REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 848

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 4 czerwca 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021–2027]

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2755 oraz z 2023 r. poz. 2502) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Pomoc de minimis jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanym dalej „rozporządzeniem 2023/2831”.”;

2) w § 4 w pkt 2 oraz w § 6 wyrazy „nr 1407/2013” zastępuje się wyrazem „2023/2831”;

3) w § 13 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).”;

4) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacje o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na których pokrycie ma być przeznaczona pomoc

- dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku.”;

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Pomoc de minimis jest udzielana do końca okresu kwalifikowalności, o którym mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.2)).”.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Do umów o dofinansowanie projektu albo porozumień zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie których udzielono pomocy de minimis, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do umów o dofinansowanie projektu albo porozumień zawieranych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie wniosków o udzielenie pomocy de minimis, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia lub poprawienia w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem uzupełnia się lub poprawia na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy de minimis, o którym mowa w § 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie wyznaczonym przez ten podmiot nie krótszym niż 14 dni od dnia przekazania wezwania.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: K. Pełczyńska-Nałęcz


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 2024/795 z 29.02.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1351 z 22.05.2024.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-10
  • Data wejścia w życie: 2024-06-11
  • Data obowiązywania: 2024-06-11

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA