REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2007 nr 85 poz. 913

UCHWAŁA Nr 260 RADY MINISTRÓW

z dnia 8 listopada 2007 r.

w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5071 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Kujawsko-Pomorskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO006, zwanego dalej „RPO”, przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 951 003 820 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 3 459 846 997,54 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1) Rozwój infrastruktury technicznej;

2) Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska;

3) Rozwój infrastruktury społecznej;

4) Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego;

5) Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;

6) Wsparcie rozwoju turystyki;

7) Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy;

8) Pomoc techniczna.

§ 2.
1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 53 836 326 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 195 861 937,62 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.

§ 3.
Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4.
Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowa

Poziom dofinansowania EFRR (%)

Środki EFRR
(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)

Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

1

85,00 %

238 701 959

15,00 %

42 123 875

2

85,00 %

117 924 474

15,00 %

20 810 202

3

85,00 %

123 630 496

15,00 %

21 817 147

4

85,00 %

57 060 229

15,00 %

10 069 452

5

85,00 %

252 016 012

15,00 %

44 473 414

6

85,00 %

47 550 191

15,00 %

8 391 210

7

85,00 %

85 590 344

15,00 %

15 104 178

8

85,00 %

28 530 115

15,00 %

5 034 726

ogółem na RPO

85,00 %

951 003 820

15,00 %

167 824 204

 

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-11-16
  • Data wejścia w życie: 2007-11-08
  • Data obowiązywania: 2007-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA