REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 857

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 4 czerwca 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 728 i 731) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. poz. 739 oraz z 2023 r. poz. 673) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 1;

2) w § 16:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kursu ADR lub kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 643), lub kursu, o którym mowa w 8.2.1.1 Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 891),”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Potwierdzeniem ukończenia kursów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:

1) zaświadczenie ADR, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, lub zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 58 tej ustawy, wydane przez właściwą władzę Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zaświadczenie, o którym mowa w 8.2.1.1 Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., zgodne ze wzorem określonym w 8.2.2.8.5 tej Umowy, wydane przez właściwą władzę państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, będącego stroną tej Umowy.

1b. Potwierdzeniem ukończonego szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje osób transportujących zwierzęta środkami transportu drogowego, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 24f ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580), lub licencja, o której mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1, z późn. zm.2)), zgodna ze wzorem określonym w tym rozporządzeniu.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zmniejszenie wymiaru godzinowego szkolenia następuje na podstawie przedłożonego przez osobę szkoloną dokumentu, o którym mowa w ust. 1a lub 1b, w okresie ważności tego dokumentu w dniu rozpoczęcia szkolenia.”;

3) w § 33 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) otrzymuje osoba egzaminowana do wiadomości na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym bezpośrednio po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania;ˮ;

4) po § 49 dodaje się § 49a w brzmieniu:

„§ 49a. 1. Do dnia wskazanego w komunikacie, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przepisów § 42 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 43 nie stosuje się.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor jednostki systemu oświaty w informacji, o której mowa w § 40, podaje również nazwę organu, który utworzył profil kierowcy zawodowego dla każdej zgłaszanej osoby.

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub osoba upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje do właściwego organu, który utworzył profil kierowcy zawodowego, dane o:

1) wydanym świadectwie kwalifikacji zawodowej w zakresie, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. a–i ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw;

2) dacie cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

4. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 3, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub osoba upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystuje:

1) elektroniczną skrzynkę podawczą udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej lub

2) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699).

5. W przypadku gdy niemożliwe jest przekazanie danych, o których mowa w ust. 3, w sposób określony w ust. 4, dane przekazuje się w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467).

6. Właściwy organ, który utworzył profil kierowcy zawodowego, wprowadza otrzymane dane, o których mowa w ust. 3, do profilu kierowcy zawodowego ucznia lub słuchacza, dla którego utworzył ten profil.ˮ.

§ 2. [Zmniejszenie wymiaru godzinowego szkolenia w zakresie zajęć teoretycznych]

1. Osobie szkolonej, która przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie ukończyła rozpoczętego szkolenia, można zmniejszyć wymiar godzinowy szkolenia w zakresie zajęć teoretycznych określony w § 16 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

2. Osobie szkolonej, o której mowa w ust. 1, zmniejsza się wymiar godzinowy szkolenia na podstawie dokumentów określonych w § 16 ust. 1a lub 1b rozporządzenia, o którym mowa w § 1, z uwzględnieniem § 16 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Podanie nazwy organu, który utworzył profil kierowcy zawodowego]

1. Dyrektor jednostki systemu oświaty, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przekazał informację określoną w § 40 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, podaje nazwę organu, który utworzył profil kierowcy zawodowego dla każdej zgłaszanej osoby.

2. Do osób zgłoszonych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 49a rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4 w zakresie § 49a ust. 3 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: D. Klimczak


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2008, str. 35, Dz. Urz. UE L 336 z 20.12.2011, str. 86, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40 oraz Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 162.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-11
  • Data wejścia w życie: 2024-06-26
  • Data obowiązywania: 2024-06-26

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA