| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POSTANOWIENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 17 grudnia 2003 r.

w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny elektrod węglowych pochodzących z Indii

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352, z późn. zm.2)) postanawia się wszcząć postępowanie antydumpingowe w związku z przywozem na polski obszar celny elektrod węglowych pochodzących z Indii.

I. Data wszczęcia postępowania antydumpingowego

Datą wszczęcia postępowania antydumpingowego jest dzień ogłoszenia niniejszego postanowienia.

II. Dane dotyczące wnioskodawcy

Postępowanie antydumpingowe wszczyna się na wniosek SGL Carbon S.A. (SGL NSZ) z siedzibą w Nowym Sączu oraz Zakładów Elektrod Węglowych S.A. (ZEW RBZ) z siedzibą w Raciborzu, występujących na rzecz przemysłu krajowego.

Wnioskodawcy postępowania antydumpingowego są jedynymi producentami elektrod węglowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a więc stanowią przemysł krajowy w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych, zwanej dalej „ustawą”.

III. Nazwa i opis towaru

Towar sprowadzany na polski obszar celny po cenach rzekomo dumpingowych to elektrody węglowe w rodzaju stosowanych w piecach, o pozornym ciężarze właściwym wynoszącym 1,65 g/cm3 lub więcej i oporze właściwym wynoszącym 6,0 μΩm lub mniej, ze złączami lub bez klasyfikowane w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) według kodu 8545 11 00 0.

Elektrody węglowe objęte postępowaniem używane są w piecach łukowych jako przewodzące prąd i wymaga się od nich przenoszenia bardzo wysokich mocy. Muszą charakteryzować się właściwościami, które są w stanie sprostać takim wielkim prądom i wysokim mocom. W tym zakresie produkt objęty postępowaniem charakteryzuje się następującymi specyfikacjami:

Specyfikacje

Jednostka

Wartości

Pozorny ciężar właściwy

g/cm3

1,65–1,76

Opór właściwy

μΩm

4,5–6,0

 

Opór właściwy jest wiodącą wyróżniającą cechą charakterystyczną podczas rutynowego porównania produktu objętego postępowaniem z innymi rodzajami elektrod węglowych, jako że można go badać przy użyciu metod nieniszczących. To samo dotyczy pozornego ciężaru właściwego, który jest dodatkowym wskaźnikiem poziomu jakości, łatwo dostępnego do pomiarów dla celów kontrolnych.

Elektrody węglowe są wykorzystywane głównie przy produkcji stali w elektrycznych piecach łukowych.

IV. Okres badany

Dla celów postępowania antydumpingowego ustala się następujący okres badany:

– dla potrzeb ustalenia dumpingu: 01.07.2002 r.– 30.06.2003 r.,

– dla potrzeb ustalenia szkody: 01.01.1999 r. – 30.06.2003 r.

V. Kraj eksportu i wielkość przywozu na polski obszar celny towaru objętego postępowaniem

Postępowanie wszczyna się wobec elektrod węglowych, dla których krajem eksportu są Indie.

Łączna wielkość przywozu towaru objętego postępowaniem z kraju eksportu wynosiła:

w 1999 r. – 59 ton,

w 2000 r. – 149 ton,

w 2001 r.– 355 ton,

w 2002 r. – 877 ton,

w okresie 01.01.2002 r.–30.06.2002 r. – 287 ton,

w okresie 01.01.2003 r.–30.06.2003 r. – 827 ton.

W okresie badanym miał miejsce stały wzrost przywozu towaru objętego postępowaniem z Indii na polski obszar celny.

VI. Szacunkowy margines zarzucanego dumpingu

Z wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego wynika, że w okresie od 01.07.2002 r. do 30.06.2003 r. margines zarzucanego dumpingu kształtował się na poziomie 24,5 %.

Szacunkowy margines zarzucanego dumpingu dla Indii został obliczony na podstawie porównania średniej ważonej wartości normalnej opartej na cenach na rynku krajowym eksportera ze średnią ważoną ceną wszystkich porównywalnych transakcji eksportowych w przywozie na polski obszar celny elektrod węglowych.

VII. Czynniki, które stanowią podstawę ustaleń dotyczących szkody

Z wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego, który zawiera dane stanowiące podstawę ustaleń dotyczących szkody wyrządzanej przemysłowi krajowemu, wynika że:

a) udział importu po cenach rzekomo dumpingowych w krajowej konsumpcji towaru objętego postępowaniem kształtował się następująco:

w 1999 r.– 0,5%,

w 2000 r.– 1,2%,

w 2001 r. – 4,2 %,

w 2002 r.– 11,3%,

w okresie 01.01.2002 r.–30.06.2002 r. – 6,4 %,

w okresie 01.01.2003 r.–30.06.2003 r. – 21,6 %;

b) w roku 2002 oraz pierwszym półroczu 2003 r. ceny elektrod węglowych pochodzących z Indii były niższe w porównaniu z cenami elektrod produkcji krajowej odpowiednio o: 16,4 % oraz 17,1 %;

c) na początku okresu badanego (1999–2000) nastąpił wzrost produkcji towaru objętego postępowaniem, natomiast w latach 2001–2002 nastąpił stały spadek produkcji krajowej (przyjmując 100 jako wskaźnik roku poprzedzającego) ze 100 w 2001 r. do 76 w 2002 r.; w pierwszej połowie 2003 r. mamy do czynienia ze wzrostem produkcji (147) w porównaniu z analogicznym okresem roku 2002 (odpowiednio 100);

d) w okresie badanym udział wnioskodawcy w rynku przedstawiał się następująco (przyjmując 100 jako wskaźnik roku poprzedzającego):

w 1999 r. – 100,

w 2000 r. – 95,

w 2001 r. – 115,

w 2002 r. – 72,

w okresie 01.01.2002 r.–30.06.2002 r. – 100,

w okresie 01.01.2003 r.–30.06.2003 r. – 88;

e) w okresie badanym liczba pracowników zatrudnionych przez wnioskodawcę zmniejszyła się o 43 %, porównując początek okresu badanego (rok 1999) do roku 2003;

f) w okresie badanym wykorzystanie zdolności produkcyjnych wynosiło (przyjmując 100 jako wskaźnik roku poprzedzającego):

w 1999 r. – 100,

w 2000 r.– 109,

w 2001 r. – 90,

w 2002 r. – 78,

w okresie 01.01.2002 r. – 30.06.2002 r. – 100,

w okresie 01.01.2003 r. – 30.06.2003 r. – 146;

Wzrost wykorzystania zdolności produkcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2003 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynika ze zwiększonej sprzedaży eksportowej wnioskodawców postępowania.

g) w okresie badanym rentowność polskiego przemysłu przedstawiała się następująco (przyjmując 100 jako wskaźnik roku poprzedzającego):

w 1999 r. – 100,

w 2000 r.– 117,

w 2001 r. – 60,

w 2002 r. – 97,

w okresie 01.01.2003 r.–30.06.2003 r. – 184;

h) w okresie badanym poziom zapasów kształtował się następująco (przyjmując 100 jako wskaźnik roku poprzedzającego):

w 1999 r.– 100,

w 2000 r. – 44,

w 2001 r. – 144,

w 2002 r. – 48,

w okresie 01.01.2003 r.–30.06.2003 r. – 124.

VIII. Czynniki, które stanowią podstawę ustaleń dotyczących związku przyczynowego pomiędzy przywozem towaru objętego postępowaniem po cenach rzekomo dumpingowych a powstałą szkodą

W 2002 r., w porównaniu z rokiem 2001, nastąpił znaczny spadek udziału przemysłu krajowego w konsumpcji krajowej (przyjmując 100 jako wskaźnik roku 2001) – ze 100 do 72. Dzięki niskim cenom przywóz towaru objętego postępowaniem z kraju eksportu powiększył swój udział w rynku ponad dwukrotnie – z 3,7 % do 9,2 %.

Ceny towaru objętego postępowaniem importowanego po cenach rzekomo dumpingowych spowodowały obniżenie cen towaru produkcji krajowej, w efekcie czego spadła produkcja i sprzedaż tego towaru. Spadek sprzedaży ww. towaru na rynek krajowy spowodował wzrost zapasów w przedsiębiorstwach wnioskodawców w ostatniej części okresu badanego, pomimo wzrostu eksportu towaru produkcji krajowej (wzrost o 35 % w pierwszej połowie 2003 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2002 r.). Spadek sprzedaży i produkcji wyraża się w zmniejszeniu wykorzystania mocy produkcyjnych, które w pierwszej połowie roku 2002 osiągnęły najniższy od roku 1999 poziom. Ograniczenie produkcji spowodowało także zmniejszenie zatrudnienia.

IX. Harmonogram postępowania

a) Strony mogą zgłosić swój udział w postępowaniu antydumpingowym nie później niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego postanowienia.

b) Strony mogą składać pisemne wyjaśnienia, informacje oraz opinie nie później niż 15 dni przed wyznaczoną datą dokonania wstępnych ustaleń, a także na posiedzeniu wyjaśniającym oraz nie później niż w terminie 45 dni przed wyznaczoną datą dokonania ustaleń ostatecznych.

c) Wstępne ustalenia co do występowania dumpingu, szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy nimi zostaną dokonane do dnia 30 stycznia 2004 r.

d) Ostateczne ustalenia co do występowania dumpingu, szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy nimi zostaną dokonane do dnia 20 kwietnia 2004 r.

UZASADNIENIE

Dnia 23 października 2003 r. do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wpłynął kompletny wniosek o wszczęcie postępowania antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny elektrod węglowych pochodzących z Indii. Wniosek został złożony przez SGL Carbon S.A. (SGL NSZ) z siedzibą w Nowym Sączu oraz Zakłady Elektrod Węglowych S.A. (ZEW RBZ) z siedzibą w Raciborzu, występujących na rzecz przemysłu krajowego. Wniosek spełnia wymogi określone w art. 24 ust. 3 ustawy. Zawarte we wniosku dane i informacje uprawdopodobniają przywóz na polski obszar celny elektrod węglowych po cenach dumpingowych i wyrządzenie przez ten przywóz szkody przemysłowi krajowemu.

Prawdziwość danych dotyczących wielkości przywozu na polski obszar celny elektrod węglowych została potwierdzona przez dane statystyczne będące w posiadaniu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej po przeanalizowaniu danych zawartych we wniosku uznał go za zasadny i postanowił jak w sentencji.

* * *

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 125, poz. 1063 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2261.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »