REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 789

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz. U. poz. 1124), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz. U. poz. 298);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 listopada 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz. U. poz. 2472).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz. U. poz. 298), które stanowią:

„§ 2. Do korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych przed dniem określonym w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301 i 2707) stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz. U. poz. 2472), które stanowią:

„§ 2. Do doręczeń pomiędzy wierzycielem lub podmiotem, o którym mowa w art. 18q § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, niebędącymi organami Krajowej Administracji Skarbowej a organem prowadzącym Rejestr Należności Publicznoprawnych, dokonywanych przed dniem, w którym ostatni z podmiotów, pomiędzy którymi dokonywane jest doręczenie, stał się obowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860) w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 21 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 789)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

Na podstawie art. 18m ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych, zwanego dalej „rejestrem”, przez zobowiązanego, podmiot zainteresowany oraz podmiot, o którym mowa w art. 18q § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „ustawą”, w tym uzyskania z rejestru danych, o których mowa w art. 18b § 2 ustawy, zwanych dalej „danymi”;

2) tryb i sposób wprowadzania danych do rejestru;

3) formaty danych wymagane przy wprowadzaniu danych do rejestru.

§ 2.2) 1. Organ prowadzący rejestr nadaje wierzycielowi, o którym mowa w art. 18b § 1 ustawy:

1) niebędącemu organem Krajowej Administracji Skarbowej - na wniosek,

2) będącemu organem Krajowej Administracji Skarbowej - z urzędu

- identyfikator i hasło uprawniające do korzystania z systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr, zwanego dalej „systemem”.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest opatrywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym oraz doręczany z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699).

§ 3.2) 1. Udostępnienie danych z rejestru w sposób, o którym mowa w art. 18k § 3:

1) pkt 1 ustawy - następuje po nadaniu identyfikatora i hasła uprawniających do korzystania z systemu oraz po uwierzytelnieniu w systemie przy ich użyciu;

2) pkt 2 ustawy - następuje po udostępnieniu certyfikatu emitowanego przez Ministerstwo Finansów uprawniającego do korzystania z systemu oraz po uwierzytelnieniu w systemie przy jego użyciu.

2. Identyfikator i hasło oraz certyfikat, o których mowa w ust. 1, są odpowiednio nadawane albo udostępniane:

1) z urzędu - w przypadku podmiotu uprawnionego będącego organem Krajowej Administracji Skarbowej;

2) na wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, doręczony z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych - w przypadku podmiotu uprawnionego niebędącego organem Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 4. (uchylony).3)

§ 5.4) Korzystając z rejestru, zobowiązany oraz podmiot zainteresowany używają swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym.

§ 6. Podmiot zainteresowany w celu wyszukiwania w rejestrze zobowiązanego, jako kryterium wyszukiwania zobowiązanego będącego:

1) osobą fizyczną, podaje imię i nazwisko zobowiązanego oraz:

a) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany, albo

b) datę urodzenia, jeżeli nie został nadany numer PESEL;

2) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje dwie z następujących danych dotyczących zobowiązanego:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli został nadany,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d) numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON);

3) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje dwie z następujących danych dotyczących zobowiązanego:

a) firmę albo nazwę,

b) NIP,

c) numer REGON;

4) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną, podaje imię i nazwisko zobowiązanego oraz:

a) NIP albo

b) kraj wydania i numer paszportu, albo

c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada identyfikatora podatkowego, albo

d) datę urodzenia, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;

5) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje imię i nazwisko zobowiązanego oraz:

a) NIP albo

b) kraj wydania i numer paszportu, albo

c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego, albo

d) datę urodzenia albo adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w tym adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;

6) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje dwie z następujących danych dotyczących zobowiązanego:

a) firmę albo nazwę,

b) NIP,

c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego,

d) adres siedziby, jeżeli nierezydent nie posiada NIP lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju.

§ 7. Podmiot uprawniony w celu wyszukiwania w rejestrze zobowiązanego, jako kryterium wyszukiwania zobowiązanego będącego:

1) osobą fizyczną, podaje jego:

a) numer PESEL, jeżeli został nadany, albo

b) imię i nazwisko oraz datę urodzenia, jeżeli nie został nadany numer PESEL;

2) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje jego:

a) NIP albo

b) numer REGON;

3) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje jego:

a) NIP albo

b) numer REGON;

4) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną, podaje jego:

a) NIP albo

b) kraj wydania i numer paszportu, albo

c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada identyfikatora podatkowego, albo

d) imię i nazwisko oraz datę urodzenia, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;

5) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje jego:

a) NIP albo

b) kraj wydania i numer paszportu, albo

c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego, albo

d) imię i nazwisko, firmę lub nazwę oraz datę urodzenia, albo

e) adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w tym adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;

6) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje jego:

a) NIP albo

b) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego, albo

c) firmę lub nazwę oraz adres siedziby, jeżeli nierezydent nie posiada NIP lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju.

§ 8. Wierzyciel, po jego uwierzytelnieniu w systemie, na podstawie podanego identyfikatora i hasła wprowadza dane do rejestru.

§ 9. W przypadku wprowadzania do rejestru danych dotyczących:

1) oznaczenia wierzyciela, podaje się:

a) jego nazwę, adres siedziby lub jego jednostki organizacyjnej, a jeżeli wierzyciel posiada obsługujący go urząd - adres tego urzędu,

b) NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem;

2) podstawy prawnej należności pieniężnej, podaje się:

a) rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1 i art. 18b § 1 pkt 2-4 ustawy, nazwę organu, który wydał ostateczną decyzję, postanowienie lub inne orzeczenie, datę i numer tej decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, nazwę organu, który wydał prawomocny wyrok, postanowienie lub mandat karny na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu karnego lub Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, datę i sygnaturę wyroku albo postanowienia, datę, serię i numer mandatu karnego, albo

b) przepis prawa, jeżeli obowiązek uiszczenia należności pieniężnej wynika bezpośrednio z przepisu prawa.

§ 10. 1. W przypadku wprowadzania do rejestru informacji, o których mowa w art. 18f § 1:

1) pkt 1, 2 i 5-8 ustawy, podaje się wysokość należności pieniężnej będącej przedmiotem tej informacji;

2) pkt 9 ustawy, podaje się:

a) nazwę organu, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w pierwszej instancji,

b) numer i datę wydania postanowienia, o którym mowa w lit. a,

c) wysokość należności pieniężnej niewyegzekwowanej w postępowaniu egzekucyjnym będącej przedmiotem tej informacji.

2. W przypadku wprowadzania do rejestru informacji dotyczących ustania okoliczności, o których mowa w art. 18f § 1:

1) pkt 1 ustawy, podaje się informację o wygaśnięciu, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o odroczeniu terminu zapłaty należności pieniężnej;

2) pkt 2 ustawy, podaje się informację o wygaśnięciu, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o rozłożeniu na raty spłaty należności pieniężnej;

3) pkt 3, 4, 6 i 7 ustawy, podaje się odpowiednio informację o zakończeniu postępowania;

4) pkt 8 ustawy, podaje się informację o zakończeniu postępowania wszczętego sprzeciwem;

5) pkt 9 ustawy, podaje się informację o zakończeniu postępowania, w którym uchylono lub stwierdzono nieważność postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

§ 11. Do rejestru wprowadza się dane w formacie XML według struktury logicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu prowadzącego rejestr.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia5).


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz. U. poz. 2472), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2023 r.

3) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz. U. poz. 298), które weszło w życie z dniem 3 marca 2023 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 czerwca 2018 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-24
  • Data wejścia w życie: 2024-05-24
  • Data obowiązywania: 2024-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA