REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 793

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. poz. 2470), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. poz. 286).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. poz. 286), które stanowią:

㤠2. 1. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. stanowisko:

1) wicedyrektora danego typu szkoły artystycznej może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5-11 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) wicedyrektora ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej I stopnia może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5-11 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

3) wicedyrektora zespołu szkół artystycznych może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, dla danego typu szkoły artystycznej, wchodzącej w skład zespołu, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5-11 i w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

4) wicedyrektora zespołu szkół artystycznych, w skład którego wchodzą wyłącznie ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia i szkoła muzyczna I stopnia, może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia lub szkole muzycznej I stopnia określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5-11 i w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

5) wicedyrektora placówki artystycznej o danej specjalności może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce artystycznej o danej specjalności określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5-11 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

6) wicedyrektora placówki artystycznej o specjalności muzycznej może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce artystycznej o specjalności muzycznej określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5-11 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

7) kierownicze inne niż wymienione w § 1-5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w szkole artystycznej danego typu, zespole szkół artystycznych oraz w placówce artystycznej o danej specjalności może zajmować również nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. oraz który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej lub placówce artystycznej o danej specjalności określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5-11 i w § 6 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz w § 6 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed:

1) przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, albo przed powierzeniem tego stanowiska w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, albo przed powierzeniem tego stanowiska w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy;

2) powierzeniem stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, § 3 ust. 2 i 3, § 5 ust. 2 i 3 oraz § 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed powierzeniem odpowiednio stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: H. Wróblewska


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 740).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 17 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 793)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1)

z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej

Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Stanowisko dyrektora danego typu szkoły artystycznej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a)2) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo

b) (uchylona)3)

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę okresową w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy;4)

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.5)), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.6)), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104);

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 oraz z 2023 r. poz. 1672), lub ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Stanowisko wicedyrektora danego typu szkoły artystycznej, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej określone w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz:7)

1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

2) uzyskał przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora:

a)8) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy albo

b) (uchylona)9)

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę okresową w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni;

3) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 5-11.

3.10) Stanowisko wicedyrektora ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej I stopnia może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej określone w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 5-11 i ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 2. 1. Stanowisko dyrektora szkoły artystycznej może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

2. Stanowisko wicedyrektora szkoły artystycznej, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy;

2) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz w § 1 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

§ 3. 1. Stanowisko dyrektora zespołu szkół artystycznych może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, dla danego typu szkoły artystycznej, wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz

2) spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 2-11.

2. Stanowisko wicedyrektora zespołu szkół artystycznych, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, dla danego typu szkoły artystycznej, wchodzącej w skład zespołu, oraz:11)

1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

2) uzyskał przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora:

a)12) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy albo

b) (uchylona)13)

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę okresową w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni;

3) spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5-11.

3.14) Stanowisko wicedyrektora zespołu szkół artystycznych, w skład którego wchodzą wyłącznie ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia i szkoła muzyczna I stopnia, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia lub szkole muzycznej I stopnia określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz spełnia wymagania określone w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w § 1 ust. 1 pkt 5-11.

§ 4. 1. Stanowisko dyrektora zespołu szkół artystycznych może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 oraz w § 2 ust. 1 pkt 1-4.

2. Stanowisko wicedyrektora zespołu szkół artystycznych, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 oraz w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

§ 5. 1. Stanowisko dyrektora placówki artystycznej o danej specjalności może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce artystycznej o danej specjalności, określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 2-11.

2.15) Stanowisko wicedyrektora placówki artystycznej o danej specjalności, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce artystycznej o danej specjalności, określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5-11 i ust. 2 pkt 1 i 2.

3.15) Stanowisko wicedyrektora placówki artystycznej o specjalności muzycznej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce artystycznej o specjalności muzycznej, określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5-11 i ust. 2 pkt 1 i 2.

4. Stanowisko dyrektora placówki artystycznej może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem spełniająca wymagania określone w § 2 ust. 1.

5. Stanowisko wicedyrektora placówki artystycznej, oprócz osoby, o której mowa w ust. 4, może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która posiada co najmniej trzyletni staż pracy oraz spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 oraz § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

§ 6. Stanowiska kierownicze inne niż wymienione w § 1-5 w szkole artystycznej danego typu, zespole szkół artystycznych oraz w placówce artystycznej o danej specjalności może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:16)

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej lub placówce artystycznej o danej specjalności, określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1;

2) posiada co najmniej trzyletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

3) uzyskał przed powierzeniem stanowiska kierowniczego:

a)17) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy albo

b) (uchylona)18)

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę okresową w okresie ostatnich trzech lat pracy w uczelni;

4) spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5-11.

§ 7. Stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze w szkole artystycznej, zespole szkół artystycznych oraz w placówce artystycznej może zajmować również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854)

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu dla danego typu szkoły artystycznej lub placówki artystycznej o danej specjalności, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.19)

§ 8. 1. Osoba zajmująca w dniu wejścia w życie rozporządzenia stanowisko dyrektora szkoły artystycznej, zespołu szkół artystycznych lub placówki artystycznej może zajmować to stanowisko do końca okresu, na jaki odpowiednio powierzono jej to stanowisko albo powołano na to stanowisko.

2. Osoba zajmująca w dniu wejścia w życie rozporządzenia inne stanowisko kierownicze niż wymienione w ust. 1 może zajmować to stanowisko do końca okresu, na jaki odpowiednio powierzono jej to stanowisko albo powołano na to stanowisko.

§ 9. 1. W konkursach na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej, zespołu szkół artystycznych lub placówki artystycznej, ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Jeżeli osobą wyłonioną w wyniku konkursu, o którym mowa w ust. 1, jest nauczyciel akademicki, przed powierzeniem stanowiska dyrektora nauczyciel ten jest obowiązany złożyć oświadczenie, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 10. Stanowiska, o których mowa w § 1-5, może zajmować również osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra sztuki oraz spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, dla danego typu szkoły artystycznej lub placówki artystycznej o danej specjalności.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. poz. 693).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia20).


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 740).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. poz. 286), które weszło w życie z dniem 15 lutego 2023 r.

3) Przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.

7) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) Część wspólna ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 grudnia 2019 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-27
  • Data wejścia w życie: 2024-05-27
  • Data obowiązywania: 2024-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA