REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 823

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 531 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb i warunki nadawania i uchylania przydziałów mobilizacyjnych oraz pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych;

2) warunki, jakie powinni spełniać żołnierze rezerwy, pracownicy lub inne osoby niebędące pracownikami do przeznaczenia ich do służby wojskowej lub pracy w jednostkach wojskowych albo komórkach organizacyjnych w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny;

3) wzory kart mobilizacyjnych.

§ 2. [Warunki nadania przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi rezerwy]

Warunkami nadania przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi rezerwy są:

1) niepełnienie przez żołnierza rezerwy innego rodzaju czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych;

2) brak możliwości uzupełnienia jednostki wojskowej żołnierzami rezerwy o wyższych kwalifikacjach lub predyspozycjach do zajmowania określonego stanowiska służbowego lub do pełnienia określonej funkcji wojskowej.

§ 3. [Nadanie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy]

1. Nadanie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy następuje po uprzednim:

1) złożeniu przez dowódcę jednostki wojskowej właściwemu miejscowo szefowi wojskowego centrum rekrutacji, zwanemu dalej „szefem WCR”, zapotrzebowania na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych jednostki wojskowej - po przeprowadzonej analizie potrzeb mobilizacyjnych;

2) wytypowaniu przez szefa WCR w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej żołnierzy pasywnej rezerwy, zwanych dalej „żołnierzami PR”, spełniających wymagania do przeznaczenia ich do służby wojskowej na określone stanowiska służbowe lub do pełnienia określonych funkcji wojskowych;

3) skierowaniu, jeżeli zachodzi taka potrzeba lub na wniosek żołnierza PR, wytypowanych żołnierzy PR na badania lekarskie do właściwej wojskowej komisji lekarskiej, w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej;

4) wezwaniu wytypowanych żołnierzy PR do wojskowego centrum rekrutacji w celu nadania przydziału mobilizacyjnego.

2. Przydziały mobilizacyjne nadaje się w pierwszej kolejności:

1) żołnierzom PR najmłodszym wiekiem, zamieszkałym najbliżej miejsca dyslokacji jednostki wojskowej, do której przewiduje się ich powołać w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

2) żołnierzom PR będącym ochotnikami.

§ 4. [Odnotowanie nadania przydziału mobilizacyjnego]

Nadanie przydziału mobilizacyjnego szef WCR odnotowuje w ewidencji wojskowej i w książeczce wojskowej, jeżeli żołnierz ją posiada, a dowódca jednostki wojskowej stwierdza ten fakt w rozkazie dziennym.

§ 5. [Nadanie przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej lub przeniesionemu do pasywnej rezerwy]

1. Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, przeniesionemu do pasywnej rezerwy, przydział mobilizacyjny nadaje szef WCR właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania żołnierza lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a w przypadku stanowisk określonych w etacie komórek organizacyjnych, w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej z dniem następującym po dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, na podstawie informacji o planowanym zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej przekazanej w terminie 30 dni przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełnił służbę.

2. Wręczenie karty mobilizacyjnej następuje w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

§ 6. [Warunki przydziału mobilizacyjnego żołnierzom rezerwy]

Przydziały mobilizacyjne nadaje się żołnierzom rezerwy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają odpowiednie wyszkolenie wojskowe lub kwalifikacje lub wykształcenie dla zajmowanego stanowiska służbowego w danej specjalności wojskowej lub dla pełnionej funkcji;

2) posiadają odpowiednią kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) nie mieszkają stale za granicą;

4) nie osiągnęli ustalonej górnej granicy wieku, określonej w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą”;

5) posiadają obywatelstwo polskie;

6) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

§ 7. [Warunki nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego]

Warunkami nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego pracownikom lub innym osobom niebędącym pracownikami są:

1) występowanie stanowiska służbowego lub funkcji wojskowej w etacie jednostki wojskowej albo komórki organizacyjnej występujących w czasie wojny albo stanowiska pracowniczego w etacie jednostki wojskowej występującego w czasie wojny;

2) niepełnienie czynnej służby wojskowej.

§ 8. [Osoba upoważniona do nadania oraz uchylenia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego]

1. Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje oraz uchyla, w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej, szef WCR właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której nadaje się pracowniczy przydział mobilizacyjny, a w przypadku stanowisk określonych w etacie komórek organizacyjnych - w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej.

2. Jeżeli szef WCR, do którego jest składane zapotrzebowanie, o którym mowa w § 9 ust. 2, nie jest właściwy do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego, przesyła zapotrzebowanie albo wyciąg z zapotrzebowania do właściwego szefa WCR.

3. Nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego szef WCR odnotowuje w ewidencji wojskowej, a dowódca jednostki wojskowej albo kierownik komórki organizacyjnej, do której przydział nadano, stwierdza ten fakt w rozkazie dziennym tej jednostki albo komórki.

4. Datą nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego jest data potwierdzenia odbioru karty mobilizacyjnej.

§ 9. [Ustalenie zapotrzebowania w zakresie przeznaczenia osób do pracy na stanowiska pracownicze w etacie występujące w czasie wojny]

1. Przed nadaniem pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych pracownikom resortu obrony narodowej, dowódca jednostki wojskowej albo kierownik komórki organizacyjnej albo Dyrektor Generalny urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej ustala, czy jest zapotrzebowanie w zakresie przeznaczenia osób do pracy na stanowiska pracownicze w etacie występujące w czasie wojny, oraz typuje te osoby spośród pracowników resortu obrony narodowej zatrudnionych w tej jednostce wojskowej albo komórce organizacyjnej.

2. W przypadku stwierdzenia konieczności nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych dowódca jednostki wojskowej albo kierownik komórki organizacyjnej składa do szefa WCR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zapotrzebowanie, które obejmuje:

1) wykaz stanowisk określonych w etacie jednostki wojskowej albo komórki organizacyjnej występujących w czasie wojny, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności wymaganych do ich zajmowania, oraz sześciocyfrowy symbol klasyfikacji zawodów i specjalności, wynikający z załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z 2021 r. poz. 2285 oraz z 2022 r. poz. 853), dla każdego stanowiska;

2) wykaz pracowników resortu obrony narodowej, zatrudnionych w jednostce wojskowej albo komórce organizacyjnej, którym proponuje się nadać pracownicze przydziały mobilizacyjne - ze wskazaniem stanowiska wymienionego w wykazie, o którym mowa w pkt 1;

3) wykaz pozostałych pracowników resortu obrony narodowej, zatrudnionych w jednostce wojskowej albo komórce organizacyjnej, którym nie planuje się nadać pracowniczego przydziału mobilizacyjnego.

3. Wykazy, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, zawierają dane identyfikacyjne pracowników resortu obrony narodowej: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, zajmowane stanowisko, wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.

§ 10. [Warunki nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych]

Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje się pracownikom lub innym osobom niebędącym pracownikami, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) nie pełnią czynnej służby wojskowej;

2) posiadają obywatelstwo polskie;

3) nie mieszkają stale za granicą;

4) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

§ 11. [Nadanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych wytypowanym pracownikom resortu obrony narodowej]

1. Jeżeli nie ma możliwości uzupełnienia stanowisk pracowniczych osobami zatrudnionymi w uzupełnianej jednostce wojskowej, szef WCR w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej albo z Dyrektorem Generalnym urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej nadaje pracowniczy przydział mobilizacyjny wytypowanym pracownikom resortu obrony narodowej zatrudnionym w innych jednostkach wojskowych - na podstawie złożonego zapotrzebowania.

2. Jeżeli nie ma możliwości uzupełnienia stanowisk pracowniczych osobami zatrudnionymi w uzupełnianej jednostce wojskowej, szef WCR zwraca się do innych pracodawców lub kierowników powiatowych urzędów pracy, aby wskazali osoby, które spełniają warunki do nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, w celu nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych pracownikom zatrudnionym u innych pracodawców.

3. Osobom, o których mowa w ust. 2, nadaje się pracownicze przydziały mobilizacyjne, jeżeli posiadają kwalifikacje wymagane na stanowiskach pracowniczych określonych w etacie jednostki wojskowej albo komórki organizacyjnej występujących w czasie wojny oraz zamieszkują w pobliżu miejsca dyslokacji tej jednostki wojskowej albo komórki organizacyjnej.

4. W przypadku uzupełnienia stanowisk pracowniczych osobami, które są zatrudnione w uzupełnianej jednostce wojskowej, szef WCR na podstawie uzyskanych danych oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej, w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej, a w przypadku stanowisk określonych w etacie komórek organizacyjnych w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej, nadaje wytypowanym osobom pracownicze przydziały mobilizacyjne.

§ 12. [Doręczenie karty mobilizacyjnej]

1. Doręczenie karty mobilizacyjnej następuje za potwierdzeniem odbioru, przez złożenie podpisu przez osobę, której nadano przydział mobilizacyjny albo pracowniczy przydział mobilizacyjny.

2. Jeżeli doręczenie nastąpi w trybie art. 531 ust. 12 ustawy, szef WCR przekazuje dowódcy jednostki wojskowej albo kierownikowi komórki organizacyjnej, po pokwitowaniu przez nich, dwa egzemplarze karty mobilizacyjnej - jeden przeznaczony dla osoby, której nadano przydział, a drugi podlegający zwrotowi do szefa WCR po potwierdzeniu jej odbioru.

3. W pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się liczbę kart mobilizacyjnych oraz ich serie i numery.

§ 13. [Warunki uchylenia przydziału mobilizacyjnego]

1. Warunkiem uchylenia przydziału mobilizacyjnego jest:

1) osiągnięcie przez żołnierza rezerwy górnej granicy wieku, określonego w art. 5 ustawy;

2) zgon żołnierza rezerwy;

3) utrata przez żołnierza rezerwy obywatelstwa polskiego;

4) uznanie żołnierza rezerwy za trwale niezdolnego do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

5) wyłączenie żołnierza rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

6) powołanie żołnierza rezerwy do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych żołnierzy oraz pełnienia służby w aktywnej rezerwie;

7) stwierdzenie nieprzydatności żołnierza rezerwy na określonym stanowisku służbowym lub do pełnienia określonej funkcji wojskowej - w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

8) skreślenie stanowiska służbowego lub funkcji wojskowej w etacie jednostki wojskowej i występujących w czasie wojny;

9) wyjazd żołnierza rezerwy na stałe za granicę;

10) zmiana miejsca zamieszkania żołnierza rezerwy poza obszar będący we właściwości miejscowej szefa WCR, z wyjątkiem sytuacji, które mają negatywny wpływ na zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki wojskowej;

11) zaistnienie możliwości uzupełnienia jednostki wojskowej żołnierzami rezerwy, którzy mają wyższe kwalifikacje lub predyspozycje do zajmowania określonego stanowiska służbowego lub do pełnienia określonej funkcji wojskowej;

12) skazanie żołnierza rezerwy prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

13) posiadanie przez małżonka żołnierza rezerwy przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, o ile małżonkowie wspólnie sprawują bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny, który nie ukończył 18 roku życia lub który został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, przy czym okoliczności te muszą zostać udokumentowane.

2. Szef WCR, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej albo kierownikiem komórki organizacyjnej, a w przypadku stanowisk określonych w etacie komórek organizacyjnych w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej, na jego wniosek albo wniosek żołnierza rezerwy może w uzasadnionych przypadkach uchylić przydział mobilizacyjny, jeżeli nie ma to negatywnego wpływu na zapewnienie mobilizacyjnego uzupełnienia jednostki wojskowej.

§ 14. [Działania szefa WCR w przypadku uchylenia przydziału mobilizacyjnego]

1. W przypadku uchylenia przydziału mobilizacyjnego szef WCR:

1) niezwłocznie zawiadamia o tym dowódcę jednostki wojskowej;

2) odbiera od żołnierza PR, któremu uchylono przydział mobilizacyjny, kartę mobilizacyjną i niszczy ją protokolarnie oraz dokonuje odpowiednich adnotacji w ewidencji wojskowej.

2. Dowódca jednostki wojskowej po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdza w rozkazie dziennym fakt uchylenia przydziału mobilizacyjnego oraz dokonuje odpowiednich adnotacji w ewidencji wojskowej prowadzonej w tej jednostce wojskowej.

§ 15. [Warunki uchylenia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego]

Warunkiem uchylenia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego jest:

1) powołanie do czynnej służby wojskowej;

2) utrata obywatelstwa polskiego;

3) wyjazd na stałe za granicę;

4) wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 531 ust. 7 pkt 2-7 ustawy;

5) zmiana miejsca zamieszkania poza obszar będący we właściwości miejscowej szefa WCR, z wyjątkiem sytuacji, które mają negatywny wpływ na zapewnienie mobilizacyjnego uzupełnienia jednostki wojskowej;

6) skazanie prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

7) udokumentowana konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny, który nie ukończył 16 roku życia lub który został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył 75 rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny, bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa, obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikający z prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 16. [Możliwość uchylenia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego]

1. Szef WCR, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej albo kierownikiem komórki organizacyjnej, a w przypadku stanowisk określonych w etacie komórek organizacyjnych w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej, na jego wniosek albo na wniosek osoby, której nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, może w uzasadnionych przypadkach uchylić pracowniczy przydział mobilizacyjny, jeżeli nie ma to negatywnego wpływu na zapewnienie mobilizacyjnego uzupełnienia jednostki wojskowej.

2. W przypadku uchylenia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego szef WCR niezwłocznie zawiadamia o tym właściwego dowódcę jednostki wojskowej albo kierownika komórki organizacyjnej.

3. Osoba, której uchylono pracowniczy przydział mobilizacyjny, dokonuje zwrotu karty mobilizacyjnej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej albo kierownika komórki organizacyjnej albo bezpośrednio do szefa WCR, który nadał ten przydział.

4. Dowódca jednostki wojskowej albo kierownik komórki organizacyjnej po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, stwierdza w rozkazie dziennym fakt uchylenia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego.

5. W przypadkach, o których mowa w § 15 pkt 7, przydziały są uchylane w następującej kolejności: przydział organizacyjno-mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny, przydział mobilizacyjny.

§ 17. [Warunki nadania przydziału mobilizacyjnego żołnierzom rezerwy]

Przydziały mobilizacyjne nadaje się żołnierzom rezerwy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają odpowiednie wyszkolenie wojskowe lub kwalifikacje lub wykształcenie dla zajmowanego stanowiska służbowego w danej specjalności wojskowej lub dla pełnionej funkcji;

2) posiadają odpowiednią kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) nie mieszkają stale za granicą;

4) nie osiągnęli ustalonej górnej granicy wieku, określonej w art. 5 ustawy;

5) posiadają obywatelstwo polskie;

6) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

§ 18. [Zwrot karty mobilizacyjnej]

1. W przypadku uchylenia przydziału mobilizacyjnego albo pracowniczego przydziału mobilizacyjnego żołnierze PR, pracownicy albo inne osoby niebędące pracownikami, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne albo pracownicze przydziały mobilizacyjne, są obowiązani do zwrócenia karty mobilizacyjnej szefowi WCR.

2. W przypadku żołnierzy PR odbywających ćwiczenia wojskowe kartę mobilizacyjną może odebrać właściwy dowódca jednostki wojskowej po udzieleniu informacji przez właściwego szefa WCR.

3. Dowódca jednostki wojskowej niezwłocznie przekazuje odebraną kartę mobilizacyjną do właściwego szefa WCR.

§ 19. [Rodzaje kart mobilizacyjnych]

Określa się następujące rodzaje kart mobilizacyjnych:

1) karta mobilizacyjna z czerwonym paskiem, której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia - przeznaczona dla żołnierza PR, który jest obowiązany stawić się do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

2) karta mobilizacyjna z zielonym paskiem, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia - przeznaczona dla żołnierza PR powołanego do czynnej służby wojskowej za pomocą karty powołania lub w drodze obwieszczenia;

3) karta mobilizacyjna z niebieskim paskiem, której wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia - przeznaczona dla pracowników resortu obrony narodowej lub innych osób niebędących pracownikami resortu obrony narodowej.

§ 20. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. poz. 725), które utraciło moc z dniem 24 października 2023 r. zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248).

Załącznik 1. [WZÓR KARTY MOBILIZACYJNEJ Z CZERWONYM PASKIEM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 823)

Załącznik nr 1

WZÓR KARTY MOBILIZACYJNEJ Z CZERWONYM PASKIEM


Załącznik 2. [WZÓR KARTY MOBILIZACYJNEJ Z ZIELONYM PASKIEM]

Załącznik nr 2

WZÓR KARTY MOBILIZACYJNEJ Z ZIELONYM PASKIEM

Załącznik 3. [WZÓR KARTY MOBILIZACYJNEJ Z NIEBIESKIM PASKIEM]

Załącznik nr 3

WZÓR KARTY MOBILIZACYJNEJ Z NIEBIESKIM PASKIEM


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-03
  • Data wejścia w życie: 2024-06-04
  • Data obowiązywania: 2024-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA