Kategorie

Monitor Polski

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 1, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 i art. 471 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 1263) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, określone w załączniku do zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, mają zastosowanie do ustalania wynagrodzenia zasadniczego pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2020 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podpisania.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH, KATEGORII ZASZEREGOWANIA ORAZ MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW KANCELARII]

Załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 sierpnia 2020 r. (poz. 728)

TABELA STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH, KATEGORII ZASZEREGOWANIA ORAZ MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW KANCELARII

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Kategoria zaszeregowania

Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego

wykształcenie

okres doświadczenia zawodowego* - w latach

Stanowiska kierownicze

1

dyrektor generalny

wyższe magisterskie

6, w tym co najmniej trzyletni staż pracy** na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych

XIII

11 000-13 500

2

dyrektor

wyższe magisterskie

3, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych

XII

8500-12 500

3

zastępca dyrektora

wyższe magisterskie

3, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych

XI

8000-12 000

główny księgowy

według odrębnych przepisów

4

kierownik zespołu

wyższe magisterskie

3

X

7000-11 000

Stanowiska doradcze

5

doradca Prezydenta, doradca Szefa Kancelarii

-

-

XI

8000-12 000

Stanowiska samodzielne

6

ekspert

wyższe magisterskie

5

IX

6500-12 000

7

audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów

5

VIII

6500-11 000

główny specjalista ds. legislacji

wyższe prawnicze oraz aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji

radca prawny

według odrębnych przepisów

8

główny specjalista, kierownik kancelarii tajnej

wyższe

4

VII

6000-10 000

główny specjalista ds. bhp

według odrębnych przepisów

5

Stanowiska wspomagające

9

starszy specjalista

wyższe

3

VI

5000-9000

starszy specjalista ds. bhp

według odrębnych przepisów

10

specjalista

wyższe

1

V

4500-8000

specjalista ds. bhp

według odrębnych przepisów

11

starszy radca

średnie

1

IV

4000-6500

12

radca

średnie

-

III

4000-6000

13

starszy referent

średnie

-

II

3500-5000

14

referent

średnie

-

I

3000-4500

 

* Okres doświadczenia zawodowego obejmuje okresy: stażu pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

** Staż pracy to okres, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy, czyli wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-14
  • Data wejścia w życie: 2020-08-22
  • Data obowiązywania: 2020-08-22

Monitor Polski