REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 856

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 czerwca 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR (Dz. U. z 2023 r. poz. 1858) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 2 wyrazy „31 grudnia 2024 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2026 r.”;

2) w § 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Funduszu, we współpracy z ośrodkami koordynującymi, sporządza raport:

1) częściowy, zawierający analizę i ocenę realizacji programu pilotażowego z 4-letniego okresu realizacji prog ramu pilotażowego, i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.;

2) końcowy, zawierający analizę i ocenę realizacji programu pilotażowego, i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania temu ministrowi sprawozdania końcowego z realizacji programu pilotażowego, o którym mowa w § 13 ust. 1.”,

b) w ust. 3 wyrazy „o którym mowa w ust. 2” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w ust. 2 pkt 2”;

3) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli „Warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji” w lp. 3 „Zakres świadczeń” w kolumnie 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „specjalistyczną opieką bariatryczną” zastępuje się wyrazami „specjalistyczną opiekę bariatryczną”;

4) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli „Wskaźniki jakości dotyczące opieki i efektów leczenia” w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) procentowa utrata nadmiernej masy ciała obliczana według wzoru: %EWL = {[waga wyjściowa (kg) - waga aktualna (kg)] / [waga wyjściowa (kg) - waga idealna (kg)]} * 100;

3) procentowa utrata nadmiaru BMI obliczana według wzoru: %EBMIL = {[wyjściowy BMI (kg/m2) - aktualny BMI (kg/m2)] / [wyjściowy BMI (kg/m2) - 25]} * 100.”.

§ 2. [Kontynuacja leczenia w programie pilotażowym pomimo nie uzyskania świadczeń w ramach kompleksowej opieki bariatrycznej]

Świadczeniobiorcy, którzy zostali zakwalifikowani do programu pilotażowego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a nie uzyskali pozostałych świadczeń w ramach kompleksowej opieki bariatrycznej, o której mowa w załączniku nr 5 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą kontynuować leczenie w programie pilotażowym z zachowaniem dostępu do poszczególnych modułów opieki bariatrycznej.

§ 3. [Stosowanie przepisów do wskaźników jakości dotyczących opieki i efektów leczenia oraz sposobów ich pomiaru od 4 września 2021 r.]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem w zakresie § 1 pkt 4 stosuje się do wskaźników jakości dotyczących opieki i efektów leczenia oraz sposobów ich pomiaru od dnia 4 września 2021 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA