| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2018 roku,

podpisana w Kijowie dnia 9 listopada 2018 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy, zwani dalej "Umawiającymi się Stronami",

Działając na rzecz ograniczenia występowania wirusa wścieklizny na terytorium Ukrainy oraz zabezpieczenia terytorium Unii Europejskiej przed jego przenoszeniem z terytorium Ukrainy,

Uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 126, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 66, Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 9 z 13.01.2017, str. 2, Dz. Urz. UE L 95 z 7.04.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40),

Uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

1. Na terytorium Ukrainy określa się strefę buforową, na której obszarze będzie realizowany w 2018 roku, we współpracy Państw Umawiających się Stron, program zwalczania wścieklizny, zwany dalej "Programem".

2. Program ma na celu ograniczenie występowania wirusa wścieklizny na terytorium Ukrainy oraz ochronę terytorium Unii Europejskiej przed przeniesieniem tego wirusa.

3. Program będzie realizowany w trakcie dwóch kampanii szczepień przeprowadzonych w strefie buforowej, o której mowa w ustępie 1, wiosną i jesienią 2018 roku, zwanych dalej "akcjami szczepień", a także przez kontrolę efektywności tych szczepień oraz monitorowanie występowania choroby na obszarze strefy buforowej.

Artykuł 2

Strefa buforowa, o której mowa w artykule 1, stanowi obszar o powierzchni 38 450 km2, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Artykuł 3

1. Szczegółowe zasady realizacji Programu, w tym dotyczące przeprowadzania akcji szczepień, kontroli efektywności przeprowadzonych szczepień, monitorowania występowania wścieklizny oraz postępowania w przypadku stwierdzenia, w wyniku badania laboratoryjnego, wystąpienia wścieklizny na obszarze strefy buforowej, zostały zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Główni Lekarze Weterynarii Państw Umawiających się Stron informują się wzajemnie o terminach przeprowadzania szczepień w ramach akcji szczepień przed ich wykonaniem.

Artykuł 4

1. Strona Polska zobowiązuje się do:

1) przygotowania wniosku o płatność, o którym mowa w artykule 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniającego dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE, we współpracy ze Stroną Ukraińską i zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, składanego Komisji Europejskiej;

2) przekazania Komisji Europejskiej dokumentacji dotyczącej realizacji Programu, o której mowa w artykule 5 w punktach 9 i 10, otrzymanej od Strony Ukraińskiej;

3) przekazania Stronie Ukraińskiej środków zgodnie z artykułem 6 ustępami 4-6.

2. Czynności, o których mowa w ustępie 1 w punktach 1 i 2, wykonuje Główny Lekarz Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 5

Strona Ukraińska zobowiązuje się do:

1) współpracy w przygotowaniu wniosku, o którym mowa w artykule 4 w ustępie 1 w punkcie 1;

2) wykonania Programu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy;

3) zakupu przynęt z doustną szczepionką przeciw wściekliźnie przeznaczoną dla lisów wolno żyjących, dopuszczoną do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Ukrainy, posiadającą miano wirusa szczepionkowego zgodnie z danymi rejestracji preparatu, w liczbie 1 922 500 sztuk;

4) zawarcia umów na zakup i dystrybucję przynęt, o których mowa w punkcie 3, na podstawie ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania zainteresowanych podmiotów, w którym jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena;

5) zbadania i udokumentowania miana wirusa szczepionkowego dla każdej serii szczepionki bezpośrednio przed jej rozrzuceniem; jeżeli miano wirusa szczepionkowego jest niższe niż określone w dokumentach rejestracji preparatu, partia szczepionki nie może zostać wykorzystana do realizacji Programu;

6) zapewnienia, że:

a) środki transportu dostarczające szczepionkę są zaopatrzone w sprawny system rejestracji temperatury, w której szczepionka jest transportowana i składowana,

b) temperatura podczas transportu i przechowywania szczepionki jest monitorowana i dokumentowana od załadunku szczepionki przez producenta do środków transportu, o których mowa w literze a, do zrzutu lub ręcznego wyłożenia tej szczepionki na obszarze objętym szczepieniami;

7) codziennego pobierania, w trakcie akcji szczepień, od podmiotu dokonującego dystrybucji szczepionki, danych w wersji elektronicznej dotyczących zrzutu szczepionki, które obejmują:

a) koordynaty geograficzne (szerokość i długość geograficzną) w stopniach dziesiętnych oraz datę i czas zrzutu każdej dawki szczepionki, wraz z numerem identyfikacyjnym dawki, pochodzące z systemu rejestrującego zrzut szczepionki,

b) trasy lotów (tracki) w układzie współrzędnych systemu WGS84, oznaczonego w bazie EPSG kodem 4326, pochodzące z urządzenia nawigacyjnego systemu GPS;

8) sprawdzania, za pomocą oprogramowania systemu informacji geograficznej (Geographic Information System, w skrócie GIS), czy:

a) szczepionka została rozrzucona równomiernie zgodnie z planowaną liczbą dawek na kilometr kwadratowy,

b) trasy lotów (tracki) pochodzące z urządzenia nawigacyjnego systemu GPS pokrywają się z danymi uzyskanymi z systemu rejestrującego zrzut szczepionki;

9) przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 10 lipca 2018 roku, następującej dokumentacji:

a) okresowego sprawozdania z realizacji Programu w strefie buforowej w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji niniejszej Umowy do dnia 30 czerwca 2018 roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy,

b) poświadczenia niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego urzędnika stwierdzającego, że wszystkie koszty zadeklarowane przez Stronę Ukraińską w sprawozdaniu, o którym mowa w literze a, zostały faktycznie poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w artykule 6 w ustępie 2, oraz że są dostępne wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowych kosztów,

c) zebranych w okresie, o którym mowa w literze a, danych określonych w punkcie 7 w:

- literze a - w postaci plików w formacie tekstowym lub Comma Separated Values (CSV),

- literze b - w postaci plików w formacie Shapefile;

10) przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 1 marca 2019 roku, następującej dokumentacji:

a) końcowego sprawozdania z realizacji Programu w strefie buforowej, wraz z danymi do wniosku o płatność, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy,

b) mapy zawierającej lokalizacje przypadków wystąpienia wścieklizny stwierdzonych na obszarze strefy buforowej w 2018 roku,

c) poświadczenia niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego urzędnika stwierdzającego, że wszystkie koszty zadeklarowane przez Stronę Ukraińską w sprawozdaniu, o którym mowa w literze a, zostały faktycznie poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w artykule 6 w ustępie 2, oraz że są dostępne wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowych kosztów,

d) wszystkich dokumentów wymaganych w celu uzasadnienia poniesionych kosztów zakupu i dystrybucji przynęt ze szczepionką, w tym kopii:

- faktur zakupu przynęt ze szczepionką,

- faktur dotyczących dystrybucji przynęt ze szczepionką,

e) zebranych w 2018 roku danych określonych w punkcie 7 w:

- literze a - w postaci plików w formacie tekstowym lub Comma Separated Values (CSV),

- literze b - w postaci plików w formacie Shapefile;

11) przekazywania wszystkich dokumentów dotyczących realizacji Programu w języku angielskim;

12) przekazywania dokumentacji finansowej, w której poniesione koszty są wykazane w walucie ukraińskiej (hrywna) oraz nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków;

13) poddawania się audytom, kontrolom i inspekcjom realizacji Programu przeprowadzanym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub Komisję Europejską, lub Komisję Europejską przy udziale przedstawicieli Strony Polskiej;

14) przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących realizacji Programu.

Artykuł 6

1. Koszty realizacji Programu ponosi Strona Ukraińska.

2. Przez koszty kwalifikowalne dla potrzeb niniejszej Umowy rozumie się koszty podlegające refundacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej o udzieleniu dotacji z dnia 31 stycznia 2018 r. zatwierdzającą programy krajowe i powiązane środki finansowe (numer decyzji: SANTE/VP/2018/PL/SI2.774143), poniesione w ramach Programu na zakup przynęt ze szczepionką i ich dystrybucję.

3. Koszty dostarczenia zwierząt do badań i koszty badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Stronę Ukraińską w ramach Programu, a także pozostałe koszty związane z jego realizacją, inne niż koszty kwalifikowalne, nie podlegają refundacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

4. Strona Polska zobowiązuje się do przekazania Stronie Ukraińskiej całości środków stanowiących refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację Programu, przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską.

5. Przekazanie Stronie Ukraińskiej środków, o których mowa w ustępie 4, nastąpi w walucie euro na rachunek bankowy Państwowej Służby Ukrainy do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów.

6. Strona Ukraińska przekazuje, w terminie uzgodnionym ze Stroną Polską, aktualne informacje o rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. Dokument ten jest przekazywany Stronie Polskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przy nocie Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Rzeczpospolita Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Komisja Europejska podejmie decyzję o nieprzyznaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji Programu.

8. W przypadku gdy audyt, kontrola lub inspekcja realizacji Programu przeprowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub Komisję Europejską, lub Komisję Europejską przy udziale przedstawicieli Strony Polskiej będą skutkować koniecznością zwrotu środków lub części środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską na dofinansowanie realizacji Programu, Strona Ukraińska wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez Stronę Polską środki podlegające zwrotowi w celu ich przekazania Komisji Europejskiej.

9. Wpłata, o której mowa w ustępie 8, nastąpi w walucie euro, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Stronę Ukraińską od Strony Polskiej informacji o żądaniu Komisji Europejskiej zwrotu środków przekazanych na dofinansowanie realizacji Programu w określonej wysokości wraz z wnioskiem o zwrot środków w tej wysokości na rachunek bankowy, o którym mowa w ustępie 8.

10. Strona Ukraińska zobowiązuje się do współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie wymiany informacji, wyjaśnień oraz przekazywania dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

Artykuł 7

1. Maksymalne jednostkowe kwoty kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji na rzecz Strony Ukraińskiej, poniesionych na zakup i dystrybucję przynęt ze szczepionką nie przekraczają 0,95 euro za przynętę ze szczepionką, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, o której mowa w artykule 6 w ustępie 2.

2. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, o której mowa artykule 6 w ustępie 2, wkład finansowy Unii Europejskiej w realizację Programu nie przekracza kwoty 1 827 000 euro.

Artykuł 8

Umawiające się Strony zobowiązują się do regularnego informowania się wzajemnie o realizacji niniejszej Umowy.

Artykuł 9

Niniejsza Umowa nie narusza praw i obowiązków Państw Umawiających się Stron wynikających z zawartych przez Państwa Umawiających się Stron umów międzynarodowych.

Artykuł 10

Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie za obopólną zgodą Umawiających się Stron. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

Artykuł 11

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artykuł 12

Niniejsza Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2027 roku.

Załączniki nr 1-5 do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część i wchodzą w życie z dniem określonym w artykule 11.

Sporządzono w Kijowie dnia 9.11. 2018 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności w interpretacji niniejszej Umowy za rozstrzygający uważany będzie tekst sporządzony w języku angielskim.

wersja w języku ukraińskim

wersja w języku angielskim

 

w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej

w imieniu Ministerstwa Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Załącznik 1.

ZAŁĄCZNIKI
do Umowy między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej
a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącej
realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [PROGRAM ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY (RABIES)]

ZAŁĄCZNIK NR 2

PROGRAM ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY (RABIES)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE W 2018 R.]

ZAŁĄCZNIK NR 3

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE W 2018 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE W 2018 R.]

ZAŁĄCZNIK NR 4

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY W STREFIE BUFOROWEJ NA UKRAINIE W 2018 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [INFORMACJE O RACHUNKU BANKOWYM]

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

INFORMACJE O RACHUNKU BANKOWYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »