REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 66 poz. 678

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 18 września 2006 r.

w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 3, art. 51 ust. 2, art. 56 ust. 3, art. 126 ust. 2, art. 154 ust. 2 i art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)), zwanej dalej „Ordynacją wyborczą”, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.2)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwała określa:

1) warunki i sposób wykorzystania techniki elektronicznej przez komisarzy wyborczych;

2) warunki i sposób wykorzystania techniki elektronicznej przez terytorialne komisje wyborcze, zwane dalej „TKW”, w szczególności przy rejestracji list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów;

3) warunki oraz sposób korzystania przez obwodowe komisje wyborcze, zwane dalej „OKW”, z techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie;

4) sposób i tryb wcześniejszego przekazywania danych z protokołu głosowania w obwodzie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego lub systemu elektronicznego przesyłania danych;

5) sposób i tryb wcześniejszego przekazywania danych z protokołów z wyborów, sporządzonych przez TKW, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego lub elektronicznego przesyłania danych w wyborach do rad oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

§ 2.
1. Warunkiem wykorzystania techniki elektronicznej, odpowiednio przez OKW i TKW, przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów, jest:

1) używanie wyłącznie oprogramowania (systemu informatycznego), które zostało dopuszczone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą oraz dostarczone bezpłatnie i serwisowane przez Krajowe Biuro Wyborcze;

2) zapewnienie sprzętu komputerowego spełniającego – stosownie do zakresu działania komisji – wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do uchwały;

3) zapewnienie obsługi systemu informatycznego TKW w drodze powołania przez komisję na wniosek zapewniającego obsługę administracyjną marszałka województwa lub starosty bądź wójta (burmistrza, prezydenta miasta):

a) pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej TKW – w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców,

b) pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej TKW oraz operatorów wprowadzania danych – w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego,

oraz

c) umożliwienie dostępu do sieci Internet;

4) zapewnienie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obsługi systemu informatycznego OKW w obwodach utworzonych na obszarze gminy przez powołanie:

a) koordynatora gminnego, przy czym dopuszczalne jest pełnienie tej funkcji przez pełnomocnika TKW w przypadku gminy liczącej do 20 000 mieszkańców,

b) operatorów systemów informatycznych OKW.

2. Komisarz wyborczy eksploatuje system informatyczny przy spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz zapewnieniu jego obsługi poprzez powołanie pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej, koordynatora oraz operatorów systemu informatycznego. Zadania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej komisarza wyborczego określa załącznik nr 2 do uchwały. Zadania koordynatora komisarza wyborczego określa załącznik nr 3 do uchwały.

3. Zadania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b, określają załączniki nr 4–7 do uchwały. Zadania operatora wprowadzania danych określa pełnomocnik do spraw obsługi informatycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b.

4. Zadania koordynatora gminnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, określa załącznik nr 8 do uchwały.

5. Zadania operatora systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 3.
1. System informatyczny, o którym mowa w § 2 ust. 1, składa się z:

1) systemu centralnego, przeznaczonego dla Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych;

2) systemu obsługi TKW z własnym dostępem do systemu centralnego;

3) systemu obsługi OKW, pracującego autonomicznie bądź z dostępem do systemu centralnego.

2. System informatyczny umożliwia:

1) wprowadzanie, przechowywanie i aktualizację danych o komitetach wyborczych, listach kandydatów i kandydatach na radnych oraz o kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

2) wspomaganie sporządzenia obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach oraz druku kart do głosowania;

3) wprowadzanie, przechowywanie i aktualizację danych o składach komisji wyborczych;

4) wprowadzanie, przechowywanie i aktualizację danych o okręgach wyborczych i o obwodach głosowania, wraz z określeniem liczby wyborców;

5) zasilenie systemu informatycznego OKW w dane, umożliwiające wprowadzenie ustalonych wyników głosowania w obwodzie;

6) wprowadzenie liczby kart do głosowania wydanych wyborcom w dniu głosowania oraz przekazanie tych danych do systemu centralnego w trybie oddzielnych przepisów;

7) wprowadzenie danych o wynikach głosowania w obwodzie, weryfikację ich pod względem poprawności arytmetycznej, sporządzenie protokołów głosowania, a po ich zaakceptowaniu przez OKW – wykonanie kopii tych danych na nośniku elektronicznym oraz przekazanie wyników głosowania do systemu centralnego;

8) wprowadzenie przez TKW do systemu wyników głosowania ustalonych przez OKW niekorzystające ze wsparcia informatycznego oraz sprawdzenie ich poprawności;

9) ustalenie przez właściwe TKW wyników głosowania i wyników wyborów;

10) sporządzenie, w formie wydruków, dokumentacji służącej do protokolarnego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów przez TKW;

11) przekazanie przez TKW ustalonych wyników głosowania i wyników wyborów do systemu centralnego;

12) sporządzenie przez komisarza wyborczego wykonującego czynności ogólnowojewódzkie komunikatu o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa w pierwszym głosowaniu oraz obwieszczenia: o wynikach wyborów do rad i o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa;

13) sporządzenie przez właściwego komisarza wyborczego wyciągów, o których mowa w art. 183 Ordynacji wyborczej;

14) weryfikację zgodności danych zawartych w systemie z danymi zawartymi w przekazanych protokołach wyników głosowania i wyników wyborów;

15) sporządzanie wydruków kontrolnych danych przechowywanych w systemie informatycznym.

3. System informatyczny umożliwia kontrolę poprawności arytmetycznej danych liczbowych zawartych w protokołach głosowania.

4. System informatyczny umożliwia komisarzowi wyborczemu nadzór nad poprawnością ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów przez komisje wyborcze z obszaru jego właściwości terytorialnej.

§ 4.
1. Przesyłanie przez OKW lub TKW danych o wynikach głosowania oraz przesyłanie przez TKW danych zbiorczych wynikach głosowania i wynikach wyborów do Państwowej Komisji Wyborczej oraz do komisarzy wyborczych, a także między tymi komisjami, odbywa się z wykorzystaniem ogólnodostępnej sieci telekomunikacyjnej, z zapewnieniem bezpieczeństwa i autentyczności oraz zgodności przekazanych danych z danymi zawartymi w protokołach wyników głosowania i wyników wyborów.

2. W przypadku OKW nieposiadających dostępu do sieci Internet przekazywanie danych odbywa się na nośnikach informacji.

§ 5.
1. Obsługę systemu informatycznego Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów oraz dyrektorów delegatur.

2. Obsługę systemu informatycznego TKW zapewnia, stosownie do właściwości, marszałek województwa, starosta bądź wójt (burmistrz, prezydent miasta).

3. Obsługę systemu informatycznego dla OKW zapewnia, w ramach zadań zleconych gminie, wójt (burmistrz, prezydent miasta).

4. Obsługę systemu informatycznego, o której mowa w ust. 1–3, właściwe organy zapewniają w trybie i na zasadach określonych w art. 23 Ordynacji wyborczej.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 146, poz. 1055.

Załącznik 1. [WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO]

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 18 września 2006 r. (poz. 678)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

1. Stacje robocze przeznaczone dla obsługi organów wyborczych powinny spełniać następujące wymagania konfiguracyjne i wydajnościowe:

1) komputer typu PC (biurkowy lub laptop);

2) wyposażenie w:

a) port umożliwiający podłączenie drukarki,

b) stację dyskietek FDD 1,44”,

c) CD-ROM1),

d) HDD (co najmniej 200 MB wolnej przestrzeni),

e) mysz,

f) kartę sieciową, umożliwiającą podłączenie do sieci lokalnej (w przypadku instalacji wielostanowiskowej);

3) system operacyjny Win32 (zalecane Windows XP);

4) co najmniej procesor Pentium II i 128 MB RAM (w przypadku systemu operacyjnego dla systemu Windows 98); co najmniej procesor Pentium II i 256 MB RAM w przypadku Windows 2000 i Windows XP.

2. Serwery baz danych przeznaczone dla obsługi TKW (w przypadku instalacji wielostanowiskowych) powinny spełniać następujące wymagania określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz następujące:

1) przy obsłudze jednoczesnej pracy 2–5 stacji roboczych wymagany procesor Pentium II, 256 MB RAM i system operacyjny Windows 2000 lub Windows XP, umożliwiający współdzielenie zasobów dyskowych;

2) przy obsłudze jednoczesnej pracy 6–10 stanowisk wymagany procesor Pentium III, 256 MB RAM i system operacyjny Windows 2000 lub Windows XP, umożliwiający współdzielenie zasobów dyskowych.

3. W przypadku TKW wymagane, a w przypadku OKW zalecane, jest połączenie z siecią Internet przez łącze stałe; w przypadku braku takiego łącza w siedzibie komisji wyborczej – wyposażenie w modem minimum 28,8 kbps z obsługą minimum V.40 CCIT, kabel umożliwiający podłączenie modemu2) do komputera (w przypadku modemu zewnętrznego) oraz kabel do połączenia modemu z linią telefoniczną z wtyczkami kompatybilnymi z gniazdem telefonicznym lub odpowiednimi przejściówkami2).

4. Drukarki obsługujące format A-4, przystosowane do współpracy z systemem operacyjnym komputerów, podłączone do komputera3).

5. Pomieszczenie przeznaczone na informatyczną obsługę wyborów powinno być wyposażone w:

1) gniazdko telefoniczne bądź stałe łącze do sieci Internet;

2) zasilanie 220–230 V prądem 6–10 A, z uziemieniem (ewentualnie zerowaniem) i zabezpieczeniem przeciwporażeniowym;

3) stolik i krzesło ergonomiczne dla operatora;

4) dodatkowy stół na dokumenty;

5) dodatkowe oświetlenie ergonomiczne.

 

 

1) W sieci lokalnej wystarczy jeden CD-ROM na serwer.

2) W sieci lokalnej wystarczy jeden kabel na serwer.

3) W sieci lokalnej wystarcza jedna szybka drukarka na serwer.

Załącznik 2. [ZADANIA PEŁNOMOCNIKA KOMISARZA WYBORCZEGO DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ]

Załącznik nr 2

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA KOMISARZA WYBORCZEGO DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

1. Pełnomocnik komisarza wyborczego do spraw obsługi informatycznej jest powoływany przez komisarza i jemu podlega przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.

2. Do zadań merytorycznych pełnomocnika komisarza wyborczego do spraw obsługi informatycznej należy:

1) udział w szkoleniach;

2) nadzór nad informatyczną obsługą TKW na obszarze właściwości terytorialnej komisarza oraz szkolenie pełnomocników TKW do spraw obsługi informatycznej w zakresie rejestracji danych oraz obsługi wyborów;

3) rejestracja w systemie informatycznym użytkowników należących do zespołu informatycznej obsługi komisarza wyborczego oraz obsługi TKW;

4) nadzór nad generowaniem i dystrybucją oraz zmianą haseł dla przewodniczących TKW oraz pełnomocników obsługi informatycznej TKW;

5) nadzór nad generowaniem i dystrybucją oraz zmianą haseł dla przewodniczących i operatorów obsługi informatycznej OKW;

6) nadzór nad wprowadzaniem i aktualizowaniem w systemie informatycznym danych dotyczących obwodów głosowania i okręgów wyborczych;

a) wprowadzaniem i aktualizowaniem katalogu obwodów głosowania i okręgów wyborczych oraz ich granic,

b) wprowadzeniem liczby mandatów w radzie i okręgu,

c) aktualizacją słowników,

d) aktualizacją liczby uprawnionych do głosowania w meldunku przedwyborczym;

7) nadzór nad wprowadzaniem i aktualizowaniem danych dotyczących komitetów wyborczych i kontrola tych danych;

8) nadzór nad wprowadzaniem i aktualizowaniem przez obsługę TKW katalogów list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta oraz kontrola tych danych;

9) wprowadzenie do systemu numerów list kandydatów przyznanych przez komisarza;

10) nadzór nad wprowadzaniem do systemu numerów list kandydatów nadanych przez gminne komisje wyborcze;

11) nadzór nad rejestracją składów TKW i OKW oraz kontrola tych danych, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu kandydowania przez członków komisji;

12) wspomaganie komisarza w zakresie kontroli poprawności obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach do rad i kandydatach na wójta (burmistrza, prezydenta) i kart do głosowania;

13) nadzór nad dystrybucją (przez koordynatorów z obszaru właściwości komisarza wyborczego) oprogramowania i plików definicyjnych z danymi wyborczymi dla TKW i OKW;

14) monitorowanie poprawności plików definicyjnych z danymi wyborczymi;

15) nadzór nad pracą koordynatora dla obszaru właściwości komisarza wyborczego;

16) nadzór nad wprowadzaniem do systemu informatycznego informacji o liczbie wydanych kart w dniu głosowania;

17) wyrywkowa weryfikacja poprawności arytmetycznych wprowadzanych wyników głosowania w obwodach głosowania wskazanych przez komisarza wyborczego i wszystkich wyników głosowania i wyników wyborów w terytorialnych komisjach wyborczych na podstawie dostarczonych protokołów OKW i TKW;

18) w sytuacji awaryjnej – zapewnienie możliwości wprowadzania danych o wynikach głosowania w obwodach i wynikach wyborów za TKW;

19) przygotowanie projektu obwieszczenia o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa (dotyczy pełnomocnika komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim) oraz wyciągów z obwieszczenia, stosownie do właściwości terytorialnej każdego komisarza wyborczego (dotyczy wszystkich pełnomocników komisarzy wyborczych);

20) przygotowanie projektu informacji o wynikach wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast po I turze głosowania;

21) przygotowanie projektu obwieszczenia o wynikach wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa (dotyczy pełnomocnika komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim) oraz wyciągów z obwieszczenia, stosownie do właściwości terytorialnej każdego komisarza wyborczego (dotyczy wszystkich pełnomocników komisarzy wyborczych);

22) współpraca z innymi pełnomocnikami i koordynatorami na obszarze województwa;

23) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych.

3. Do zadań organizacyjnych i technicznych pełnomocnika należy:

1) zapewnienie sprawnego przygotowania systemu informatycznego (przy pomocy serwisanta), w tym:

a) zapewnienie, we współpracy z dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego, odpowiedniej liczby stacji roboczych,

b) sprawdzenie poprawności działania sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego,

c) ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących konfiguracji systemu,

d) instalacja aplikacji obsługi wyborów,

e) współpraca z serwisantem i operatorami w zakresie rozwiązywania problemów z funkcjonowaniem oprogramowania;

2) nadzór nad przygotowaniem technicznym pomieszczeń, w których będzie umiejscowiony i eksploatowany sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny;

3) zapewnienie zasilania energetycznego o odpowiedniej mocy dla używanego sprzętu teleinformatycznego;

4) zapewnienie wykonania instalacji systemu, sieci lokalnej z drukarką i wydzielonego komputera poczty elektronicznej w pomieszczeniach przeznaczonych na informatyczną obsługę wyborów;

5) nadzór nad instalacją i sprzętem w zakresie usuwania ewentualnych usterek i awarii;

6) skompletowanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i nośników informacji;

7) znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego i przeszkolenie personelu do obsługi tego systemu, tj. operatorów i serwisanta;

8) zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem, a w szczególności zarządzanie prawami dostępu użytkowników w oparciu o politykę bezpieczeństwa;

9) zapewnienie wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu (zgodnie z instrukcją serwisową);

10) prowadzenie w formie elektronicznej (Word, Excel) dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wszelkie wykonane instalacje, poprawki oraz wykryte i usunięte usterki i awarie, wykonane kopie bezpieczeństwa oraz informacje o zmianie uprawnień użytkowników, a także cząstkowe i końcowe transmisje, transmisje próbne, testy;

11) organizacja pracy zmianowej personelu serwisującego oraz grupy operatorów;

12) nadzór administracyjny nad powierzonym sprzętem, nośnikami informacji i dokumentacją, a w szczególności zabezpieczenie materiałów, dokumentacji, dziennika zdarzeń i nośników informacji, oraz przekazanie ich dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

13) realizacja ustalonego przez Krajowe Biuro Wyborcze planu ciągłości działania, a także przeszkolenie członków zespołu obsługi informatycznej w zakresie planu ciągłości działania.

Załącznik 3. [ZADANIA KOORDYNATORA KOMISARZA WYBORCZEGO]

Załącznik nr 3

ZADANIA KOORDYNATORA KOMISARZA WYBORCZEGO

1. Koordynator jest powoływany przez komisarza wyborczego.

2. Do zadań merytorycznych koordynatora dla obszaru właściwości komisarza wyborczego należy:

1) udział w szkoleniu;

2) szkolenie gminnych koordynatorów oraz pełnomocników TKW w zakresie obsługi informatycznej wyborów samorządowych;

3) prowadzenie ewidencji informacji o koordynatorach gminnych zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji haseł/certyfikatów, oprogramowania oraz danych definiujących;

4) dystrybucja oprogramowania dla TKW i OKW na obszarze właściwości oraz nadzór nad aktualizacją;

5) dystrybucja plików definicyjnych z danymi wyborczymi dla TKW oraz dla OKW (generowanie i udostępnianie plików);

6) wsparcie merytoryczne dla pełnomocników TKW i koordynatorów gminnych w obsłudze oprogramowania;

7) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie w tym zakresie wsparcia technicznego koordynatorom gminnym;

8) zgłaszanie uwag dotyczących działania programu na wyznaczonym serwisie internetowym;

9) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych z przekazywania danych z testowych protokołów wszystkich OKW korzystających ze wsparcia informatycznego;

10) przekazanie wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych;

11) przyjmowanie meldunków od koordynatorów gminnych o wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych definiujących wykaz obwodów i kandydatów;

12) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane czynności:

a) przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,

b) zgłoszenie, z poziomu TKW lub gminy, uwag do działania programu po zgłoszeniu usterki i awarii od pełnomocnika TKW lub koordynatora gminnego,

c) zgłoszenie uwag dotyczących działania programu,

d) przygotowanie i otrzymanie potwierdzenia przekazania haseł pełnomocników i przewodniczących TKW oraz przewodniczących i operatorów OKW,

e) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania lub plików modyfikujących,

f) potwierdzenia otrzymania danych definiujących dla poszczególnych TKW oraz koordynatorów gminnych, w tym w ramach testów ogólnokrajowych.

Załącznik 4. [ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ]

Załącznik nr 4

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Do zadań pełnomocnika należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora dla obszaru właściwości komisarza wyborczego;

2) udział w wyznaczonym terminie w teście ogólnokrajowym obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w obwodzie w wyborach do sejmiku województwa oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika komisarza wyborczego w wyznaczonym terminie;

3) potwierdzenie odbioru haseł pełnomocnika i przewodniczącego wojewódzkiej komisji wyborczej;

4) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do sieci publicznej;

5) zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym dostępem;

6) powołanie (o ile to konieczne) operatorów wprowadzania danych;

7) rejestracja bądź nadzór nad rejestracją w systemie informatycznym list i kandydatów na radnych;

8) wprowadzenie do systemu informacji o utworzonych grupach list kandydatów;

9) sporządzenie projektów obwieszczeń oraz kart do głosowania;

10) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie (w przypadku konieczności) do systemu aktualnych danych definiujących obwody oraz kandydatów w wyborach do sejmiku województwa, z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących obwód i kandydatów;

11) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym wojewódzkiej komisji wyborczej harmonogramu pracy w dniu głosowania;

12) wyrywkowa weryfikacja zgodności danych wprowadzonych do systemu z danymi liczbowymi zawartymi w protokołach OKW wskazanych przez przewodniczącego komisji wojewódzkiej;

13) weryfikacja poprawności ustalenia cząstkowych wyników głosowania ustalonych przez powiatowe (miejskie) komisje wyborcze;

14) sygnalizowanie przewodniczącemu komisji wyborczej niezgodności liczby uprawnionych w protokołach wyników głosowania w obwodzie w wyborach do sejmiku;

15) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy zestawień wyników głosowania w okręgach wyborczych oraz protokołów z wyborów do sejmiku;

16) przesłanie do właściwego serwera, po wprowadzeniu (zatwierdzeniu) hasłem/certyfikatem przez przewodniczącego komisji, danych z protokołów wyników głosowania do sejmiku oraz protokołu z wyborów do sejmiku województwa;

17) zapisanie, po zatwierdzeniu hasłem/certyfikatem przez przewodniczącego komisji, danych na zewnętrznym nośniku (CD-ROM, dyskietki) w celu przekazania komisarzowi wyborczemu.

Załącznik 5. [ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ]

Załącznik nr 5

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Do zadań pełnomocnika należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora dla obszaru właściwości komisarza wyborczego;

2) udział w wyznaczonym terminie w teście ogólnokrajowym obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa oraz (w wyznaczonym terminie) przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika wojewódzkiej komisji wyborczej;

3) potwierdzenie odbioru hasła pełnomocnika i przewodniczącego powiatowej komisji wyborczej;

4) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do sieci publicznej;

5) zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym dostępem;

6) powołanie (o ile to konieczne) operatorów wprowadzania danych;

7) rejestracja bądź nadzór nad rejestracją w systemie informatycznym list i kandydatów na radnych;

8) wprowadzenie do systemu informacji o utworzonych grupach list kandydatów;

9) sporządzenie projektów obwieszczeń oraz kart do głosowania;

10) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych danych definiujących obwody oraz kandydatów w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa, z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących;

11) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym powiatowej komisji wyborczej harmonogramu pracy;

12) weryfikacja wprowadzonych do systemu danych o wynikach głosowania w obwodach w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa z danymi z protokołów głosowania w obwodach przekazanych przez przewodniczących OKW;

13) awaryjne dwukrotne wprowadzenie danych o wynikach głosowania do sejmiku i do rady powiatu z protokołów OKW;

14) w przypadku wystąpienia błędów – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

15) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

16) sygnalizowanie przewodniczącemu komisji wyborczej niezgodności danych o liczbie uprawnionych, o siedzibie komisji wyborczej lub o godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania w protokołach wyników głosowania;

17) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy zestawień wyników głosowania w okręgach wyborczych oraz protokołów z wyborów do rady powiatu;

18) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy zestawień wyników głosowania na obszarze powiatu w wyborach do sejmiku województwa;

19) przesłanie do właściwego serwera, po zatwierdzeniu hasłem/certyfikatem przez przewodniczącego TKW, danych z protokołów wyników głosowania do rady powiatu oraz protokołu z wyborów do rady powiatu;

20) zapisanie, po zatwierdzeniu hasłem/certyfikatem przez przewodniczącego komisji, danych z wyborów do rady powiatu na zewnętrznym nośniku (CD-ROM, dyskietki) w celu przekazania komisarzowi wyborczemu;

21) przesłanie do właściwego serwera, po zatwierdzeniu hasłem/certyfikatem przez przewodniczącego TKW, wyników głosowania na obszarze powiatu w wyborach do sejmiku województwa;

22) zapisanie, po zatwierdzeniu hasłem/certyfikatem przez przewodniczącego komisji, danych z wyborów do sejmiku na zewnętrznym nośniku (CD-ROM, dyskietki) w celu przekazania wojewódzkiej komisji wyborczej.

Załącznik 6. [ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ WYBORÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ]

Załącznik nr 6

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ WYBORÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Do zadań pełnomocnika należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora dla obszaru właściwości komisarza wyborczego;

2) udział w wyznaczonym terminie w teście ogólnokrajowym obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rady gminy i w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz przesłanie w wyznaczonym terminie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika komisarza wyborczego;

3) szkolenie operatorów OKW w zakresie obsługi kalkulatora wyborczego;

4) potwierdzenie odbioru haseł pełnomocnika i przewodniczącego gminnej komisji wyborczej;

5) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do sieci publicznej;

6) zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym dostępem;

7) powołanie, w miarę potrzeby, operatorów wprowadzania danych;

8) wprowadzanie i aktualizacja danych o obwodach głosowania (z wyjątkiem m.st. Warszawy) i o okręgach wyborczych;

9) rejestracja w systemie informatycznym składów OKW;

10) rejestracja w systemie informatycznym list i kandydatów na radnych;

11) wprowadzenie do systemu informacji o utworzonych grupach list kandydatów (w przypadku gminy liczącej powyżej 20 000 mieszkańców);

12) rejestracja w systemie informatycznym kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

13) sporządzenie projektów obwieszczeń oraz kart do głosowania;

14) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych danych definiujących obwody oraz kandydatów w wyborach do rady gminy (Rady m.st. Warszawy) i w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących obwody i kandydatów;

15) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym gminnej (miejskiej) komisji wyborczej harmonogramu pracy;

16) dwukrotne wprowadzenie z protokołów OKW danych o wynikach głosowania w wyborach do rady gminy (w przypadku miasta na prawach powiatu – również do sejmiku województwa) oraz w wyborach bezpośrednich w przypadku OKW niekorzystających z techniki informatycznej;

17) weryfikacja wprowadzonych do systemu danych o wynikach głosowania w obwodach w wyborach do rady gminy i w wyborach bezpośrednich z danymi z protokołów głosowania, przekazanych przez przewodniczącego OKW (w przypadku miasta na prawach powiatu – również danych dotyczących wyborów do sejmiku województwa);

18) w przypadku wystąpienia błędów – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

19) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

20) sygnalizowanie przewodniczącemu komisji wyborczej niezgodności danych o liczbie uprawnionych, o siedzibie komisji wyborczej lub o godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania, w protokołach wyników głosowania;

21) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy zestawień wyników głosowania w okręgach wyborczych oraz protokołów z wyborów do rady;

22) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

23) w przypadku miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu – sporządzenie protokołu wyników głosowania na obszarze miasta w wyborach do sejmiku województwa;

24) przesłanie do właściwego serwera, po zatwierdzeniu hasłem/certyfikatem przez przewodniczącego TKW, danych z protokołów wyników głosowania oraz z protokołu wyborów do rady gminy (Rady m.st. Warszawy);

25) przesłanie do właściwego serwera, po zatwierdzeniu hasłem/certyfikatem przez przewodniczącego TKW, danych z protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

26) w przypadku miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu – przesłanie do właściwego serwera, po zatwierdzeniu hasłem/certyfikatem przez przewodniczącego TKW, danych z protokołów wyników głosowania na obszarze miasta w wyborach do sejmiku województwa;

27) zapisanie, po zatwierdzeniu hasłem/certyfikatem przez przewodniczącego TKW, danych z protokołu wyników głosowania i wyników wyborów z punktów 21–26 na zewnętrznych nośnikach (CD-ROM, dyskietki) w celu przekazania właściwym komisjom terytorialnym bądź komisarzowi wyborczemu;

28) w przypadku głosowania ponownego w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – ponowienie powyższych czynności (z wyjątkiem testów ogólnokrajowych).

Załącznik 7. [ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ DZIELNICOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ]

Załącznik nr 7

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ DZIELNICOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Do zadań pełnomocnika należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora miejskiego;

2) udział w wyznaczonym terminie w teście ogólnokrajowym obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rady dzielnicy oraz przesłanie w wyznaczonym terminie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika miejskiej komisji wyborczej;

3) potwierdzenie odbioru haseł pełnomocnika i przewodniczącego dzielnicowej komisji wyborczej;

4) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do sieci publicznej;

5) zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym dostępem;

6) powołanie (o ile to konieczne) operatorów wprowadzania danych;

7) wprowadzanie i aktualizacja danych o obwodach głosowania i o okręgach wyborczych;

8) rejestracja w systemie informatycznym składów OKW;

9) rejestracja w systemie informatycznym list i kandydatów na radnych;

10) wprowadzenie do systemu informacji o utworzonych grupach list kandydatów;

11) sporządzenie projektów obwieszczeń oraz kart do głosowania;

12) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych danych definiujących obwody oraz kandydatów w wyborach do rady dzielnicy, z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących obwody i kandydatów;

13) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym dzielnicowej komisji wyborczej harmonogramu pracy;

14) awaryjne dwukrotne wprowadzenie danych o wynikach głosowania do sejmiku i do rady powiatu z protokołów OKW;

15) weryfikacja wprowadzonych do systemu danych o wynikach głosowania w obwodach w wyborach do rady dzielnicy z danymi z protokołów głosowania, przekazanych przez przewodniczących OKW;

16) w przypadku wystąpienia błędów – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

17) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

18) sygnalizowanie przewodniczącemu komisji wyborczej niezgodności danych o siedzibie komisji wyborczej lub o godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania;

19) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy zestawień wyników głosowania w okręgach oraz protokołu z wyborów do rady dzielnicy;

20) przesłanie do właściwego serwera, po zatwierdzeniu hasłem/certyfikatem przez przewodniczącego TKW, danych z protokołu wyników głosowania i wyników wyborów;

21) zapisanie, po zatwierdzeniu hasłem/certyfikatem przez przewodniczącego TKW, danych z protokołu wyników głosowania i wyników wyborów na zewnętrznym nośniku (CD-ROM, dyskietki).

Załącznik 8. [ZADANIA KOORDYNATORA GMINNEGO]

Załącznik nr 8

ZADANIA KOORDYNATORA GMINNEGO

Do zadań merytorycznych koordynatora gminnego należy:

1) udział w szkoleniach organizowanych przez koordynatora właściwego dla obszaru komisarza wyborczego;

2) szkolenie operatorów OKW na obszarze gminy (miasta) w zakresie obsługi informatycznej wyborów samorządowych w obwodzie głosowania;

3) prowadzenie ewidencji informacji o operatorach OKW zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób przekazywania haseł, oprogramowania oraz danych definiujących obwody głosowania, okręgi wyborcze i listy kandydatów;

4) rejestracja w systemie informatycznym operatorów obwodowych, dystrybucja haseł dla operatorów i przewodniczących OKW;

5) dystrybucja oprogramowania do obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy oraz nadzór nad wersjami aktualizacyjnymi oprogramowania;

6) dystrybucja plików definicyjnych dla obwodowych komisji wyborczych (pobieranie i udostępnianie plików);

7) dystrybucja aktualizowanych plików definicyjnych uwzględniających uzyskane od koordynatora komisarza wyborczego zmiany danych o kandydatach do rad oraz kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

8) przygotowanie wydruków formularzy protokołów wyników głosowania w obwodzie (dla ewentualnego ręcznego sporządzenia protokołów);

9) wsparcie techniczne dla operatorów OKW w obsłudze oprogramowania;

10) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie w tym zakresie wsparcia technicznego operatorom OKW;

11) zgłaszanie uwag dotyczących działania programu do koordynatora komisarza wyborczego;

12) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu z koordynatorem komisarza wyborczego właściwym dla gminy;

13) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w określonym terminie testów ogólnokrajowych z przekazywania danych z testowych protokołów komisji obwodowych (według zasad przekazanych w odrębnym trybie);

14) przekazanie do koordynatora komisarza wyborczego właściwego dla gminy wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych;

15) przyjmowanie meldunków od operatorów OKW o wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych definiujących wykaz obwodów i kandydatów;

16) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane czynności:

a) przeprowadzenie szkolenia operatorów OKW z potwierdzeniem uczestnictwa,

b) zgłaszanie z poziomu gminy uwag do działania programu do koordynatora komisarza wyborczego właściwego dla gminy,

c) zgłaszanie uwag dotyczących działania oprogramowania do koordynatora komisarza wyborczego,

d) przygotowanie i otrzymanie potwierdzenia przekazania haseł przewodniczącym OKW i operatorom OKW,

e) zgłaszanie do koordynatora komisarza wyborczego konieczności zmiany haseł i sposoby ich przekazania z potwierdzeniami odbioru,

f) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania lub aktualizacji plików definicyjnych,

g) przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla operatorów obwodowych w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych.

Załącznik 9. [ZADANIA OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ]

Załącznik nr 9

ZADANIA OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Do zadań operatora należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego;

2) udział w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w Warszawie także wyników głosowania w wyborach do rady dzielnicy, oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika terytorialnej komisji wyborczej, w wyznaczonym terminie;

3) potwierdzenie odbioru hasła operatora i hasła przewodniczącego OKW;

4) przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania;

5) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych danych definiujących obwody głosowania, okręgi wyborcze oraz kandydatów w wyborach do rady oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definicyjnych;

6) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym OKW miejsca i harmonogramu pracy;

7) dwukrotne wprowadzenie danych z przekazanych przez przewodniczącego OKW projektów protokołów wyników głosowania w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

8) w przypadku wystąpienia błędów – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

9) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

10) sygnalizowanie przewodniczącemu OKW niezgodności liczby uprawnionych w poszczególnych głosowaniach, niezgodności danych dotyczących siedziby OKW lub godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania;

11) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW niezbędnej liczby egzemplarzy protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

12) przesłanie do właściwego serwera, po wprowadzeniu certyfikatu przez przewodniczącego, danych z protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

13) zapisanie, po zatwierdzeniu certyfikatem przez przewodniczącego OKW, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku (CD-ROM, dyskietki), w celu przekazania właściwym komisjom terytorialnym;

14) w przypadku ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – ponowienie powyższych czynności (z wyjątkiem testów ogólnokrajowych).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-09-28
  • Data wejścia w życie: 2006-09-18
  • Data obowiązywania: 2006-09-18
  • Dokument traci ważność: 2010-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA