REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 763

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268 oraz z 2023 r. poz. 1860) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu.

§ 2. [Koszty nieopłaconej pomocy prawnej]

Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego obejmują:

1) opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz

2) niezbędne i udokumentowane wydatki adwokata ustanowionego z urzędu.

§ 3. [Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej]

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej zawiera oświadczenie, że opłata nie została zapłacona w całości lub w części.

§ 4. [Ustalenie opłaty]

1. Opłatę ustala się w wysokości określonej w rozdziałach 2–5, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

2. Ustalenie opłaty w wysokości wyższej niż określona w ust. 1, a nieprzekraczającej 600 % opłat określonych w rozdziałach 2–5 następuje z uwzględnieniem:

1) nakładu pracy adwokata, w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjętych w sprawie, w tym czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;

2) wartości przedmiotu sprawy;

3) wkładu adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;

4) stopnia zawiłości sprawy, w szczególności trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.

4. W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłaty bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.

§ 5. [Ustalenie wysokości opłat w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu]

Wysokość opłat w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę opłatę w sprawach najbardziej zbliżonego rodzaju.

§ 6. [Obciążenie kosztami przeciwnika procesowego strony korzystającej z pomocy udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu]

W sprawie cywilnej, w której kosztami procesu został obciążony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w § 2, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji.

§ 7. [Ustalenie opłaty za obronę lub reprezentowanie kilku osób]

Za obronę kilku osób lub reprezentowanie kilku osób w postępowaniu karnym lub w postępowaniu o wykroczenia ustala się opłatę od każdej z tych osób.

Rozdział 2

Opłaty w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

§ 8. [Wysokość opłat w odniesieniu do wartości przedmiotu sprawy]

Opłaty wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

§ 9. [Wysokość opłaty w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym]

1. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym opłaty wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

2. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

§ 10. [Wysokość opłat w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego]

1. Opłaty wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

1) rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;

2) stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;

3) przysposobienie – 360 zł;

4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;

5) ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;

6) rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;

7) ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;

8) podział majątku wspólnego między małżonkami – opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50 % tej opłaty;

9) alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809), od których pobiera się także opłaty określone w ust. 1.

3. Opłaty określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 9, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

§ 11. [Wysokość opłat za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych]

Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

1) o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – 50 % opłaty obliczonej na podstawie § 8;

2) o rozgraniczenie – 720 zł;

3) dotyczących służebności – 480 zł;

4) o naruszenie posiadania – 320 zł;

5) o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;

6) o zniesienie współwłasności – opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników – 50 % tej opłaty;

7) związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;

8) o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – 50 % opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

§ 12. [Wysokość opłat za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego]

Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:

1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – 120 zł;

2) stwierdzenie nabycia spadku – 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu – 720 zł;

3) dział spadku – opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w przypadku działu spadku na zgodny wniosek uczestników postępowania – 50 % tej opłaty.

§ 13. [Wysokość opłat za prowadzenie spraw związanych z określonymi działaniami względem nieruchomości]

Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw o:

1) opróżnienie lokalu mieszkalnego – 240 zł;

2) wydanie nieruchomości rolnej – 720 zł;

3) wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego – opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

§ 14. [Wysokość opłat w określonych sprawach dotyczących roszczeń]

1. Opłaty wynoszą w sprawach:

1) o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 360 zł;

2) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł;

3) z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 240 zł;

4) o uchylenie wyroku sądu polubownego – 2400 zł;

5) z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 3600 zł;

6) o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 480 zł;

7) egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50 % opłaty obliczonej na podstawie § 8, a przy egzekucji innego rodzaju – 25 % tej opłaty;

8) ze skargi na czynności komornika – 80 zł;

9) o wyjawienie majątku – 120 zł;

10) rejestracji spółki – 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 1200 zł;

11) rejestracji spółdzielni – 2400 zł;

12) innych rejestracji – 1200 zł;

13) zmiany w rejestrze – 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 360 zł;

14) o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 120 zł;

15) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 120 zł;

16) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 120 zł;

17) o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 960 zł;

18) o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1200 zł;

19) o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;

20) o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 1440 zł;

21) o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;

22) o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy – 1080 zł;

23) o wyłączenie wspólnika – 1080 zł;

24) o rozwiązanie spółki kapitałowej – 1080 zł;

25) o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 300 zł;

26) o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 240 zł;

27) o ubezwłasnowolnienie – 480 zł;

28) o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 360 zł.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 19, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.

§ 15. [Wysokość opłat z zakresu prawa pracy]

1. Opłaty wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:

1) nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł;

2) wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 – 75 % opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;

3) inne roszczenia niemajątkowe – 120 zł;

4) ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 240 zł;

5) świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50 % opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

2. Opłaty wynoszą 180 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym.

§ 16. [Wysokość opłat za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem okręgowym]

1. Opłaty wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem okręgowym – 50 % opłaty, a jeżeli w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

2. Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:

1) przed sądem rejonowym lub przed sądem okręgowym – 25 % opłaty, a jeżeli w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 50 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

2) przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym – 50 % opłaty, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

3. Do ustalenia opłat za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym stosuje się przepisy § 15.

4. Opłaty wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:

1) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75 % opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 100 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50 % opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

3) za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50 % opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej – 75 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

5. Opłaty w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:

1) za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75 % opłaty, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 100 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 50 % opłaty, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 75 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

3) za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50 % opłaty, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 75 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

6. Opłaty wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:

1) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie – 960 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi – 480 zł.

Rozdział 3

Opłaty w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

§ 17. [Opłaty w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia]

1. Opłaty wynoszą w sprawie objętej:

1) dochodzeniem – 360 zł;

2) śledztwem – 600 zł;

3) czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł.

2. Opłaty za obronę wynoszą:

1) przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł;

2) przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł;

3) przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 840 zł;

4) przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 840 zł;

5) przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 1200 zł;

6) przed Sądem Najwyższym – 1200 zł.

3. Opłaty wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:

1) sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy – 720 zł;

2) sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy – 1200 zł.

4. Opłaty wynoszą:

1) za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – 720 zł;

2) za sporządzenie opinii o braku podstaw do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji – 720 zł;

3) za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem – 720 zł.

5. Opłaty wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego – 240 zł.

6. Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – 240 zł.

7. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

§ 18. [Wysokość opłat za określone czynności procesowe]

1. Opłaty wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego – 25 % opłaty przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.

2. Opłaty wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego – 50 % opłaty.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

4. W przypadkach określonych w ust. 1–3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego adwokata nie może przekroczyć 100 % opłaty, o której mowa w § 17.

§ 19. [Opłaty za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym]

Opłaty wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:

1) w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – 360 zł;

2) w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary – 360 zł;

3) w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – 240 zł;

4) za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających – 240 zł;

5) za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania – 240 zł;

6) za prowadzenie sprawy o ułaskawienie – 480 zł;

7) za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym – 480 zł.

§ 20. [Podwyższenie opłaty w sprawach trwających dłużej niż jeden dzień]

W sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, opłata ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20 %.

Rozdział 4

Opłaty w sprawach nieletnich

§ 21. [Opłaty w sprawach nieletnich]

1. Opłaty wynoszą w postępowaniu w sprawach nieletnich:

1) w sprawie o demoralizację – 120 zł;

2) w sprawie o czyn karalny – 360 zł.

2. Opłaty wynoszą w postępowaniu w sprawach nieletnich, jeżeli sprawa dotyczy zarówno demoralizacji, jak i czynu karalnego – 360 zł.

3. Opłaty wynoszą w postępowaniu wykonawczym – 480 zł.

§ 22. [Opłaty w sprawach nieletnich prowadzonych w postępowaniu odwoławczym]

Przy ustalaniu wysokości opłat w sprawach prowadzonych w postępowaniu odwoławczym stosuje się odpowiednio § 16.

Rozdział 5

Opłaty w innych sprawach

§ 23. [Opłaty w innych sprawach]

1. Opłaty wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1) w pierwszej instancji:

a) w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna – opłatę obliczoną na podstawie § 8,

b) za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego – 1200 zł,

c) w innej sprawie – 480 zł;

2) w drugiej instancji:

a) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 75 % opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 100 % tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,

b) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50 % opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75 % tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,

c) za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 50 % opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 75 % tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,

d) w postępowaniu zażaleniowym – 240 zł.

2. Opłaty wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach:

1) z zakresu ochrony konkurencji – 720 zł;

2) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone – 120 zł;

3) z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego – 720 zł.

3. Opłaty wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem zamówień publicznych w sprawach:

1) ze skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej - 3600 zł;

2) ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o zwrocie odwołania oraz ze skargi na inne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, w tym na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania odwoławczego zawarte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, jeśli strona nie skarży rozstrzygnięcia merytorycznego - 900 zł.

4. Za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego opłata wynosi 240 zł.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24. [Przepisy przejściowe]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 25. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2631 oraz z 2024 r. poz. 300).

§ 26. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: A. Bodnar

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-21
  • Data wejścia w życie: 2024-06-05
  • Data obowiązywania: 2024-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA