REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 766

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie przeglądu wydatków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 175f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb:

a) sporządzania i opiniowania planu przeglądu wydatków, o którym mowa w art. 175b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”,

b) sporządzania i uzgadniania programu przeglądu wydatków, o którym mowa w art. 175c ustawy, oraz raportu, o którym mowa w art. 175e ustawy, zwanego dalej „raportem”;

2) sposób monitorowania przez Ministra Finansów wykorzystania propozycji zmian, o których mowa w art. 175e ust. 2 i 3 ustawy.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przeglądzie wydatków, rozumie się przez to przegląd wydatków, o którym mowa w art. 175a ust. 1 ustawy.

§ 2. [Propozycje do planu przeglądu wydatków]

Dysponent części budżetowej może zgłaszać Ministrowi Finansów propozycje do planu przeglądu wydatków, wskazując co najmniej:

1) cel przeglądu wydatków;

2) jednostki sektora finansów publicznych, których wydatki (koszty) będą podlegały przeglądowi wydatków;

3) zakres przeglądu wydatków;

4) źródła i wysokość wydatków (kosztów) podlegających przeglądowi wydatków;

5) uzasadnienie propozycji.

§ 3. [Projekt planu przeglądu wydatków]

1. Projekt planu przeglądu wydatków sporządza się, biorąc pod uwagę propozycje, o których mowa w § 2.

2. Podmioty, o których mowa w art. 175b ust. 1 ustawy, przedstawiają Ministrowi Finansów opinię do projektu planu przeglądu wydatków w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

§ 4. [Sporządzenie i przedstawienie projektu programu przeglądu wydatków]

1. Minister Finansów sporządza projekt programu przeglądu wydatków ujętego w planie przeglądu wydatków oraz prowadzonego poza tym planem, uwzględniając w szczególności zakres przeglądu wydatków określony odpowiednio w planie przeglądu wydatków lub w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 175b ust. 2 ustawy.

2. Minister Finansów przedstawia projekt programu przeglądu wydatków do uzgodnienia podmiotom, o których mowa w art. 175c ustawy, zwanym dalej „uczestnikami przeglądu”.

3. Uczestnik przeglądu przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko do projektu programu przeglądu wydatków w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

4. Niezgłoszenie uwag lub nieprzedstawienie przez uczestnika przeglądu stanowiska do projektu programu przeglądu wydatków w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza uzgodnienie projektu programu przeglądu wydatków.

5. Uzgodniony program przeglądu wydatków Minister Finansów przekazuje uczestnikom przeglądu.

6. Program przeglądu wydatków może zostać zmieniony na uzasadniony wniosek uczestnika przeglądu.

7. Zmiana, o której mowa w ust. 6, jest dokonywana przez Ministra Finansów po jej uzgodnieniu z pozostałymi uczestnikami przeglądu. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

§ 5. [Sporządzenie i przedstawienie projektu raportu]

1. Minister Finansów sporządza projekt raportu, uwzględniając w szczególności przeprowadzone analizy i zgromadzone w ramach przeglądu wydatków dokumenty, informacje i dane.

2. Minister Finansów przedstawia projekt raportu do uzgodnienia uczestnikom przeglądu.

3. Uczestnik przeglądu przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko do projektu raportu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

4. Niezgłoszenie uwag lub nieprzedstawienie przez uczestnika przeglądu stanowiska do projektu raportu w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza uzgodnienie projektu raportu.

§ 6. [Przekazanie określonych informacji na żądanie Ministra Finansów]

Na pisemne żądanie Ministra Finansów podmioty, o których mowa w:

1) art. 175e ust. 2 ustawy, przekazują w wyznaczonym terminie informacje dotyczące wykorzystania propozycji zmian, o których mowa w art. 175e ust. 2 ustawy, w szczególności o sposobie i terminach ich wykorzystania lub przyczynach ich niewykorzystania;

2) art. 175e ust. 4 pkt 1-3 ustawy, przekazują w wyznaczonym terminie informacje dotyczące wykorzystania propozycji zmian, o których mowa w art. 175e ust. 3 ustawy, przy opracowaniu materiałów do projektu ustawy budżetowej, w szczególności o sposobie ich wykorzystania lub przyczynach ich niewykorzystania.

§ 7. [Sprawozdanie o sposobie wykorzystania propozycji określonych zmian lub o przyczynach ich niewykorzystania]

Minister Finansów sporządza, w szczególności na podstawie poddanych analizie informacji, o których mowa w § 6, w terminie do dnia 31 maja każdego roku, sprawozdanie o sposobie wykorzystania propozycji zmian, o których mowa w art. 175e ust. 2 i 3 ustawy, lub o przyczynach ich niewykorzystania, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

§ 8. [Termin sporządzenia pierwszego planu przeglądu wydatków]

Plan przeglądu wydatków sporządza się po raz pierwszy w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

§ 9. [Termin sporządzenia pierwszego sprawozdania o sposobie wykorzystania propozycji określonych zmian lub o przyczynach ich niewykorzystania]

Sprawozdanie, o którym mowa w § 7, sporządza się po raz pierwszy w terminie do dnia 31 maja 2025 r. i obejmuje nim propozycje zmian, o których mowa w art. 175e ust. 2 i 3 ustawy, zawarte w raportach sporządzonych do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-21
  • Data wejścia w życie: 2024-05-22
  • Data obowiązywania: 2024-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA