REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 828

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa;

2) właściwość organów w sprawach, o których mowa w pkt 1.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dedykowanych sieciach telekomunikacyjnych - należy przez to rozumieć sieci i usługi telekomunikacyjne wydzielone lub wydzierżawione z infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub sieci wybudowane wyłącznie na potrzeby organów realizujących zadania na potrzeby obronne państwa, a także infrastrukturę telekomunikacyjną przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną przeznaczoną do zapewnienia realizacji zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego - w zakresie telekomunikacji;

2) preferencyjnej obsłudze - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia organizacyjno-techniczne zapewniające utrzymanie ciągłości, a w przypadku jej utraty odtwarzanie:

a) świadczenia usług telekomunikacyjnych,

b) dostarczania sieci telekomunikacyjnych,

c) świadczenia usług pocztowych

- z uwzględnieniem pierwszeństwa dla organów realizujących zadania na potrzeby obronne państwa;

3) systemie łączności - należy przez to rozumieć telekomunikację, teleinformatykę oraz pocztę przygotowane i wykorzystane w celu realizowania wymiany informacji między elementami systemu obronnego państwa;

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) wojskach sojuszniczych i koalicyjnych - należy przez to rozumieć jednostki sił zbrojnych państw sojuszniczych i koalicyjnych przebywające czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 3. [Reguły bezpieczeństwa dotyczące korzystania z obronnego systemu łączności]

Przygotowanie i wykorzystanie systemu łączności na potrzeby obronne państwa obejmują spełnienie następujących warunków:

1) zapewnienie interoperacyjności - co oznacza zdolność do wymiany informacji z użytkownikami innych systemów, w tym systemów łączności państw sojuszniczych i koalicyjnych;

2) zapewnienie skalowalności - co oznacza zdolność do rekonfiguracji, a także możliwość systemu do dostosowania się do zmian jego wielkości, z zapewnieniem odpowiedniej jakości usług i zaspokajanie zmieniających się potrzeb wymiany informacji;

3) zapewnienie żywotności - co oznacza ciągłość działania systemu jako zdolność do odtworzenia określonych funkcji w czasie wystąpienia niepożądanych zmian lub zakłóceń;

4) zapewnienie orientacji na usługi - co oznacza architekturę systemu zorientowaną na usługi zapewniające obsługę użytkowników oraz efektywne użycie posiadanych zasobów;

5) zapewnienie bezpieczeństwa - co oznacza zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz cyberbezpieczeństwa osiągane przez zrównoważoną kombinację odpowiedniego projektowania systemu, jego ciągłej oceny oraz wprowadzania środków niwelujących wykryte podatności.

§ 4. [Cele związane z wdrożeniem systemu łączności]

1. Przygotowanie systemów łączności na potrzeby obronne państwa realizuje się przez planowanie, organizowanie i realizację przedsięwzięć związanych z uruchomieniem systemów łączności na potrzeby:

1) zapewnienia funkcjonowania państwa w warunkach zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny;

2) systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy;

3) współdziałania i wymiany informacji, w tym z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej oraz siłami zbrojnymi państw sojuszniczych i koalicyjnych;

4) realizacji przedsięwzięć gospodarczo-obronnych oraz zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk sojuszniczych i koalicyjnych, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy;

5) uruchamiania przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122);

6) utrzymania i podwyższania gotowości obronnej państwa, w tym utrzymania systemu stałych dyżurów na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 7 ustawy;

7) ostrzegania i alarmowania o uderzeniach z powietrza.

2. Wykorzystanie systemów łączności na potrzeby obronne państwa realizuje się przez użytkowanie i rozwój uruchomionych systemów łączności na potrzeby określone w ust. 1.

3. Systemy łączności na potrzeby obronne państwa wykorzystuje się również w stanie stałej gotowości obronnej państwa w razie wystąpienia zagrożeń terrorystycznych, zagrożeń cyberbezpieczeństwa lub innych szczególnych zdarzeń oraz podczas ćwiczeń i treningów.

§ 5. [Zakres przygotowania systemów łączności]

1. Przygotowanie systemów łączności na potrzeby obronne państwa polega na:

1) określaniu potrzeb i wymagań w zakresie organizacji systemów łączności na potrzeby obronne państwa;

2) wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za planowanie, organizowanie i realizację przedsięwzięć związanych z uruchomieniem systemów łączności na potrzeby obronne państwa;

3) ujęciu zasad i sposobu użycia systemów łączności na potrzeby obronne państwa w planach operacyjnych, w rozumieniu art. 2 pkt 21 ustawy oraz innych dokumentach planistycznych opracowywanych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

4) wdrażaniu zaplanowanych systemów łączności na potrzeby obronne państwa, w tym realizację dedykowanych projektów obejmujących w szczególności prowadzenie inwestycji;

5) nadzorowaniu i monitorowaniu przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemów łączności na potrzeby obronne.

2. Przygotowanie systemów łączności na potrzeby obronne państwa w zakresie telekomunikacji realizuje się przez:

1) dążenie do integracji systemów łączności na potrzeby obronne państwa;

2) ustalenie zakresów częstotliwości radiowych, będących w zainteresowaniu użytkowników rządowych, przeznaczonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34 i 731), zwanej dalej „Krajową Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości”, do użytkowania rządowego i cywilno-rządowego.

3. Przygotowanie systemów łączności na potrzeby obronne państwa w zakresie poczty realizuje się przez określanie potrzeb obejmujących współdziałanie operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową, z działającą w jednostkach organizacyjnych Policji pocztą specjalną podlegającą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz z pocztą dyplomatyczną podległą ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.

§ 6. [Proces przygotowania systemów łączności z wykorzystaniem bezpośrednich połączeń między sieciami należącymi do poszczególnych podmiotów]

Systemy łączności na potrzeby obronne państwa przygotowuje się z wykorzystaniem:

1) ogólnokrajowych oraz podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej sieci i systemów telekomunikacyjnych;

2) dedykowanych sieci telekomunikacyjnych;

3) użytkowanych na potrzeby zarządzania państwem oraz kierowania bezpieczeństwem narodowym:

a) innych niż określone w pkt 1 i 2 sieci telekomunikacyjnych,

b) systemów teleinformatycznych;

4) infrastruktury operatora wyznaczonego oraz pozostałych operatorów pocztowych;

5) wojskowej poczty polowej, działającej w jednostkach organizacyjnych Policji poczty specjalnej podlegającej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz poczty dyplomatycznej podległej ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.

§ 7. [Wykorzystanie fal radiowych do używania urządzenia radiowego]

Do organizacji systemów łączności na potrzeby obronne państwa wykorzystuje się częstotliwości radiowe przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości do użytkowania:

1) rządowego - po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej;

2) cywilno-rządowego - po przyznaniu uprawnienia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 8. [Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie systemu łączności]

Przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa dokonuje się w stałej gotowości obronnej państwa, przy uwzględnieniu konieczności ich rozwinięcia, rozbudowy i rekonfiguracji w czasie prowadzenia ćwiczeń i treningów, podwyższenia gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

§ 9. [Obowiązek zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb związanych z codziennym funkcjonowaniem systemu łączności]

1. W ramach przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa organy, według swojej właściwości, zaspokajają potrzeby dotyczące funkcjonowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa w szczególności na stanowiskach kierowania, realizując przedsięwzięcia, o których mowa w § 5 ust. 1, a ponadto:

1) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej realizuje przedsięwzięcie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, w zakresie telekomunikacji w szczególności przez przygotowanie rekomendacji w zakresie współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych z podmiotami i służbami wykonującymi zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) minister właściwy do spraw informatyzacji koordynuje przygotowanie i wykorzystanie systemów łączności na potrzeby obronne państwa w zakresie telekomunikacji;

3) minister właściwy do spraw łączności realizuje przedsięwzięcia, o których mowa w § 5 ust. 3, a także:

a) koordynuje przygotowanie i wykorzystanie systemów łączności na potrzeby obronne państwa w zakresie poczty,

b) określa, współdziałając z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wymagania eksploatacyjne w zakresie poczty dla urządzeń łączności wykorzystywanych w systemach łączności na potrzeby obronne państwa oraz nadzoruje ich wdrażanie w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

4) Minister Obrony Narodowej:

a) wskazuje potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki i poczty,

b) realizuje przedsięwzięcia, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2;

5) minister właściwy do spraw wewnętrznych opracowuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw łączności, Ministrem Obrony Narodowej oraz Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wykaz organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi i przekazuje go, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz operatorowi wyznaczonemu i pozostałym operatorom pocztowym;

6) wojewoda:

a) określa potrzeby w zakresie łączności jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych, przedsiębiorców, dla których jest organem założycielskim, oraz przedsiębiorców niebędących jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministrów,

b) planuje, realizuje i organizuje przedsięwzięcia związane z przygotowaniem systemów łączności na potrzeby obronne państwa z podmiotami, o których mowa w lit. a,

c) opracowuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, wykaz podmiotów, o których mowa w lit. a, uprawnionych do preferencyjnej obsługi i przekazuje go, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz operatorowi wyznaczonemu i pozostałym operatorom pocztowym.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz § 5 ust. 1 pkt 1-4, ust. 2 pkt 1 i ust. 3, są realizowane w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. poz. 1855 oraz z 2016 r. poz. 964), które utraciło moc z dniem 24 października 2023 r. zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-04
  • Data wejścia w życie: 2024-06-05
  • Data obowiązywania: 2024-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA