REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 787

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania (Dz. U. poz. 1237), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania (Dz. U. poz. 2612).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania (Dz. U. poz. 2612), które stanowią:

„§ 2. Do aplikacji administracyjnej rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.”.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania]

Załącznik do obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 12 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 787)

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Aplikacja administracyjna, zwana dalej „aplikacją”, ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika, podejmującego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwanym dalej „Biurem”, po raz pierwszy pracę w urzędzie państwowym, do należytego wykonywania obowiązków urzędnika państwowego.

Rozdział 2

Obowiązek odbywania aplikacji

§ 2. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwany dalej „Przewodniczącym”, kieruje na aplikację pracownika, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) podjął po raz pierwszy zatrudnienie w urzędzie państwowym;

2) jest zatrudniony w Biurze co najmniej trzy miesiące;

3) wykonuje pracę na stanowisku określonym w wykazie stanowisk w Biurze objętych aplikacją, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Kierujący komórką organizacyjną Biura, w której pracownik świadczy pracę, składa wniosek o skierowanie pracownika na aplikację.

2. Wzór wniosku o skierowanie pracownika Biura na aplikację określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Termin rozpoczęcia aplikacji określa kierownik aplikacji.

2. Aplikacja rozpoczyna się nie później niż po upływie czterech miesięcy od dnia nawiązania z pracownikiem stosunku pracy.

§ 5. Na wniosek kierującego komórką organizacyjną Biura, w której pracownik świadczy pracę, Przewodniczący może zaliczyć na poczet aplikacji uprzednie zatrudnienie pracownika - o ile gwarantuje ono posiadanie przez pracownika wiedzy i umiejętności odpowiednich na zajmowanym stanowisku - i skrócić mu okres aplikacji do sześciu miesięcy.

§ 6. 1. W przypadku zaistnienia istotnych okoliczności uniemożliwiających aplikantowi odbywanie aplikacji Przewodniczący może zdecydować o zawieszeniu odbywania przez niego aplikacji, a tym samym o zawieszeniu wykonywania obowiązków przez opiekuna tego aplikanta, do czasu ustania okoliczności uniemożliwiających odbywanie aplikacji.

2. Po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, Przewodniczący decyduje o podjęciu zawieszonej aplikacji oraz sposobie i harmonogramie jej kontynuowania.

§ 7. 1. Od odbywania aplikacji może być zwolniony pracownik, który wykaże się wymaganą wiedzą z teoretycznego i praktycznego zakresu aplikacji.

2. Decyzję w sprawie zwolnienia od odbywania aplikacji podejmuje Przewodniczący, na wniosek kierującego komórką organizacyjną, w której pracownik świadczy pracę.

3. Wzór wniosku o zwolnienie od odbywania aplikacji w Biurze określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Decyzja odmowna w sprawie zwolnienia od odbywania aplikacji stanowi podstawę do niezwłocznego złożenia wniosku o skierowanie pracownika na aplikację.

§ 8. Wnioski, o których mowa w rozporządzeniu, kierujący komórką organizacyjną, w której pracownik świadczy pracę, składa Przewodniczącemu za pośrednictwem kierownika aplikacji.

Rozdział 3

Kierownik aplikacji i opiekunowie aplikantów

§ 9. 1. Aplikacją kieruje kierownik aplikacji.

2. Kierownika aplikacji wyznacza Przewodniczący, jeżeli w Biurze skierowano do odbycia aplikacji lub aplikację odbywa co najmniej sześciu aplikantów. W pozostałych przypadkach obowiązki i uprawnienia kierownika aplikacji wykonuje opiekun aplikanta, zwany dalej „opiekunem”.

3. Do obowiązków kierownika aplikacji i opiekunów należy kierowanie kształceniem teoretycznym, wykonywaniem zadań praktycznych i samokształceniem aplikantów oraz udzielanie im pomocy we wdrażaniu się do pracy w Biurze i przygotowaniu do egzaminu końcowego.

§ 10. 1.1) Kierownikiem aplikacji może być pracownik Biura posiadający co najmniej siedmioletni staż pracy, w tym trzyletni staż pracy w Biurze.

2. Kierownik aplikacji nie może pełnić funkcji opiekuna.

3. Sposób i zakres obsługi organizacyjnej kierownika aplikacji ustala Dyrektor Biura.

§ 11. 1. Przewodniczący wyznacza opiekuna, na wniosek kierującego komórką organizacyjną, w której pracownik świadczy pracę.

2.2) Opiekunem może być pracownik Biura posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym dwuletni staż pracy w Biurze, i niepozostający z aplikantem w bliskich stosunkach rodzinnych lub osobistych.

3. Opiekun może sprawować opiekę nad nie więcej niż dwoma aplikantami równocześnie.

§ 12. 1. W sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego przebiegu aplikacji, na czas nieobecności kierownika aplikacji Przewodniczący wyznacza osobę zastępującą kierownika aplikacji spośród opiekunów, z wyłączeniem opiekunów sprawujących opiekę nad dwoma aplikantami jednocześnie.

2. Opiekun zastępujący kierownika aplikacji wykonuje obowiązki opiekuna w stosunku do pozostającego pod jego opieką aplikanta. Opiekun ten nie może zostać wyznaczony na opiekuna kolejnego aplikanta.

3. Opiekunowi zastępującemu kierownika aplikacji przysługują, w czasie sprawowania zastępstwa, obowiązki i uprawnienia kierownika aplikacji.

Rozdział 4

Program i przebieg aplikacji

§ 13. Aplikacja obejmuje:

1) wykłady lub konwersatoria z teoretycznego zakresu aplikacji;

2) zajęcia praktyczne pozwalające na zapoznanie się z pracą w Biurze;

3) samokształcenie aplikantów.

§ 14. 1. Teoretyczny zakres aplikacji obejmuje zajęcia z obszaru:

1) prawa konstytucyjnego, w szczególności:

a) zadań i kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

b) systemu źródeł prawa,

c) organizacji i funkcjonowania organów władzy publicznej i administracji publicznej;

2) prawa europejskiego;

3) postępowania administracyjnego;

4) urzędniczych stosunków pracy;

5) ochrony danych osobowych;

6) ochrony informacji niejawnych;

7) zamówień publicznych;

8) zasad techniki prawodawczej;

9) finansów publicznych.

2. W toku aplikacji aplikant powinien nabyć umiejętności praktyczne w zakresie:

1) sposobu funkcjonowania i organizacji Biura oraz jego komórek organizacyjnych;

2) załatwiania spraw należących do zakresu obowiązków aplikanta w komórce organizacyjnej Biura, w której świadczy pracę;

3) obiegu dokumentów w Biurze;

4) posługiwania się urządzeniami biurowymi i informatycznymi w zakresie niezbędnym w komórce organizacyjnej Biura, w której świadczy pracę.

§ 15. 1. Aplikacja odbywa się według ramowego programu aplikacji ustalanego przez kierownika aplikacji, zgodnie z teoretycznym i praktycznym zakresem aplikacji.

2. Na podstawie ramowego programu aplikacji opiekun, w uzgodnieniu z kierownikiem aplikacji, opracowuje szczegółowy program aplikacji dla danego aplikanta.

§ 16. 1. Opiekun organizuje lub odbywa z aplikantem, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, zajęcia z teoretycznego i praktycznego zakresu aplikacji.

2. Opiekun opracowuje, w porozumieniu z aplikantem, harmonogram zajęć aplikanta.

3. Harmonogram zajęć aplikanta podlega zatwierdzeniu przez kierownika aplikacji.

4. Zajęcia odbywają się w czasie pracy.

5. Aplikant obowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach.

6. Z każdych zajęć opiekun sporządza sprawozdanie obejmujące tematykę zrealizowaną podczas zajęć. Sprawozdanie podpisuje aplikant i opiekun.

7. Opiekun przekazuje sprawozdanie kierownikowi aplikacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zajęć.

§ 17. 1. Przed egzaminem końcowym opiekun przygotowuje opinię o aplikancie, zwaną dalej „opinią opiekuna”, i przekazuje ją kierownikowi aplikacji.

2. Opinia opiekuna zawiera ocenę aplikanta w czterostopniowej skali ocen (od 2 do 5) oraz informacje o przebiegu aplikacji, w szczególności o:

1) nabytej przez aplikanta wiedzy z teoretycznego i praktycznego zakresu aplikacji;

2) biegłości w wykonywaniu przez aplikanta obowiązków służbowych;

3) stosunku aplikanta do współpracowników i interesantów, po zasięgnięciu opinii kierującego komórką organizacyjną, w której pracownik świadczy pracę.

Rozdział 5

Egzamin końcowy i ocena kwalifikacyjna

§ 18. Kierownik aplikacji, w uzgodnieniu z Przewodniczącym, wyznacza termin egzaminu końcowego na dzień przypadający nie wcześniej niż na dwa miesiące przed zakończeniem aplikacji.

§ 19. 1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1) kierownik aplikacji jako przewodniczący komisji;

2) dyrektor departamentu, w którym aplikant świadczy pracę, wicedyrektor tego departamentu albo pracownik Biura wyznaczony do zastępowania dyrektora tego departamentu, o ile taka osoba nie jest już w składzie komisji.

2. Opiekun zastępujący kierownika aplikacji, o którym mowa w § 12 ust. 1, albo opiekun wykonujący obowiązki i uprawnienia kierownika aplikacji, o którym mowa w § 9 ust. 2, jest wyłączony ze składu komisji egzaminacyjnej oceniającej aplikanta pozostającego pod jego opieką.

3. Przewodniczący może wyznaczyć do składu komisji egzaminacyjnej innych niż wymienionych w ust. 1 i 2 pracowników Biura.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wyznacza Przewodniczący.

5. Osoba wchodząca w skład komisji egzaminacyjnej nie może pozostawać z aplikantem w bliskich stosunkach rodzinnych lub osobistych.

§ 20. 1. Egzamin końcowy jest przeprowadzany na posiedzeniu komisji egzaminacyjnej w formie ustnej i obejmuje zakres teoretyczny i praktyczny aplikacji.

2. W posiedzeniu komisji egzaminacyjnej może brać udział Przewodniczący lub Dyrektor Biura.

3. Podczas egzaminu końcowego aplikanta może być obecny opiekun, który sprawował opiekę nad aplikantem w toku aplikacji.

4. Podczas egzaminu końcowego aplikant udziela odpowiedzi na pięć pytań.

5. Odpowiedzi na poszczególne pytania podlegają ocenom cząstkowym, wskazanym przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej, w czterostopniowej skali ocen (od 2 do 5).

6. Średnia arytmetyczna ocen cząstkowych oznacza następujący wynik egzaminu końcowego:

1) od 4,51 do 5,0 - ocenę bardzo dobrą;

2) od 3,51 do 4,50 - ocenę dobrą;

3) od 2,91 do 3,50 - ocenę dostateczną;

4) 2,90 i poniżej - ocenę niedostateczną.

§ 21. 1. Komisja egzaminacyjna ustala ocenę kwalifikacyjną na podstawie wyniku egzaminu końcowego, z uwzględnieniem opinii opiekuna, o której mowa w § 17 ust. 1.

2. Kierownik aplikacji przedkłada opinię opiekuna komisji egzaminacyjnej najpóźniej w dniu egzaminu końcowego.

§ 22. 1. Po ustaleniu oceny kwalifikacyjnej komisja egzaminacyjna sporządza protokół.

2. Wzór protokołu z posiedzenia komisji egzaminacyjnej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Protokół podpisywany jest przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej.

§ 23. 1. Nieusprawiedliwione niestawienie się aplikanta na egzamin końcowy skutkuje otrzymaniem oceny kwalifikacyjnej niedostatecznej.

2. W przypadku uznania niestawienia się na egzamin końcowy za usprawiedliwione kierownik aplikacji niezwłocznie wyznacza dodatkowy termin egzaminu.

§ 24. 1. Aplikant, który uzyskał ocenę kwalifikacyjną niedostateczną, może przystąpić do egzaminu końcowego ponownie tylko raz i nie wcześniej niż po upływie miesiąca od terminu pierwszego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez kierownika aplikacji, po uzgodnieniu z Przewodniczącym.

2. Ponowny egzamin końcowy odbywa się przed upływem dwunastomiesięcznego okresu aplikacji.

§ 25. 1. Aplikant, który uzyskał pozytywną ocenę kwalifikacyjną, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu aplikacji w Biurze.

2. Wzór zaświadczenia o ukończeniu aplikacji w Biurze określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2019 r.3)

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 787)

Załącznik nr 14)

WYKAZ STANOWISK W BIURZE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI OBJĘTYCH APLIKACJĄ ADMINISTRACYJNĄ

1) Dyrektor Biura;

2) wicedyrektor Biura;

3) dyrektor departamentu;

4) wicedyrektor departamentu;

5) główny księgowy;

6) główny specjalista do spraw legislacji;

7) ekspert;

8) inspektor ochrony danych;

9) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

10) audytor wewnętrzny;

11) radca prawny;

12) doradca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

13) doradca członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

14) naczelnik wydziału;

15) główny specjalista;

16) główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

17) asystent członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

18) aspirant;

19) starszy specjalista;

20) starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

21) specjalista;

22) specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

23) starszy inspektor;

24) starszy archiwista;

25) inspektor;

26) archiwista;

27) referent prawny;

28) starszy referent;

29) referent.

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O SKIEROWANIE PRACOWNIKA BIURA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI NA APLIKACJĘ ADMINISTRACYJNĄ


Załącznik nr 3

WZÓR - WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD ODBYWANIA APLIKACJI ADMINISTRACYJNEJ W BIURZE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI


Załącznik nr 4

WZÓR - PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ


Załącznik nr 5

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU APLIKACJI ADMINISTRACYJNEJ W BIURZE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania (Dz. U. poz. 2612), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie określenia zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz ocen kwalifikacyjnych mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (M.P. poz. 285), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1043).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-24
  • Data wejścia w życie: 2024-05-24
  • Data obowiązywania: 2024-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA