reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej (M.P. poz. 472), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2019 r. zmieniającym niektóre zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w zakresie obowiązków sprawozdawczych tych organów (M.P. poz. 906).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 10 zarządzenia nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2019 r. zmieniającego niektóre zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w zakresie obowiązków sprawozdawczych tych organów (M.P. poz. 906), który stanowi:

"§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 września 2020 r. (poz. 803)

ZARZĄDZENIE NR 56
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Międzyresortowy Zespół do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy:

1) wypracowanie wspólnych rozwiązań mających na celu ograniczenie szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej;

2) uzgodnienie wspólnego stanowiska w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej.

2. Zespół realizuje zadania określone w ust. 1, w szczególności przez:

1) analizę danych dotyczących stanu populacji oraz występowania ptaków i ssaków powodujących szkody w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej;

2) analizę stanu prac nad pojemnością środowiska dla populacji foki szarej i kormorana, w szczególności w ramach międzynarodowych gremiów i grup roboczych, w tym międzynarodowej grupy eksperckiej do spraw ssaków morskich (HELCOM EG MAMA) i możliwości wykorzystania tych danych w pracach Zespołu;

3) wymianę informacji i poglądów, a także prezentację opinii oraz stanowisk w sprawach związanych ze szkodami powodowanymi przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej;

4) analizę możliwości przetestowania nowych środków ograniczających szkody powodowane przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i w gospodarce rybackiej;

5) ocenę skuteczności istniejących rozwiązań mających na celu ograniczenie problemu szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) dwóch współprzewodniczących wyznaczonych po jednym przez:

a) Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

b) Ministra Środowiska - w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Środowiska;

2) pozostali członkowie Zespołu, wyznaczeni w równiej liczbie przez:

a) Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - spośród pracowników Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

b) Ministra Środowiska - spośród pracowników Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;

3) dwóch sekretarzy - wyznaczonych odpowiednio przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spośród pracowników Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przez Ministra Środowiska spośród pracowników Ministerstwa Środowiska.

2. Członek Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być zastępowany w pracach Zespołu przez upoważnionego przedstawiciela, będącego pracownikiem komórki organizacyjnej odpowiednio ministerstwa, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z której został wyznaczony ten członek.

§ 4. W pracach Zespołu, na zaproszenie każdego ze współprzewodniczących Zespołu, mogą brać również udział, w charakterze doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, reprezentujące poszczególne grupy interesariuszy, posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie spraw związanych z przedmiotem prac Zespołu.

§ 5. 1. Zadania, o których mowa w § 2, Zespół wykonuje w trakcie posiedzeń.

2. Zespół może realizować swoje zadania również w trybie obiegowym, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

3. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.

§ 6. 1. Zespół działa kolegialnie. Członkowie Zespołu dążą do osiągnięcia porozumienia.

2. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk. W przypadku braku uzgodnienia stanowiska rozstrzygają wspólnie współprzewodniczący.

3. Sekretarzom oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 4, nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu rozstrzygnięć przez Zespół.

§ 7. 1. Współprzewodniczący Zespołu w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i program kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

3) podpisuje protokół z posiedzeń Zespołu.

2. Pracom Zespołu przewodniczy współprzewodniczący Zespołu, który zwołał posiedzenie Zespołu.

§ 8. 1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Osobom wchodzącym w skład Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 4, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, dojazdu środkami komunikacji miejscowej oraz noclegu, poniesionych w związku z uczestnictwem w posiedzeniu Zespołu, obliczony zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

3. Koszty uczestnictwa w pracach Zespołu osób, o których mowa w § 4, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest odpowiednio Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub Minister Środowiska.

§ 9.1) 1. Współprzewodniczący Zespołu przedstawiają Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:

1) liczbie posiedzeń Zespołu;

2) stanie realizacji przez Zespół zadań przewidzianych do wykonania w okresie objętym sprawozdaniem;

3) zadaniach przewidzianych do realizacji przez Zespół na kolejny okres sprawozdawczy;

4) zmianach w składzie Zespołu;

5) kosztach funkcjonowania Zespołu;

6) potencjalnych zagrożeniach zidentyfikowanych przez Zespół w obszarze należącym do zakresu jego działalności oraz wskazanie środków, które pozwolą te zagrożenia ograniczyć lub ich uniknąć;

7) wnioskach i rekomendacjach wynikających z prac Zespołu.

§ 10. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w roku.

2. Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia:

1) Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - w przypadku posiedzenia Zespołu zwoływanego przez współprzewodniczącego Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a;

2) Ministerstwo Środowiska - w przypadku posiedzenia Zespołu zwołanego przez współprzewodniczącego Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b.

3. Protokół sporządza sekretarz, będący pracownikiem urzędu zapewniającego obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu.

4. Wydatki na obsługę, o której mowa w ust. 2:

1) pkt 1 - są pokrywane z budżetu państwa z części 62 - rybołówstwo, której dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

2) pkt 2 - są pokrywane z budżetu państwa z części 41 - środowisko, której dysponentem jest Minister Środowiska.

§ 11. Zespół ulega rozwiązaniu po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).

 

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 8 zarządzenia nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2019 r. zmieniającego niektóre zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w zakresie obowiązków sprawozdawczych tych organów (M.P. poz. 906), które weszło w życie z dniem 9 października 2019 r.

2) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 czerwca 2019 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama