REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2007 nr 85 poz. 914

UCHWAŁA Nr 261 RADY MINISTRÓW

z dnia 8 listopada 2007 r.

w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5085 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Podlaskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO014, zwanego dalej „RPO”, przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 636 207 883 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 2 314 587 899,14 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1) Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie;

2) Rozwój infrastruktury transportowej;

3) Rozwój turystyki i kultury;

4) Społeczeństwo informacyjne;

5) Rozwój infrastruktury ochrony środowiska;

6) Rozwój infrastruktury społecznej;

7) Pomoc techniczna.

§ 2.
1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 76 234 660 euro, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 277 349 316,55 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powzięto uchwałę.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.

§ 3.
Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4.
Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowa

Poziom dofinansowania EFRR (%)

Środki EFRR
(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)

Środki wkładu krajowego (w euro)

1

2

3

4

5

1

92,64 %

139 965 734

7,36 %

11 114 926

2

79,26 %

203 586 523

20,74 %

53 287 126

3

84,37 %

101 793 261

15,63 %

18 861 692

4

85,00 %

50 896 631

15,00 %

8 981 758

5

85,00 %

63 620 788

15,00 %

11 227 198

6

86,80 %

50 896 631

13,20 %

7 739 928

7

90,00 %

25 448 315

10,00 %

2 827 591

ogółem na RPO

85,00 %

636 207 883

15,00 %

114 040 219

 

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-11-16
  • Data wejścia w życie: 2007-11-08
  • Data obowiązywania: 2007-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA