REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 831

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI1)

z dnia 29 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 402 pkt 1, 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 305 oraz z 2023 r. poz. 1048) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Jeżeli wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia w roku przypadającym po roku:

1) połączenia uczelni publicznych,

2) włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej

- będzie niższa niż 110 % sumy subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych uczelniom publicznym odpowiednio w roku połączenia albo w roku włączenia, w warunkach porównywalnych, minister, przyznając nadzorowanej uczelni publicznej subwencję, uzupełnia kwotę tej subwencji do wysokości stanowiącej 110 % sumy tych subwencji, które przyznano uczelniom publicznym odpowiednio w roku połączenia albo w roku włączenia, w warunkach porównywalnych.

2. Jeżeli wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia w roku przypadającym po roku połączenia instytutów PAN będzie niższa niż 110 % sumy subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznanych instytutom PAN w roku połączenia, w warunkach porównywalnych, minister, przyznając instytutowi PAN subwencję, uzupełnia kwotę tej subwencji do wysokości stanowiącej 110 % sumy tych subwencji, które przyznano instytutom PAN w roku połączenia, w warunkach porównywalnych.

3. Uzupełnienie kwoty subwencji, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się w wysokości subwencji określonej parametrem Dpi przy obliczaniu wysokości subwencji według algorytmu określonego w załączniku nr 1, 2 albo 3 do rozporządzenia na rok następujący po roku, w którym nastąpiło uzupełnienie kwoty subwencji.”;

2) po § 14a dodaje się § 14b w brzmieniu:

„§ 14b. 1. W roku 2024 wysokość subwencji dla uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra, instytutu PAN i instytutu międzynarodowego obliczona według algorytmu określonego odpowiednio w załączniku nr 1, 2 albo 3 do rozporządzenia nie może być:

1) niższa niż 100 %,

2) wyższa niż 106 %

- wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku instytutu PAN i instytutu międzynarodowego, jeżeli nie posiada kategorii naukowej w żadnej z dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których prowadzi działalność naukową, albo w każdej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której prowadzi działalność naukową, posiada kategorię naukową C. W roku 2024 wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla tego podmiotu nie może być wyższa niż 100 % wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.”.

§ 2. [Zastosowanie przepisów do określenia kwoty subwencji oświatowej dla publicznych uczelni wyższych]

Do ustalenia wysokości subwencji dla uczelni publicznej, która przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia została połączona z inną uczelnią publiczną albo do której włączono inną uczelnię publiczną, stosuje się przepis § 7 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Zastosowanie przepisów do podziału środków pieniężnych]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d i g ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek


1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA