenie opinii o braku podstaw do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji – 720 zł;”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.”;

4) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.”;

5) w § 15:

a) uchyla się ust. 2,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Opłatę ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki ani wartości przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to:”.

§ 2. [Przepisy przejściowe]

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: A. Bodnar

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-21
  • Data wejścia w życie: 2024-06-05
  • Data obowiązywania: 2024-06-05

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA